Aquest 8 de març, la classe treballadora d’arreu dels Països Catalans anem de nou a la vaga general! 

Enguany, ens sobren els motius: amb la crisi econòmica desencadenada per la pandèmia de la Covid i sense haver-nos recuperat encara de l’anterior, les condicions de vida de la classe treballadora han empitjorat greument, i som les dones les que, en la majoria de casos, les patim de manera més accentuada. Dia rere dia veiem com els preus dels productes més bàsics s’enfilen fins als núvols, mentre els nostres sous romanen en la misèria. El capitalisme posa la catifa vermella a les grans empreses que veuen com augmenta el seu marge de benefici mentre nosaltres patim la precarització de les nostres vides.

Sabem que l’organització i la resposta col·lectiva és l’única manera possible d’acabar amb el nostre enemic comú: el capitalisme patriarcal. Davant la feminització de la pobresa, la nostra resposta serà la feminització de la lluita. Davant la vulneració dels nostres cossos, respondrem amb autodefensa feminista. Davant la segregació de les companyes migrades, tancarem els CIEs. Davant la privatització dels serveis públics, sortirem als carrers.

Les reivindicacions feministes de les dones treballadores tenen capacitat totalitzadora per al conjunt de la classe treballadora, esdevenint un marc d’expressió de totes les lluites alhora. És per això, que davant la convocatòria de vaga general el pròxim dia 8 de març, des de la Coordinadora Obrera Sindical, exigim:

  • La fi de l’escletxa salarial entre homes i dones
  • Erradicació del masclisme, LGTBIfòbia, racisme i xenofòbia als llocs de treball. Impulsar polítiques des de la inspecció de treball o l’administració.
  • La fi de l’assetjament sexual i per raó de gènere als centres de treball.
  • La millora dels convenis col·lectius per tal de posar fi a la precarietat dels sectors més feminitzats.
  • Eliminació de tota mena de temporalitat, ja sigui per la via de l’encobriment d’hores estructurals amb hores extraordinàries, o per la via que sigui.
  • La implementació immediata i efectiva dels plans d’igualtat, que abordin les problemàtiques reals de les treballadores.
  • La Implantació de la jornada de 32 hores setmanals. Aquesta reivindicació equival a l’aplicació de la jornada de quatre dies laborables a la setmana o de 6,4h diàries si es treballa cinc dies setmanals.
  • Un Salari Mínim Interprofessional de 1593,6 € mensuals nets al mes, a raó de 14 pagues. Aquest ha d’anar acompanyat d’una regularització dels preus del lloguer i dels productes bàsics, a fi i efecte que aquest augment no generi una bombolla inflacionària.
  • Reversió de totes les externalitzacions a les empreses públiques i la internalització de les plantilles d’aquestes.
  • Augment dels permisos de maternitat i paternitat, arribant a cobrir el primer any de vida dels infants.

Perquè no entenem una vaga general que no sigui feminista i perquè la lluita de la classe treballadora és la de totes,

Feminisme és lluita de classes!
El 8M totes a la vaga!

Comunitat Autònoma de Catalunya

Descarrega el preavís de vaga entregat davant del departament de treball de la Generalitat de Catalunya.

Comunitat Autònoma Valenciana

Descarrega el preavís de vaga entregat davant del departament de treball de la Generalitat Valenciana.

Què has de saber sobre els teus drets en una vaga? 

 

COM ES CONVOCA LA VAGA? 

  • La vaga la poden convocar els sindicats, el comitè d’empresa/delegades de personal o, directament, l’assemblea de treballadores i treballadors. 
  • En cas de vaga general o sectorial, la vaga només la poden convocar organitzacions sindicals. 
  • La convocatòria de vaga està subjecta a uns requisits formals: 
     • Comunicació a les empreses afectades i a l’autoritat laboral amb un preavís de 10 o 5 dies naturals, en funció de si la vaga té, o no té, respectivament, afectació sobre serveis públics essencials. 
     • Indicar quins treballadors/res estan cridats/des a fer vaga. 
     • Indicar quines reclamacions es fan a l’empresa. 
     • Designar les persones que integren el comitè de vaga. 

QUÈ IMPLICA FER VAGA? 

  • La vaga és una mesura de pressió col·lectiva de les treballadores contra els empresaris que consisteix a aturar la normalitat productiva de l’empresa per aconseguir els nostres objectius. 
  • Fer vaga implica suspendre la nostra activitat laboral, és a dir: no treballes i, en conseqüència, no cobres. 
  • La caixa de resistència és una bona eina per recuperar la retribució que l’empresa et descomptarà: el salari dels dies que dura la vaga i la part proporcional de les pagues extraordinàries d’aquests mateixos dies. 
  • Mentre fem vaga tenim dret a anar al centre de treball i organitzar piquets per convèncer a les nostres companyes per a fer vaga. L’ús de piquets és perfectament legal. 
  • També tenim dret a organitzar assemblees per decidir sobre els aspectes que afectin la continuïtat de la vaga i a manifestar-nos, per exemple, davant la porta del centre de treball. 

COM FUNCIONA? 

  • No és necessari ni obligatori que avisis amb antelació que no aniràs a treballar durant els dies que hi ha vaga convocada. De fet, és recomanable no fer-ho: com menys informació tingui l’empresa, menys capacitat té per preveure’n els efectes. La seva debilitat és la nostra fortalesa. 
  • Ningú de l’empresa té dret a obligar-te que diguis si aniràs o no a treballar. Pot considerar-se coacció i és denunciable. 
  • La teva empresa no pot substituir-te al teu lloc de treball durant els dies que facis vaga per cap altre treballador/a, sigui de l’empresa o de fora. 
  • En el cas que la vaga afecti serveis públics essencials, l’autoritat laboral dictarà serveis mínims. Els serveis mínims són d’obligat compliment per les treballadores i els treballadors, perquè impliquen quants treballadors/ res han de treballar encara que hi hagi convocatòria de vaga. En cap cas és l’empresa qui els decretarà
  • L’empresa només et pot obligar a treballar si té l’obligació de prestar serveis mínims i tu ets una de les persones designades per complir-los

QUI DECIDEIX SI UNA VAGA ÉS LEGAL O IL·LEGAL? 

  • Tota vaga que estigui convocada i comunicada és legal fins que un jutge/jutgessa no digui el contrari. Les empreses o patronals no tenen potestat per decidir quan una vaga és legal o il·legal. 
  • Si una empresa alerta a les treballadores sobre la il·legalitat d’una vaga, sense que hagi estat declarada il·legal per un jutge, està coaccionant el dret de vaga. Denuncia-ho. 
  • I que passa si la vaga és declarada il·legal? 
   • Els treballadors i les treballadores no podem rebre cap sanció per haver participat en una vaga que, amb posterioritat, ha estat declarada il·legal per un/a jutge. La responsabilitat només ho seria per qui ha convocat la vaga. 
   • Excepció: si cautelarment arriba una resolució judicial que declara il·legal la vaga abans del seu inici, i l’empresa ho comunica i ho justifica degudament els treballadors i les treballadores, no tenim cobertura legal per fer vaga. 

PER ACABAR, ALGUNES GARANTIES ANTIREPRESSIVES. 

  • L’empresa no et pot sancionar/acomiadar per no anar a treballar durant una convocatòria de vaga. Qualsevol sanció o acomiadament s’ha d’impugnar al jutjat en el termini de 20 dies hàbils. 
  • Fer vaga és un dret fonamental i qualsevol represàlia derivada del seu exercici és NUL·LA i hem de combatre-la. 
  • Si la teva empresa incorre en qualsevol infracció, no dubtis a recórrer a la Inspecció de Treball o al Jutjat per vulneració del dret de vaga i reclamar danys i perjudicis.

Descarregat tots els materials de la COS per aquesta vaga