TESTO assetja els seus treballadors i reprimeix els representants sindicals

Denunciem TESTO per perseguir els representants sindicals dels treballadors.

Un dels delegats de personal de TESTO al centre de treball de Cabrils, l'Adil Marouan, de 32 anys i afiliat a la Coordinadora Obrera Sindical (COS), és suspès de sou i feina durant 15 dies d'acord amb unes acusacions falses, seguint una estratègia d’assetjament dels representants dels treballadors per fer-los responsables dels resultats econòmics de l’empresa.

 

 

 

L'Adil treballa al departament de calibratge i fa 2 anys que treballa amb contracte fix l'empresa. TESTO AG és una empresa transnacional de fabricació i calibratge d'instruments de mesura per maquinària industrial amb base a Alemanya.

Segons el mateix Adil: "Mai he rebut cap queixa des de la gerència ni per part de cap client fins que vaig ser triat delegat. He estat l'impulsor de les eleccions a delegats d'empresa a TESTO, on en vaig sortir escollit juntament amb dos companys més. Després de les eleccions sindicals, el tracte per part del gerent ha canviat radicalment amb pressions constants. M'han obert 2 expedients disciplinaris per faltes greus. Pel primer dels expedients, m'han suspès de sou i feina durant dues setmanes. L'expedient que se m'imputa parteix d’acusacions falses. La mateixa empresa va instar un dels seus clients a fer una queixa sobre mi amb l’argument que "a aquest noi el volem fer fora".

També han estat modificades substancialment les seves condicions de treball, amb un canvi d'horari, sortint una hora més tard i la retirada del telèfon d'empresa i el tele-tac. També amb un canvi de funcions, essent enviat al laboratori a fer feines de manteniment dels equips, una funció nova a desenvolupar pel company per la que no ha rebut cap tipus d'informació i formació, amb la intenció de posar pressió sobre ell i fer-lo responsable dels endarreriments o errors que puguin derivar d'aquest manteniment. Així, és palès que aquesta empresa ha decidit aplicar un elaborat programa de repressió a un company a efectes de fer-lo desistir de fer de portaveu de la lluita que ara s'hi inicia i per desincentivar la implicació d'altres companys i companyes.

Aquesta és la mateixa repressió que patim dia rere dia les persones que lluitem per l'emancipació de la classe treballadora en tots els fronts i, per tant, l'agressió a un company és un atac a tota la classe treballadora.

Per tot això, des de l'assemblea territorial de la Coordinadora Obrera Sindical del Maresme denunciem l’assetjament laboral patit per l'Adil a TESTO i exigim a l'empresa que faci explícita la retirada del primer expedient i aboni la totalitat del salari no abonat durant els dies d'injustificada suspensió de feina i sou i que aturi la tramitació del segon expedient. Aquests expedients tenen l’objectiu de preparar el terreny per acomiadar de forma disciplinària al company que ha sigut escollit per a representar sindicalment a altres companys i companyes. Així, ens reservem totes les accions legals i sindicals per a conservar la integritat de tots els llocs i condicions de treball actuals, també les del nostre company.

També denunciem l’estratègia de la gerència de TESTO Industrial Services de fer responsable de la seva mala planificació els treballadors i treballadores, volent acomiadar aquelles que decideixen defensar les seves condicions de treball i un millor tracte als treballadors. A TESTO hi ha diferències salarials importants, de fins al 50%, per les mateixes funcions, hi ha queixes sobre l'allargament de la jornada laboral, les hores extra, el pagament de dietes, la distribució del temps de vacances entre el personal, els canvis d'organigrama i l'assetjament a alguns treballadors no afins a la gerència.

Així doncs, fem una crida a la solidaritat i al suport mutu en properes accions i mobilitzacions. Cal que ens organitzem als centres de treball per defensar els nostres drets i fer front a les agressions dels qui ens exploten.

Perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Prou repressió sindical. La lluita és l’únic camí.

Assemblea Territorial de la COS al Maresme
Carrer de l'Hospital, 1 | Mataró
maresme@sindicatcos.cat
facebook.com/cos.maresme
@cosMaresme

 

TESTO harasses its employees and represses workers union delegates

We denounce TESTO Industrial Services is mobbing workers union delegates.

One of the employees at the workplace Testo has in Cabrils (Catalonia), Adil Marouan , 32 and affiliated with the Workers' Trade Union COS (Coordinadora Obrera Sindical dels Països Catalans) has been suspended from work for 15 days under false accusations, following a strategy of harassment of workers' representatives, trying to make them responsible for the financial results of the company. Adil has been working at the calibration department for 2 years. TESTO AG is a multinational company manufacturing and calibration of measuring instruments for industrial machinery based in Germany.

In Adil's own words: "I have never received any complaint from the management or by any client until I was elected delegate. I have been harassed since the election of delegates at TESTO, where I was chosen along two of my fellow workers. After this election , the treatment by the manager has changed dramatically putting constant pressure on me . I have been charged with 2 disciplinary proceedings for serious offenses . Because of the first proceeding, I was suspended from work for two weeks. This proceedings are based on false accusations . Our manager urged one of our customers to make a complaint about me. The manager's own words were: "we want this guy out".

Adil's work conditions have also been substantially modified: including a change of time schedule, leaving an hour later, and the withdrawal of business telephone and tele-Tac . Also a change of role, being sent to laboratory equipment maintenance tasks, without having received any information or training. Manager has decided that in order to put pressure on him and make Adil responsible for delays or errors arising from this maintenance. Thus, it is clear that there is a program of repression to make Adil desist to be the worker's representative and discouraging the involvement of other colleagues.

This is the same repression that workers suffer every day fighting for the emancipation of the working class and, therefore , the attack on a fellow is an attack on the entire working class .

Therefore , from the territorial assembly of COS Maresme we denounce bullying suffered by Adil at TESTO and urge the company to withdraw all disciplinary proceedings and pay the full salary not paid during the unjustified suspension of work . Also we want TESTO to stop processing the second file. These proceedings aim to finally fire Adil for no question but being chosen to represent workers. Thus, we will use all legal actions and union forces to defend our affiliate and the entire workforce at TESTO.

We also denounce that management strategy making workers ​​responsible for their poor planning and financial problems, pretending to blame on those who choose to defend their working conditions and better conditions for workers. Wage differences are significant , up to 50 % for the same functions. There are complaints about working overtime, payment of supplements, the distribution of vacation days time among staff, improvisation on organizational changes and harassment of employees.

Therefore, we make a call for solidarity and mutual support in future actions and mobilizations . We need to organize in our workplace to protect our rights and deal with the attacks of those who exploit us .

Because if you attack one of us, you attack us all . Stop repression.

Territorial Assembly COS Maresme

Carrer de l'Hospital, 1 | Mataró
maresme@sindicatcos.cat
facebook.com/cos.maresme
@cosMaresme