El govern espanyol «més progressista de la història» continua regalant milers de milions d’euros a la gran patronal, mentre es continua sense cap pla per reforçar el camp i la indústria, sense animar la recuperació d’empreses i indústria estratègica i, sobretot, sense cap política impositiva mínimament redistributiva, amb nous impostos sobre les grans fortunes, etc.

Així queden els ERTO i els cessaments d’activitat dels autònoms des de l’1 de juliol.

El Govern espanyol, amb el suport de les cúpules de CCOO i UGT, i amb el vistiplau de tota la patronal va aprovar el passat divendres 26 de juny, en Consell de Ministres extraordinari, la pròrroga de les «ajudes públiques» pels ERTO.

Així, en primer lloc es prorroguen els ERTO en tres circumstàncies diferents (en teoria concretant més la situació anterior però, en realitat, generant més zones d’ombra per facilitar a les empreses seguir «trampejant»):

• ERTO de força major total. Es mantenen només per a aquells sectors que encara tindran restriccions a la reobertura. Les exoneracions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social que s’apliquen seran les següents.

◦ Per a empreses de menys de 50 treballadors, al juliol tindran una exoneració del 70%; a l’agost, del 60% i al setembre del 35%.
◦ En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, l’exoneració serà del 50% al juliol, del 40% a l’agost i del 25% al setembre.

• ERTO de força major parcial i ERTO ETOP (ERTO ordinari, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció). Seran els més utilitzats, ja que s’aplicaran a totes les empreses que estiguin recuperant la seva activitat a mesura que reincorporin als seus treballadors. Aquests expedients tindran un incentiu a l’ocupació, ja que les exoneracions de cotització seran majors per als treballadors actius que per als quals segueixin en l’ERTO. En concret:

◦ Per a les empreses de menys de 50 treballadors, l’exempció en les quotes empresarials serà del 60% per als treballadors reactivats i del 35% per als que segueixin en l’ERTO,
◦ Mentre que les empreses de 50 o més treballadors tindran una exoneració del 40% per als treballadors reincorporats i del 25% per als quals segueixen en l’ERTO.
◦ En el cas que una empresa transiti de l’ERTO de força major a l’ETOP, haurà de negociar les condicions del mateix amb els seus treballadors.

• ERTO de força major per rebrot. L’acord del Govern amb els agents socials contempla la possibilitat que es produeixin noves mesures de confinament en el cas que sorgeixin rebrots del virus. En aquest cas, les empreses podrien tornar a sol·licitar ERTO de força major total i comptarien amb una exoneració del 80% per a les empreses de menys de 50 treballadors i del 60% per a les de 50 treballadors o més.

• En tots els casos d’ERTO de força major, així com en els dels ETOP que procedeixin d’ERTO de força major, els treballadors tindran assegurada la prestació. Es manté el ‘comptador a zero’, això és, que la prestació no consumeix període d’atur, i es garanteix el cobrament a tots els treballadors encara que aquests no hagin acumulat un període de cotització suficient.

• Quant al cessament d’activitat extraordinari, també s’introdueixen canvis importants que afecten els autònoms.

• Cessament d’activitat extraordinari. Es manté el cessament d’activitat tal com existeix actualment (amb la prestació i la bonificació total de les cotitzacions socials) per a aquells autònoms que tinguin una caiguda de l’activitat del 75% o superior en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquests hauran de demostrar que realment han sofert un enfonsament involuntari del seu volum de negoci.

• Exoneracions en la cotització. La major part dels autònoms perdran l’accés al cessament d’activitat, perquè amb la reobertura recuperaran una part del seu negoci. Si la seva facturació enguany equival al mes del 25% de la de 2019 no tindran dret al cessament extraordinari. No obstant això, sí que es mantenen les bonificacions en les cotitzacions socials per a tots els autònoms que aquests mesos hagin estat beneficiaris del cessament d’activitat. Tots ells tindran una bonificació del 100% al juliol (no pagaran quota), del 50% a l’agost i del 25% al setembre.

• Nova prestació per als autònoms de temporada. Els autònoms de temporada que no poden reactivar el seu negoci per les restriccions de mobilitat o per la caiguda de la demanda tindran dret a cobrar una prestació extraordinària. Aquests treballadors hauran de demostrar que en aquestes mateixes dates de 2019 estaven donats d’alta en la Seguretat Social i que enguany no han pogut fer-ho. La prestació s’estendrà per un període màxim de quatre mesos i la quantia serà equivalent al 70% de la base reguladora que tinguessin en aquest període de 2019.

Tot això serien les parts teòricament «positives». Positives perquè als Països Catalans més d’un milió de companyes i companys estem patint o hem patit un ERTO en alguna de les seues formes, centenars de milers s’han tirat mesos sense rebre cap ingrés, etc. Això és indiscutible.

El problema és que:

• Es continua sense parlar en lloc de reforçar amb noves contractacions tots els serveis públics. Sanitat, ensenyament i serveis socials… tenint molt en compte el reforç urgentment necessari del personal dels serveis públics d’ocupació, de la Inspecció de Treball, de la d’Hisenda, etc.

• Es continua sense parlar de cap política impositiva per gravar les grans fortunes potenciant els impostos directes i progressius, limitant-ne els indirectes (com l’IVA, els dels subministraments bàsics, com electricitat, aigua, gas, etc.)

• No es parla enlloc d’implantar mesures concretes per aturar en sec i castigar el frau i l’evasió fiscal, en totes les seues formes. Així contra les polítiques especulatives sobre els preus dels béns bàsics (menjar, habitatge, medicaments, energia, etc.)

• Es continua sense parlar, òbviament de retallar radicalment les despeses «mortes»; com la casa reial, l’exèrcit, l’església catòlica, els serveis bàsics concertats, etc.

A més, com tot això «no és suficient», les cúpules de CCOO i UGT, signen un nou acord amb la cadena de la patronal al seu coll, empitjorant la situació encara més de la nostra classe. Posen un clau més en la tapa del taüt que no fan més que repetir «plan de reconstrucción», que serien els nous Pactes de la Moncloa… deixant definitivament tots els nostres drets en mans de la patronal… gràcies al govern del PsoE-UP.

Què va a passar?:

• Teòricament impedir l’acomiadament de ningú mentre estiga en ERTO… però ja hi ha excepcions, i cada vegada més.

• Teòricament no es podria contractar cap altre treballador mentre estiga en marxa un ERTO… a no ser que siga per una àrea de l’empresa, o una tasca, que no estiga contemplada a l’ERTO. És a dir, només han de fer un contracte justificant-ho… després, el treballador o treballadora contractada ja farà la feina que li «encomanen».

• Servirà per a anar embastant els nous acords i traïcions que ja estem veient aquests darrers dies («motxilla austríaca», noves privatitzacions de serveis bàsics, etc.)

Organitzem-nos per defensar tot el que ens volen acabar de furtar i per recuperar tot el que hem perdut. Sense organització, formació, solidaritat, suport mutu i lluita, no podrem viure!

ANNEX: Acord tripartit (Govern, patronal i «sindicats»), per mantenir els ERTO fins al 30 de setembre.

Article 1. Expedients de regulació temporal d’ocupació basats en les causes recollides en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

A partir de l’entrada en vigor del present reial decret llei, únicament resultaran aplicables els expedients de regulació temporal d’ocupació basats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor d’aquest i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020.

Les empreses i entitats afectades per aquests expedients hauran de reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats a les quals es refereix aquest article hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l’expedient de regulació temporal d’ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.

Sense perjudici de l’anterior, la renúncia per part d’aquestes empreses i entitats als expedients de regulació temporal d’ocupació o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s’efectuarà prèvia comunicació d’aquestes al Servei Públic d’Ocupació Estatal de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per desocupació.

En tot cas, aquestes empreses i entitats hauran de comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el número d’aquestes o bé en el percentatge d’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l’activitat de l’empresa permeti la reincorporació al treball efectiu d’aquelles.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació als quals es refereix aquest article.

Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Aquestes accions podran constituir infraccions de l’empresa afectada, en virtut d’expedient incoat a aquest efecte, en el seu cas, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Article 2. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Als procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del Covid-19 iniciats després de l’entrada en vigor del present reial decret llei i fins al 30 de setembre de 2020, els resultarà d’aplicació l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb les especialitats recollides en aquest precepte.

La tramitació d’aquests expedients podrà iniciar-se mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d’ús dels referits en l’article 1.
 
Quan l’expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s’iniciï després de la finalització d’un expedient temporal de regulació d’ocupació basada en la causa prevista en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la data d’efectes d’aquell es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.

Els expedients de regulació temporal d’ocupació vigents a la data d’entrada en vigor del present reial decret llei continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit en aquesta.

No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació als quals es refereix aquest article.

Aquesta prohibició podrà ser exceptuada en el supòsit en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

Aquestes accions podran constituir infraccions de l’empresa afectada, en virtut d’expedient incoat a aquest efecte, en el seu cas, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Article 3. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.

Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 al 5 de l’article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 30 de setembre de 2020 a les persones afectades pels expedients de regulació temporal d’ocupació regulats en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i als referits en l’apartat 2 de la disposició addicional primera de la present norma.

Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l’article 25.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

L’Entitat Gestora de les prestacions per desocupació prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020 la durada màxima dels drets reconeguts a virtut de procediments de suspensió o reducció d’ocupació regulats en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la data d’inici del qual sigui anterior a l’entrada en vigor del present reial decret llei.

Les empreses que renunciïn a l’expedient de regulació d’ús de manera total o desafectin a persones treballadores hauran de comunicar a l’Entitat Gestora de les prestacions per desocupació la baixa en la prestació d’aquelles persones que deixin d’estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

En el cas dels procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció de l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en els quals la data de la decisió empresarial es comuniqui a l’Autoritat Laboral després de l’entrada en vigor del present reial decret llei, l’empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en representació de les persones treballadores, en el model establert a aquest efecte en la pàgina web o seu electrònica del SEPE. El termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud serà l’establert en l’article 268 del text refós de la Llei General de Seguretat Social.

La causa i data d’efectes de la situació legal de desocupació hauran de figurar, en tot cas, en el certificat d’empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva acreditació.

En els casos previstos en els dos apartats anteriors, a l’efecte de la regularització de les prestacions per desocupació, quan durant un mes natural s’alternin períodes d’activitat i d’inactivitat, així com en els supòsits de reducció de la jornada habitual, i en els casos en els quals es combinin tots dos, dies d’inactivitat i dies en reducció de jornada, l’empresa haurà de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d’activitat de l’aplicació certific@2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior.

En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d’activitat. Per a això es dividirà el nombre total d’hores treballades en el mes entre el nombre d’hores que constituïssin la jornada habitual de la persona treballadora amb caràcter previ a l’aplicació de la reducció de jornada.

La comunicació prevista en l’apartat anterior s’entén sense perjudici de l’obligació de l’empresa de comunicar a l’Entitat Gestora, amb caràcter previ a la seva efectivitat, les baixes i les variacions de les mesures de suspensió i reducció de jornada, en els termes legalment establerts. La Inspecció de Treball i Seguretat Social tindrà aquestes dades a la seva disposició.

Article 4. Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de regulació temporal d’ocupació basats en les causes recollides en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Les empreses i entitats que comptessin amb expedients de regulació d’ocupació als quals es refereix l’article 1 d’aquest Reial decret llei quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s’indiquen a continuació:
a) Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, així com d’aquelles altres referides en l’article 4.2.a) del Reial decret llei 18/2020, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment, l’exempció aconseguirà el 60% de l’aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades als mateixes en situació d’alta, l’exempció aconseguirà el 40% de l’aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020.
b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció aconseguirà el 35% de l’aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. Si en aquesta data l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta, l’exempció aconseguirà el 25% de l’aportació empresarial reportada al juliol, agost i setembre de 2020. En aquest cas, l’exoneració s’aplicarà a l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Les empreses que haguessin decidit la suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19, amb les especialitats a les quals es refereix l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, així com aquelles empreses a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 2, quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s’indiquen a continuació:
a) Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d’aquest moment, resultaran d’aplicació les exempcions als termes i condicions establerts en la lletra a) de l’apartat 1 d’aquest article.
b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses amb les seves activitats suspeses entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, resultaran d’aplicació les exempcions en els termes i condicions indicats en la lletra b) de l’apartat 1 d’aquest article.

Les exempcions en la cotització s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre el manteniment de la vigència dels expedients de regulació d’ocupació.

Perquè l’exempció resulti d’aplicació les declaracions responsables s’hauran de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.

La renúncia expressa a l’expedient de regulació d’ocupació presentada davant l’autoritat laboral determina la finalització d’aquestes exempcions des de la data d’efectes d’aquesta renúncia. Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social aquesta renúncia expressa a l’expedient de regulació d’ocupació.

La presentació de les declaracions responsables i, en el seu cas, la comunicació de la renúncia a l’expedient de regulació d’ocupació, a les quals es refereix aquest article, s’hauran de realitzar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), regulat en l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març.

A l’efecte del control d’aquestes exempcions de quotes, serà suficient la verificació que el Servei Públic d’Ocupació Estatal, o en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de suspensió o reducció de jornada de què es tracti, amb les particularitats a les quals es refereix l’apartat 4 de l’article 3 d’aquest Reial decret llei. Aquestes últimes particularitats s’aplicaran, així mateix, a les exempcions en la cotització a les quals es refereix l’article 24 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i article 4 del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig.

No obstant això, en el cas dels treballadors als quals no s’hagi reconegut la prestació per desocupació serà suficient la verificació del manteniment del treballador en la situació assimilada a la d’alta a la qual es refereix la disposició addicional primera.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal i, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació de les prestacions de desocupació reconegudes als treballadors inclosos en els expedients de regulació d’ocupació basats en les causes dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, des del mes de març fins a la finalització de les exempcions regulades en el present article. A aquest efecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà establir els sistemes de comunicació necessaris amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal per al contrast amb les seves bases de dades dels períodes de gaudi de les prestacions per desocupació.

Les exempcions en la cotització a què es refereix aquest article no tindran efectes per a les persones treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s’apliquin com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d’aplicació el que s’estableix en l’apartat 1 de l’article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Les exempcions regulades en aquest article seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social, de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, del Servei Públic d’Ocupació Estatal i del Fons de Garantia Salarial, respecte a les aportacions que financin les prestacions cobertes per cadascun d’ells.

Article 5. Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal.

Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als expedients de regulació temporal d’ocupació regulats en els articles 1 i 2 del present reial decret llei.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als expedients de regulació temporal d’ocupació regulats en els articles 1 i 2 del present reial decret llei i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests expedients de regulació temporal d’ocupació, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat a ella.

No es tindrà en compte l’exercici en el qual la societat no distribueixi dividends en aplicació del que s’estableix en el paràgraf anterior, a l’efecte de l’exercici del dret de separació dels socis previst en l’apartat 1 de l’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Aquesta limitació a repartir dividends no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de cinquanta persones treballadores, o assimilades a aquestes, en situació d’alta en la Seguretat Social.

Article 6. Salvaguarda de l’ocupació.

El compromís de manteniment de l’ocupació regulada en la Disposició Addicional Sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s’estendrà, en els termes previstos en aquesta, a les empreses i entitats que apliquin un expedient de regulació temporal d’ocupació basada en la causa de l’article 23 d’aquesta norma i es beneficiïn de les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes en l’article 4 del present reial decret llei.

Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir de l’entrada en vigor del present reial decret llei, el termini de 6 mesos del compromís al qual es refereix aquest precepte començarà a computar-se des de l’entrada en vigor del present reial decret llei.

Article 7. Pròrroga dels articles 2 i 5 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Els articles 2 i 5 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, romandran vigents fins al 30 de setembre de 2020.

Disposició addicional primera. Mesures temporals de transició i acompanyament en matèria de cotització:

Les empreses i entitats que es trobin en situació de força major total, en els termes previstos en el Reial decret 18/2020, de 12 de maig, en data 30 juny de 2020, respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial, prevista en l’article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s’indiquen a continuació:
a) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 70% respecte de les cotitzacions reportades el mes de juliol de 2020, el 60% respecte de les cotitzacions reportades el mes d’agost de 2020 i el 35% respecte de les cotitzacions reportades el mes de setembre de 2020, si les citades empreses i entitats haguessin tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, el 50% respecte de les cotitzacions reportades el mes de juliol de 2020, el 40% respecte de les cotitzacions reportades el mes d’agost de 2020 i el 25% respecte de les cotitzacions reportades el mes de setembre de 2020 si les citades empreses i entitats haguessin tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta, en situació d’alta en la Seguretat Social, a data 29 de febrer de 2020.

Les empreses i entitats que, a partir de l’1 de juliol de 2020, vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que així ho imposin en algun dels seus centres de treball, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, dels percentatges d’exempció prevists a continuació, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ús de força major sobre la base del que es preveu en l’article 47.3 de l’Estatut dels Treballadors:
a) El 80% de l’aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta en la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
b) Si en aquesta data l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta, l’exempció aconseguirà el 60% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 30 de setembre. En aquest cas, l’exoneració s’aplicarà a l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Les exempcions regulades en els apartats 1 i 2 d’aquesta disposició addicional seran incompatibles amb les indicades en l’article 4 d’aquest Reial decret llei. Així mateix els resultaran d’aplicació els apartats 3, 4, 5 i 6 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei.

Quan les empreses i entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors reiniciïn la seva activitat, els seran aplicable des d’aquest moment, i fins al 30 de setembre de 2020, les mesures regulades en l’article 4.1 del present Reial decret llei.

Disposició addicional segona. Persones treballadores incloses en expedients de regulació d’ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions de desocupació.

Les persones treballadores incloses en els expedients de regulació d’ocupació als quals es refereixen els article 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que no resultin beneficiàries de prestacions de desocupació durant els períodes de suspensió de contractes o reducció de jornada i respecte de les quals l’empresa no està obligada a l’ingrés de l’aportació empresarial a la qual es refereix l’article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es consideraran en situació assimilada a l’alta durant aquests períodes, a l’efecte de considerar aquests com efectivament cotitzats.

A l’efecte del que es preveu en l’apartat anterior, la base de cotització a tenir en compte durant els períodes de suspensió o reducció de jornada serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l’inici d’aquestes situacions.

El que s’estableix en aquesta disposició serà aplicable, únicament, durant els períodes d’aplicació de les exempcions en la cotització contemplats en l’article 24 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en l’article 4 del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, i en l’article 4 d’aquest reial decret llei.

Disposició addicional tercera. Comissió de Seguiment tripartida laboral.

La Comissió de Seguiment tripartida laboral creada per la Disposició Addicional Segona del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, tindrà com a funcions, des de l’entrada en vigor del present reial decret llei, la valoració de les mesures recollides en aquest i de l’evolució de l’activitat econòmica i l’ocupació, així com l’anàlisi de les eventuals mesures futures per a la protecció de l’ocupació.

Disposició addicional quarta. Diàleg en matèria de desocupació.

El Ministeri de Treball i Economia Social es reunirà, com més aviat millor, amb la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), Comissions Obreres (CC.OO.) i la Unió General de Treballadors (UGT) per a tractar les qüestions relacionades amb la prestació per desocupació reconeguda durant els expedients de regulació temporal d’ocupació derivats del Covid-19 a les persones amb diversos contractes a temps parcial i les possibles solucions al consum durant l’estat d’alarma de les prestacions i subsidis per desocupació de persones no afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació.

Disposició addicional cinquena. Pacte per l’ocupació.

El Govern, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), Comissions Obreres (CC.OO.) i la Unió General de Treballadors (UGT) es comprometen, a través de les quatre taules de diàleg constituïdes amb el President del Govern, a incorporar mesures tendents a la creació d’ocupació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».