Comunicat de la secretaria de relacions internacionals de la COS

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) volem expressar tota la nostra solidaritat amb les quatre companyes asturianes, treballadores d’EBHI, que el dimecres 13 de maig de 2020 començaven una vaga de fam indefinida, així com ajudar a difondre la seva lluita i reivindicacions.

European Bulk Handling Installation (EBHI, S.A.) és una empresa del sector públic situada al Port de  Xixón (Astúries), dedicada al descarregament de bucs de mineral de ferro i carbó, el principal accionista de la qual és la mateixa Autoritat Portuària de Xixón (que depèn, com totes les autoritats portuàries a l’estat espanyol, del Ministeri de Foment). És d’aquesta manera que elGobierno’ de PSOE-Podemos incompleix allò que predica als quatre vents: que no s’ha d’aprofitar fraudulentament l’actual crisi sanitària i les mesures aprovades per tal d’abusar de les treballadores i destruir llocs de treball.

Ho fa imposant un ERTO a EBHI que, no només comporta l’incompliment d’acords anteriors amb la plantilla, sinó que preveu l’acomiadament de set companyes en pocs mesos. Tanmateix, la mateixa empresa preveu tancar el 2021 amb benefici. Pretén, per tant, carregar fraudulentament a les arques públiques tots els costos derivats de la crisi mitjançant les noves prestacions d’atur.

Amb aquesta mesura incompleix els acords signats amb la plantilla que van posar fi a la vaga de 2017 en aquesta mateixa empresa. Aquests acords incloïen un mínim de plantilla que ara serà transgredit, així com el compromís de demanar sempre el màxim de la taxa de reposició permès. Així, l’empresa sol·licitarà la taxa de reposició d’aquest any al 100%, provocant la fi de la relació laboral de 7 companyes amb contracte temporal, a mesura que aquests vagin vencent.

Aquests abusos, amb el vistiplau de l’Estat, són una mostra més d’aquest doble discurs del ‘Gobierno‘ de PSOE-Podemos davant la crisi: per una banda s’aproven lleis i mesures suposadament d’esquerres i, per altra, no només les incompleixen sinó que n’aproven d’altres, amb el beneplàcit de CCOO i UGT, que permetran l’acomiadament de milers de treballadores. Divendres 27 de març el Consell de Ministres aprovava la prohibició de l’acomiadament i l’obligació de prorrogar els contractes temporals. El 12 de maig, per contra, aprovava mesures per facilitar les reduccions de plantilla a partir del pròxim 30 de juny, obrint la possibilitat a què les empreses emprenguin acomiadaments massius.

En aquesta nova crisi capitalista les nacions sense estat patim una redoblada opressió. Fan servir el discurs demagog de la Covid-19 per recentralitzar l’estat, vulnerar encara més la nostra sobirania i emprar tot això per fer recaure sobre les esquenes de les treballadores les seves pèrdues. Hem de mostrar tota la nostra solidaritat, per tant, amb les treballadores del Poble Asturià que, amb aquesta vaga de fam, desafien la nova ofensiva del capital i l’estat espanyol.

Adrián Serrano, Eduardo López, Adrián Rey, Fernando González, no esteu sols.

Solidaridá coles 4 compañeres asturianes en fuelga de fame nel Puertu de Xixón

Dende la Coordinadora Obrera Sindical (COS) queremos espresar toa la nuesa solidaridá coles cuatro compañeres asturianes, trabayadores de EBHI, qu’ayeri miércoles 13 de mayu entamaben una fuelga de fame indefinida, asina como sofitar a esparder la so llucha y reivindicaciones.

European Bulk Handling Installation (EBHI, S.A.) ye una empresa del sector públicu asitiada al Puertu de Xixón, dedicada a la descarga de buques de mineral de fierro y carbón, el principal accionista de la cual ye la mesma Autoridá Portuaria de Xixón ―que depende, como toles autoridaes portuaries nel estáu español, del Ministeriu de Fomentu―. Ye d’esta miente que’l gobiernu de PSOE-Podemos incumple aquello que pedrica al alto la lleva: que nun se tien qu’aprovechar fraudulentamente l’actual crisis sanitaria y les midíes aprebaes p’abusar de les trabayadores y destruyir puestos de trabayu.

Faenlo imponiendo un ERTO a EBHI que, non namás lleva l’incumplimientu d’alcuerdos anteriores cola plantiya, sinón que preve‘l despidu de siete compañeres en pocos meses. Aun asina, la mesma empresa prevé zarrar el 2021 con beneficiu. Pretende, poro, cargar fraudulentamente a les arques públiques tolos costos derivaos de la crisis por aciu les nueves prestaciones de paru.

Con esta midida incumple los alcuerdos roblaos cola plantiya que punxeron fin a la fuelga de 2017 nesta mesma empresa. Estos alcuerdos incluyíen un mínimu de plantiya qu’agora va ser transgredíu, según el compromisu de pidir siempres el máximu de la tasa de reposición dexáu. Asina, la empresa va solicitar la tasa de reposición d’anguaño al 100%, provocando la fin de la rellación llaboral de 7 compañeres con contratu temporal, a midida qu’estos vaigan venciendo.

Estos abusos, col vistu bonu del Estáu, son una amuesa más d’esti doble discursu del Gobiernu de PSOE-Podemos antre la crisis: per un lláu apruébense lleis y midíes supuestamente d’esquierdes y, por otra, non solo incumplen sinón qu’aprueben otros, col beneplácitu de CCOO y UXT, que van dexar el despidu de miles de trabayadores. El vienres 27 de marzu‘l Conseyu de Ministros aprobaba la prohibición del despidu y l’obligación de prorrogar los contratos temporales. El 12 de mayu, alacontra, aprobaba midíes pa facilitar los amenorgamientos de plantiya a partir del próximu 30 de xunu, abriendo la posibilidá a que les empreses entamen despidos masivos.

Nesta nueva crisis capitalista les naciones ensin estáu sofrimos una doble opresión. Empleguen el discursu demagogu del Covid-19 pa recentralizar l’estáu, frayar inda más la nuesa soberanía y emplegar tou esto pa facer recayer sobre los llombos de les trabayadores les sos perdes. Tenemos qu’amosar toa la nuesa solidaridá, poro, coles trabayadores del Pueblu Asturianu que, con esta fuelga de fame, desafían la nueva ofensiva del capital y l’estáu español.

Adrián Serrano, Eduardo López, Adrián Rei, Fernando González, nun táis solos. Somos clase trabayadora! La solidaridá ye la tenrura de los pueblos.

Solidaritat amb la lluita d’EBHI

Comunicat de la Federació Sindical Mundial dels pobles

La coordinadora dels pobles d’Euskal Herria, Galiza, Països Catalans i Canarias, en nom de la Federació Sindical Mundial que representa més de cent milions de treballadores a 130 països del món, vol expressar la seva solidaritat amb les treballadores d’EBHI a Xixón (Astúries).

Des de dimecres passat, quatre treballadors d’EBHI es van tancar als locals del comitè d’empresa i van iniciar una vaga de fam per a defensar els seus llocs de treball i un futur digne tant per a la plantilla d’EBHI com per a tota la classe treballadora.
Ens sembla totalment inacceptable que, emparant-se en aquesta conjuntura, l’empresa presenti de manera unilateral un ERTO que perjudica greument la plantilla. Denunciem que s’intenti aprofitar la situació per a incomplir els acords adoptats amb les treballadores, que a la pràctica suposaria l’acomiadament de set treballadores.

El capital pretén que, així com en la crisi del 2008, sigui la classe treballadora i les classes populars les qui paguem les conseqüències de la crisi i que, no obstant això, li surti gratis a les elits econòmiques. Ja vam veure com a l’anterior crisi els bancs van rebre milers de milions públics i que aquest rescat es va finançar retallant en drets laborals i socials.

Desgraciadament les mesures adoptades fins ara pel govern són del tot insuficients per a garantir la vida digna de la classe treballadora i de les classes populars, i és per això que exigim al govern valentia per a prendre les mesures necessàries per al sosteniment de la vida.

Aquesta crisi està demostrant que la conjuntura actual no és una crisi sanitària, sinó que és el mateix sistema qui està malalt, ja que és incapaç de garantir la vida, les cures i el benestar de les persones. El capital només entén el llenguatge de l’acumulació de la riquesa, i per això l’única solució és construir un nou model que posi la vida, els drets de les persones i la justícia social al centre de la seva actuació política. Acabem aquesta nota sumant la nostra veu a la petició que el Principat d’Astúries intervingui per a buscar una solució al conflicte que es viu a EBHI.

Coordinadora dels Pobles de la Federació Sindical Mundial. Euskal Herria, Països Catalans, Canarias i Galiza: @FSM_naciones