València – Barcelona (Països Catalans), 24 d’abril de 2011
[sube en esperanto]
[abajo en castellano]
La COS se suma a la crida de solidaritat internacional amb els
sindicalistes colombians d’Astracatol llançada pels companys de
la CSC
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i
nacional dels Països Catalans, manifesta la seva solidaritat amb els companys i companyes de
l’Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol (sindicat afiliat a FensuagroCUT, el principal sindicat de pagesos de Colòmbia), condemna les violacions dels drets humans que
sovint tenen lloc en aquell país i rebutja la persecució i l’assetjament a què exèrcit i grups
paramilitars sotmeten pagesos i sindicalistes.
El 30 de març de 2011 dos dirigents sindicalistes, Héctor Orozco i Gildardo García, foren
assassinats presumiblement a mans de paramilitars, però sospitosament prop d’un post de l’exèrcit
colombià. Els dies 11 i 12 d’abril tingueren lloc mobilitzacions de camperols en protesta per les
violacions dels drets humans. En represàlia per les protestes, el 16 d’abril, un altre dirigent sindical,
Jailer González, fou detingut arbitràriament per tropes de l’exèrcit en eixir d’una reunió. No li fou
presentada cap ordre de detenció ni se li feren conèixer càrrecs que justifiquessin l’arrest, però
malgrat això fou incomunicat i traslladat, caminant durant sis hores, a una base militar que hi ha a
Planadas.
Les comunitats de la zona organitzaren una delegació per a fer un seguiment del trasllat de Jailer
González. En arribar a Planadas, el sindicalista fou conduït al Batalló Contraguerrilla, d’on al cap
d’una hora el traslladaren a l’estació de policia per a alliberar-lo finalment a causa de la pressió
popular.
La COS, en solidaritat amb Jailer González, amb els companys i companyes de l’Asociación de
Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol i amb tots els pagesos i pageses de Colòmbia se
suma al rebuig de la retenció arbitrària a què fou sotmès el dirigent sindical Jailer González i
exigeix garanties per a la seva vida, integritat física i llibertat.
Així mateix, exigim a la República de Colòmbia que garanteixi i faci efectives la integritat física i
psicològica, i la llibertat dels sindicalistes de l’Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima
– Astracatol; al govern de Colòmbia, que prengui les mesures oportunes per a assegurar la vida,
l’honor i la integritat personal dels dirigents sindicals, dels membres de l’Asociación de
Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol i dels camperols en general; a la Vice-presidència
de la República, que es comprometi amb les garanties suficients perquè Astracatol i els seus afiliats
puguin continuar exercint la seva activitat organitzativa sindical als diversos municipis del
departament del Tolima; a la Procuradoria General, que investigui aquestes violacions dels dretshumans; a l’Organització de les Nacions Unides, que es pronunciï sobre la situació a Colòmbia; i,
finalment, a la Defensoria del Poble de Colòmbia, que es manifesti i prengui mesures contra
possibles violacions de drets humans en les persones dels dirigents i afiliats d’Astracatol, que
continuaran treballant en aqueix departament.
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països
Catalans
[abajo en castellano]
La COS aliĝas al la alvoko de internacia solidareco kun la kolombiaj
sindikataj aktivuloj de Astracatol ĵetita de la gekamaradoj de la
CSC
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la
Kataluna Landaro, manifestas sian solidarecon kun la gekamaradoj de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol (sindikato anigita al Fensuagro-CUT, la ĉefa
kamparana sindikato en Kolombio), kondamnas la malobservojn de la homaj rajtoj ofte okazantajn
en tiu regno kaj malaprobas la ĉikanadon kaj persekutadon, al kiu la armeo kaj paramilitistaj grupoj
submetas la kamparanojn kaj sindikatanoj.
La 30-an de marto 2011 du sindikataj direktantoj, Héctor Orozco kaj Gildardo García, estis
murdataj supozeble per la manoj de paramilitistoj, sed suspektinde proksime al deĵorejo de la
kolombia armeo. La tagojn 11-an kaj 12-an de aprilo okazis mobilizojn de kamparanoj proteste pro
la malobservoj de la homaj rajtoj. Reprezalie pro la protestoj, la 16-an de aprilo, alia sindikata
direktanto, Jailer González, elirinte de kunveno estis arbitre arestata de trupoj de la armeo. Nek ian
arest-ordonon oni montris al li nek sciigis iajn akuzojn pravigantajn la areston, sed malgraŭ tio li
estis senkomunikigata kaj kondukata, pied-irigate dum ses horoj, en militan bazon kuŝantan en
Planadas.
La komunumoj de la regiono organizis delegacion por fari la observadon de la kondukado de Jailer
González. Alveninte en Planadas, la sindikata aktivulo estis irigata ĉe la Kontraŭgerilan Batalionon,
de kie post unu horo oni kondukis lin en la polico-stacion por liberigi lin fine pro la popola premo.
La COS, solidarece kun Jailer González, kun la gekamaradoj de la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Tolima – Astracatol kaj kun ĉiuj gekamparanoj de Kolombio aliĝas al la malaprobo
de la arbitra aresto, al kiu estis submetata la sindikata direktanto Jailer González, kaj postulas
garantiojn por lia vivo, fizika integreco kaj libereco.
Same, ni postulas al la Kolombia Respubliko, ke ĝi garantiu kaj efektivigu la fizikan kaj
psiĥologian integrecon, kaj la liberecon de la sindikataj aktivuloj de la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Tolima – Astracatol; al la registaro de Kolombio, ke faru la necesajn paŝojn por
sekurigi la vivon, la honoron kaj la personan integrecon de la sindikataj estraranoj, de la membroj
de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Tolima – Astracatol kaj de la gekamparanoj
entute; al la Vic-Respublikestrejo, ke sin engaĝu kun la sufiĉaj garantioj por ke Astracatol kaj ĝiaj
membroj povu plue fari sian sindikatan organizan aktivecon en la diversaj municipoj de la
departemento Tolimo; al la Ĝenerala Proceduristejo, ke enketu tiujn malobservojn de la homaj
rajtoj; al la Organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj, ke sin deklaru pri la situacio en Kolombio; kaj, fine,al la Popol-defendantejo de Kolombio, ke sin manifestu kaj faru antaŭaranĝojn kontraŭ eblaj
malobservoj de homaj rajtoj en la personoj de la direktantoj kaj membroj de Astracatol plu
laborontaj en tiu departemento.
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països
Catalans
La COS se suma al llamamiento de solidaridad internacional con los
sindicalistas colombianos de Astracatol lanzada por los
compañeros de la CSC
La Coordinadora Obrera Sindical (CUERPO), sindicado para la liberación de género, de clase y
nacional de los Países Catalanes, manifiesta su solidaridad con los compañeros y compañeras de la
Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol (sindicato afiliado a FensuagroCUT, el principal sindicato de campesinos de Colombia), condena las violaciones de los derechos
humanos que a menudo tienen lugar en ese país y rechaza la persecución y el acoso al que ejército y
grupos paramilitares someten a campesinos y sindicalistas.
El 30 de marzo de 2011 dos dirigentes sindicalistas, Héctor Orozco y Gildardo García, fueron
asesinados presumiblemente a manos de paramilitares, pero sospechosamente cerca de un retén del
ejército colombiano. Los días 11 y 12 de abril tuvieron lugar movilizaciones de campesinos en
protesta por las violaciones de los derechos humanos. En represalia por las protestas, el 16 de abril,
otro dirigente sindical, Jailer González, fue detenido arbitrariamente por tropas del ejército al salir
de una reunión. No le fue presentada ninguna orden de detención ni se le dieron a conocer cargos
que justificaran el arresto, pero a pesar de esto fue incomunicado y trasladado, andando durante seis
horas, a una base militar que hay en Planadas.
Las comunidades de la zona organizaron una delegación para hacer un seguimiento del traslado de
Jailer González. Al llegar a Planadas, el sindicalista fue conducido al Batallón Contraguerrilla, de
donde al cabo de una hora lo trasladaron a la estación de policía para liberarlo finalmente debido a
la presión popular.
La COS, en solidaridad con Jailer González, con los compañeros y compañeras de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol y con todos los campesinos y campesinas de
Colombia se suma al rechazo de la retención arbitraria a la que fue sometido el dirigente sindical
Jailer González y exige garantías para su vida, su integridad física y su libertad.
Así mismo, exigimos a la República de Colombia que garantice y haga efectivas la integridad física
y psicológica, y la libertad de los sindicalistas del Asociación de Trabajadores campesinos del
Tolima – Astracatol; en el gobierno de Colombia, que tome las medidas oportunas para asegurar la
vida, el honor y la integridad personal de los dirigentes sindicales, de los miembros del Asociación
de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol y de los campesinos en general; a la Vicepresidencia de la República, que se comprometa con las garantías suficientes para que Astracatol y
sus afiliados puedan continuar ejerciendo su actividad organizativa sindical en los diversos
municipios del departamento del Tolima; a la Procuraduría General, que investigue estasviolaciones de los derechos humanos; a la Organización de las Naciones Unidas, que se pronuncie
sobre la situación en Colombia; y, finalmente, a la Defensoría del Pueblo de Colombia, que se
manifieste y tome medidas contra posibles violaciones de derechos humanos en las personas de los
dirigentes y afiliados de Astracatol que continuarán trabajando en ese departamento.
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països
Catalans
València – Barcelona (Països Catalans), 24 d’abril de 2011
[sube en esperanto]
[abajo en castellano]
La COS se suma a la crida de solidaritat internacional amb els sindicalistes colombians d’Astracatol llançada pels companys de la CSC.
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, manifesta la seva solidaritat amb els companys i companyes de l’Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol (sindicat afiliat a FensuagroCUT, el principal sindicat de pagesos de Colòmbia), condemna les violacions dels drets humans que sovint tenen lloc en aquell país i rebutja la persecució i l’assetjament a què exèrcit i grups paramilitars sotmeten pagesos i sindicalistes.
El 30 de març de 2011 dos dirigents sindicalistes, Héctor Orozco i Gildardo García, foren assassinats presumiblement a mans de paramilitars, però sospitosament prop d’un post de l’exèrcit colombià. Els dies 11 i 12 d’abril tingueren lloc mobilitzacions de camperols en protesta per les violacions dels drets humans. En represàlia per les protestes, el 16 d’abril, un altre dirigent sindical, Jailer González, fou detingut arbitràriament per tropes de l’exèrcit en eixir d’una reunió. No li fou presentada cap ordre de detenció ni se li feren conèixer càrrecs que justifiquessin l’arrest, però malgrat això fou incomunicat i traslladat, caminant durant sis hores, a una base militar que hi ha a Planadas.

Les comunitats de la zona organitzaren una delegació per a fer un seguiment del trasllat de Jailer González. En arribar a Planadas, el sindicalista fou conduït al Batalló Contraguerrilla, d’on al cap d’una hora el traslladaren a l’estació de policia per a alliberar-lo finalment a causa de la pressió popular.
La COS, en solidaritat amb Jailer González, amb els companys i companyes de l’Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol i amb tots els pagesos i pageses de Colòmbia se suma al rebuig de la retenció arbitrària a què fou sotmès el dirigent sindical Jailer González i exigeix garanties per a la seva vida, integritat física i llibertat.
Així mateix, exigim a la República de Colòmbia que garanteixi i faci efectives la integritat física i psicològica, i la llibertat dels sindicalistes de l’Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol; al govern de Colòmbia, que prengui les mesures oportunes per a assegurar la vida, l’honor i la integritat personal dels dirigents sindicals, dels membres de l’Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol i dels camperols en general; a la Vice-presidència de la República, que es comprometi amb les garanties suficients perquè Astracatol i els seus afiliats puguin continuar exercint la seva activitat organitzativa sindical als diversos municipis del departament del Tolima; a la Procuradoria General, que investigui aquestes violacions dels dretshumans; a l’Organització de les Nacions Unides, que es pronunciï sobre la situació a Colòmbia; i, finalment, a la Defensoria del Poble de Colòmbia, que es manifesti i prengui mesures contra possibles violacions de drets humans en les persones dels dirigents i afiliats d’Astracatol, que continuaran treballant en aqueix departament.
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels PaïsosCatalans
[abajo en castellano]
La COS aliĝas al la alvoko de internacia solidareco kun la kolombiaj sindikataj aktivuloj de Astracatol ĵetita de la gekamaradoj de la CSC.
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, manifestas sian solidarecon kun la gekamaradoj de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol (sindikato anigita al Fensuagro-CUT, la ĉefa kamparana sindikato en Kolombio), kondamnas la malobservojn de la homaj rajtoj ofte okazantajn en tiu regno kaj malaprobas la ĉikanadon kaj persekutadon, al kiu la armeo kaj paramilitistaj grupoj submetas la kamparanojn kaj sindikatanoj.
La 30-an de marto 2011 du sindikataj direktantoj, Héctor Orozco kaj Gildardo García, estis murdataj supozeble per la manoj de paramilitistoj, sed suspektinde proksime al deĵorejo de la kolombia armeo. La tagojn 11-an kaj 12-an de aprilo okazis mobilizojn de kamparanoj proteste pro la malobservoj de la homaj rajtoj. Reprezalie pro la protestoj, la 16-an de aprilo, alia sindikata direktanto, Jailer González, elirinte de kunveno estis arbitre arestata de trupoj de la armeo. Nek ian arest-ordonon oni montris al li nek sciigis iajn akuzojn pravigantajn la areston, sed malgraŭ tio li estis senkomunikigata kaj kondukata, pied-irigate dum ses horoj, en militan bazon kuŝantan en Planadas.
La komunumoj de la regiono organizis delegacion por fari la observadon de la kondukado de Jailer González. Alveninte en Planadas, la sindikata aktivulo estis irigata ĉe la Kontraŭgerilan Batalionon, de kie post unu horo oni kondukis lin en la polico-stacion por liberigi lin fine pro la popola premo.
La COS, solidarece kun Jailer González, kun la gekamaradoj de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol kaj kun ĉiuj gekamparanoj de Kolombio aliĝas al la malaprobo de la arbitra aresto, al kiu estis submetata la sindikata direktanto Jailer González, kaj postulas garantiojn por lia vivo, fizika integreco kaj libereco.
Same, ni postulas al la Kolombia Respubliko, ke ĝi garantiu kaj efektivigu la fizikan kaj psiĥologian integrecon, kaj la liberecon de la sindikataj aktivuloj de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol; al la registaro de Kolombio, ke faru la necesajn paŝojn por sekurigi la vivon, la honoron kaj la personan integrecon de la sindikataj estraranoj, de la membroj de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Tolima – Astracatol kaj de la gekamparanoj entute; al la Vic-Respublikestrejo, ke sin engaĝu kun la sufiĉaj garantioj por ke Astracatol kaj ĝiaj membroj povu plue fari sian sindikatan organizan aktivecon en la diversaj municipoj de la departemento Tolimo; al la Ĝenerala Proceduristejo, ke enketu tiujn malobservojn de la homaj rajtoj; al la Organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj, ke sin deklaru pri la situacio en Kolombio; kaj, fine,al la Popol-defendantejo de Kolombio, ke sin manifestu kaj faru antaŭaranĝojn kontraŭ eblaj malobservoj de homaj rajtoj en la personoj de la direktantoj kaj membroj de Astracatol plu laborontaj en tiu departemento.
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

La COS se suma al llamamiento de solidaridad internacional con los sindicalistas colombianos de Astracatol lanzada por los compañeros de la CSC  La Coordinadora Obrera Sindical (CUERPO), sindicado para la liberación de género, de clase y nacional de los Países Catalanes, manifiesta su solidaridad con los compañeros y compañeras de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol (sindicato afiliado a FensuagroCUT, el principal sindicato de campesinos de Colombia), condena las violaciones de los derechos humanos que a menudo tienen lugar en ese país y rechaza la persecución y el acoso al que ejército y grupos paramilitares someten a campesinos y sindicalistas.
El 30 de marzo de 2011 dos dirigentes sindicalistas, Héctor Orozco y Gildardo García, fueron asesinados presumiblemente a manos de paramilitares, pero sospechosamente cerca de un retén del ejército colombiano. Los días 11 y 12 de abril tuvieron lugar movilizaciones de campesinos en protesta por las violaciones de los derechos humanos. En represalia por las protestas, el 16 de abril, otro dirigente sindical, Jailer González, fue detenido arbitrariamente por tropas del ejército al salir de una reunión. No le fue presentada ninguna orden de detención ni se le dieron a conocer cargos que justificaran el arresto, pero a pesar de esto fue incomunicado y trasladado, andando durante seis horas, a una base militar que hay en Planadas.
Las comunidades de la zona organizaron una delegación para hacer un seguimiento del traslado de Jailer González. Al llegar a Planadas, el sindicalista fue conducido al Batallón Contraguerrilla, de donde al cabo de una hora lo trasladaron a la estación de policía para liberarlo finalmente debido a la presión popular.
La COS, en solidaridad con Jailer González, con los compañeros y compañeras de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol y con todos los campesinos y campesinas de Colombia se suma al rechazo de la retención arbitraria a la que fue sometido el dirigente sindical Jailer González y exige garantías para su vida, su integridad física y su libertad.
Así mismo, exigimos a la República de Colombia que garantice y haga efectivas la integridad física y psicológica, y la libertad de los sindicalistas del Asociación de Trabajadores campesinos del Tolima – Astracatol; en el gobierno de Colombia, que tome las medidas oportunas para asegurar la vida, el honor y la integridad personal de los dirigentes sindicales, de los miembros del Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – Astracatol y de los campesinos en general; a la Vicepresidencia de la República, que se comprometa con las garantías suficientes para que Astracatol y sus afiliados puedan continuar ejerciendo su actividad organizativa sindical en los diversos municipios del departamento del Tolima; a la Procuraduría General, que investigue estasviolaciones de los derechos humanos; a la Organización de las Naciones Unidas, que se pronuncie sobre la situación en Colombia; y, finalmente, a la Defensoría del Pueblo de Colombia, que se manifieste y tome medidas contra posibles violaciones de derechos humanos en las personas de los dirigentes y afiliados de Astracatol que continuarán trabajando en ese departamento.
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans