El Jutjat Social 20 de Barcelona ha declarat improcedent els acomiadaments d'un company i d'una companya afiliats a la COS que treballaven per Decathlon España, la filial espanyola de la multinacional francesa, després d'impugnar la finalització del contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció. També denunciem que durant el procés judicial, l'empresa francesa ha menystingut la llengua catalana.

Decathlon pretenia justificar la contractació temporal dels treballadors d'acord amb unes suposades campanyes de promoció, que per la seva amplitud i ambigüitat es feia evident que responien a la normal activitat de l'empresa i a un pur criteri d'arbitrarietat i convivència de Decathlon en la contractació, que aplica sistemàticament la contractació temporal com a regla ordinària de contractació, quan la normativa laboral la concep com a excepcional.

El company i la companya van reclamar el caràcter fraudulent de la seva contractació, que hauria d'haver estat indefinida des del mateix moment de la contractació. D'aquesta manera el Jutjat Social núm. 20 de Barcelona confirma que la contractació temporal és fraudulenta perquè Decathlon no ha justificat que la feina a desenvolupar pel company i la companya fos de caràcter temporal i que estigués lligada a una eventualitat en la producció que justifiqués la modalitat contractual eventual per circumstàncies de la producció. Si bé és cert que es tracta de dos casos concrets, Decathlon aplica sistemàticament la mateixa metodologia en la contractació de la gran majoria dels seus treballadors i treballadores.

Recordem que el passat mes d'octubre de 2013 la COS ja va denunciar públicament que Decathlon utilitza de manera massiva la contractació temporal fraudulenta com a eina per a conformar les seves plantilles, precaritzant encara més, i en especial, als i a les joves.

A més, vam presentar una denúncia a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social (https://sindicatcos.cat/index.php/item/2115-combatem-la-temporalitat-i-la-precarietat-laboral-denunciem-decathlon) i vam fer pública aquesta massiva contractació fraudulenta a les xarxes socials a través de la campanya #FrauDecathlon, que va arribar a ésser Trèndic Topic a l'estat espanyol (https://sindicatcos.cat/index.php/item/2109-xutem-la-precarietat-marquem-li-un-gol-als-contractes-fraudulents-de-decathlon).

Finalment, ho vam posar en coneixement d'alguns comitès d'empresa de diferents centres de treball de Decathlon. Tanmateix, encara no hem rebut cap resposta, ni de la Inspecció de Treball ni dels comitès d'empresa als que vam interpel·lar.

A més, tot el procediment judicial ha estat marcat per una visió de caràcter colonial per part de Decathlon España, que ha demanat persistentment la traducció de materials del català al castellà, tot i tenir centres de treball i tenir prou implantació al territori dels Països Catalans, essent d'aplicació, per tant, la normativa lingüística que, en aquest cas concret, regeix a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Des de la COS ens vam negar a la traducció d'aquests materials, que finalment van ésser traduïts a càrrec de l'administració de la generalitat de Catalunya i de l'administració de justícia.

Finalment, des de la Coordinadora Obrera Sindical encoratgem als treballadors i a les treballadores de Decathlon España a avançar en la defensa i promoció de les seves relacions laborals i, per aquest motiu, restem a la seva total disposició. De la mateixa manera, advertim que no deixarem de defensar els interessos de la classe treballadora, confrontant directament els nostres interessos de classe amb la precarietat de les actuals relacions laborals.