La secció sindical de la COS dels treballadors i treballadores del 061 a l'edifici del 112 de Reus, a través d'un comunicat, vol informar sobre l'acord de flexibilitat que afecta les ampliacions de jornada de setembre.

Basant-se en el contingut de l'acord, s'entén que els treballadors afectats no tenen l'obligació d'acceptar les ampliacions de jornada que apareixen al calendari de setembre, ja que no s'han realitzat dintre dels paràmetres de l'acord entre empresa i els representants dels treballadors i treballadores.

La secció sindical de la COS dels treballadors i treballadores del 061 a l'edifici del 112 de Reus, ha observat que durant el pròxim mes de setembre, es realitza arbitràriament una modificació de la jornada per gran part de la plantilla. Aquesta ampliació s'empara en l'acord al qual es va arribar a la comissió negociadora el passat estiu de 2016, davant d'un expedient de regulació que va proposar l'empresa.

Ja que aquest acord sovint ha quedat desdibuixat, creiem convenient recordar la proposta de flexibilitat que es va acceptar per a les sales de Barcelona (Carrer Lleida) i Reus.

ACORD DE FLEXIBILITAT PER LES SALES DE BARCELONA I REUS

1. Les seqüències horàries de distribució de treball preestablertes, podran ser modificades mensualment per l'empresa i s'entregaran junt amb la planificació del mes següent amb la finalitat de poder ajustar els recursos a les necessitats del servei.

Sempre es mantindrà de base l'estructura d'aquestes seqüències horàries.

2. Els torns de treball es revisaran per part de la Comissió de Planificació abans d'entregar-los a la plantilla.

3. El dia 15 de cada mes, l'empresa entregarà el calendari amb els torns de treball a la Comissió de Planificació.

L'empresa entregarà als treballadors aquests torns de treball, com a màxim, el dia 20 de cada mes.

El treballador informarà l'empresa dels seus dies disponibles fins al dia 25 de cada mes; i l'empresa confirmarà al treballador sobre l'ús efectiu d'aquests dies, incloent-los si correspon al quadrant mensual.

4. El personal afectat que disposi d'un contracte de treball a temps parcial amb una jornada igual o inferior a 32 hores setmanals, aportarà el compromís d'una disponibilitat de dos dies addicionals de treball al mes amb l'objectiu de donar resposta a les incidències de cobertura d'ambdues sales.

En el cas del personal afectat que disposi d'un contracte de treball a jornada parcial superior de 32 hores setmanals, aportarà el compromís d'una disponibilitat d'un dia addicional de treball al mes amb l'objectiu de donar resposta a les incidències de cobertura d'ambdues sales.

4.1 L'ús o no d'aquests dies serà a criteri de l'empresa, sempre en funció de les necessitats del servei.

4.2 Els dies de disponibilitat seran sempre en l'horari habitual del treballador i d'acord amb el que s'estableix en el Conveni Col·lectiu, salvaguardant possibles pactes entre l'empresa i el treballador.

4.3 En el cas de fer ús d'aquests dies, l'empresa ampliarà la jornada del treballador, abonarà les hores o el treballador disposarà d'un dia de còmput, i segons l'opció d'aquestes tres que esculli el treballador.

En el cas d'optar pel dia de còmput, el mateix serà acordat per les dues parts.

En el cas d'optar per ampliar la jornada de treball, serà amb efecte del dia 1 del mes en curs i, en el cas de no ser possible, es realitzarà el mes següent.

5. Quan les condicions del servei requereixin més hores en cada torn, es prioritzarà l'ampliació de les persones amb jornada a temps parcial que així ho requereixin voluntàriament.

6. La gestió planificadora d'ambdues sales es farà de forma autònoma per donar resposta ràpida a les necessitats tant de l'empresa com dels treballadors.

7. S'estableix una reunió trimestral, per part de la Comissió de Planificació, en pro d'una millora continua del procés de planificació.

8. Es proposa la creació d'una base de dades dels treballadors, perquè puguin comunicar les seves peticions de canvi de torn i de jornada, i que aquesta sigui facilitada a la representació legal dels treballadors pel seu posterior seguiment.

Basant-nos en el contingut de l'acord, entenem que els companys afectats no tenen l'obligació d'acceptar les ampliacions de jornada que apareixen al calendari de setembre, ja que no s'han realitzat dintre dels paràmetres de l'acord entre empresa i els representants dels treballadors.

Secció sindical de la COS dels treballadors i treballadores del 061 a l'edifici del 112 de Reus (facebook) (twitter)