Comunicat de suport a la Unione Sindacale di Base – USB, per la Vaga General que convocarà a Itàlia el proper 6 de setembre.

Camarades,

Us enviem un missatge de suport a la Unione Sindacale di Base – USB, afiliada a la FSM, amb motiu de la vaga general que aqueixa confederació ha convocat per al 6 de setembre.

Salutacions internacionalistes i de classe.

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

València – Barcelona (Països Catalans), 2 de setembre de 2011

 

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, dóna suport incondicional a la convocatòria de vaga per al dia 6 de setembre a Itàlia. Desitja la implicació massiva de la classe treballadora en una lluita tan important com es la batalla pels seus drets.

Als Països Catalans, com a la resta de les nacions sota la UE, el capitalisme ens colpeja amb forca i mes encara a les nacions sense estat propi, com la nostra. Així, tant a l’estat italia com al nostre país els governs de la burgesia tradueixen l’opressió del neoliberalisme en decrets legals que ens roben drets. I nosaltres, els sindicats, juntament amb les classes populars, hem de portar al carrer i als centres de treball la lluita contra aquesta opressió.

 

Així, doncs, encoratgem les companyes de la USB a dur la lluita pels drets de la classe treballadora allà on calga.

La lluita es l’únic camí, fins a la victòria sempre!

[Esperanto]

Valencio – Barcelono (Kataluna Landaro), 2.an de septembro 2011

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, senrezerve apogas la deklaron de striko por la 6.a de septembro en Italio kaj deziras la amasan engaĝiĝon de la laborista klaso en tiel grava lukto kiel estas la batalo por siaj

rajtoj.

En la Kataluna Landaro, same kiel la ceteraj nacioj sub la EU, kapitalismo forte batas nin, eĉ pli la senŝtatajn naciojn kiel la nia. Tiel, kaj en la itala ŝtato kaj en nia lando la registaroj de la burĝaro vortigas la novliberalisman opreson per leĝaj dekretoj, kiujn rabas al ni rajtojn. Kaj ni, la sindikatoj, kune kun la popularaj klasoj, devas porti sur la straton kaj en la laborejojn la batalon kontraŭ tiu opreso.

Tiel do ni kuraĝigas niajn gekamaradojn de la USB porti la batalon pro la rajtoj de la laborista klaso ĝis tien, kie necesos.

La lukto estas la ununura vojo, ĝis la venko ĉiam!