ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

La COS al territori.

Un model territorialitzat i arrelat

La COS és un sindicat arrelat arreu del territori dels Països Catalans. La base del nostre sindicat són les Assemblees Territorials, que tenen per missió coordinar l’acció política i sindical al territori. És a través de les Assemblees Territorials que s’organitzen les seccions sindicals i que es planifica l’acció col·lectiva del sindicat.

Com a sindicat socialista i vinculat a l'Esquerra Independentista les nostres Assemblees Territorials participen activament de les lluites que hi ha arreu del territori, i que desborden l'àmbit laboral. La COS aposta per la socialització dels conflictes laborals, alhora que defensem portar les lluites que desenvolupem als carrers dels nostres pobles i ciutats als centres de treball, perquè el combat sempre és ara, o no n'hi ha. 

La COS als centres de treball.

Les assemblees de treballadores

La COS promou un model sindical basat en l’empoderament de les treballadores, en la seva formació (sindical i política) i en l’impuls de conflictes sindicals a través d’espais horitzontals i democràtics. Per això, un dels espais d’intervenció que prioritzem són les assemblees de treballadores. L'assemblea de treballadores és la primera i més àmplia eina de lluita que tenim als centres de treball. Aquesta eina permet donar veu a les treballadores coneixent-ne les preocupacions i reivindicacions reals.

En els conflictes laborals, els espais de representació, moltes vegades queden copats per les cúpules sindicals, sovint més preocupades per negociar quatre engrunes, que no pas per a donar compliment a la voluntat dels nostres companys i companyes. L’assemblea de treballadores és l’espai que ha de garantir el respecte a aquestes aspiracions, i alhora és l’espai des del qual podem articular la lluita dins i fora dels centres de treball que han d’acompanyar tot procés de conflicte laboral.

Les seccions sindicals de la COS

Les seccions sindicals són la base des de la qual organitzem i despleguem l’acció sindical en una empresa concreta. Les seccions sindicals de la COS estan integrades per les afiliades al sindicat en un centre de treball, i es coordinen amb les Assemblees Territorials i les Assemblees Sectorials, des d’on treballen amb la resta de seccions i afiliades d’un mateix sector laboral. 

La tasca de les seccions és lluitar per una millora objectiva de les condicions laborals, i per a això poden emprar recursos de la via jurídica, però mai no es limiten a aquests. Per tal d'assolir aquestes millores, la secció sindical ha de posar en marxa també, i en primer lloc, recursos polítics de pressió sobre l'empresa que alterin la correlació de forces a favor de la classe treballadora. Alguns d'aquests recursos poden consistir a difondre i sumar suports a les reivindicacions plantejades per mitjà de l'agitació i de la informació a la resta de la plantilla; dinamitzar l'assemblea de treballadores; conscienciar, preparar i organitzar vagues; difondre públicament les agressions i incompliments per part de l'empresa, amb l'objectiu de malmetre’n la imatge; interrompre de maneres diverses la cadena productiva i un llarg etcètera.

Alhora, les seccions tenen una doble missió: la difusió entre totes les treballadores de la plantilla de les seves reivindicacions i situació que es viu a l’empresa i, alhora, fer-la extensiva al conjunt de la classe treballadora, socialitzant els conflictes i lluites fora dels centres de treball.

Les assemblees sectorials
Les assemblees sectorials les conformen les afiliades de la COS i les seccions sindicals que pertanyin a un mateix sector d'activitat i que col·lectivament decideixin constituir-se en assemblea sectorial per a la defensa dels interessos col·lectius dels treballadors d'un mateix sector d'activitat.

La COS als Països Catalans.

La coordinació nacional de la tasca sindical queda en mans de tres òrgans principals: 

La Coordinadora Nacional
És el màxim òrgan del sindicat entre Congressos Nacionals, tant pel que fa a les decisions polítiques com al seguiment de l'activitat política del sindicat entre Congressos Nacionals. En la Coordinadora Nacional hi assistiran un representant de cada Assemblea Territorial, i els membres del Secretariat Nacional, els quals tenen veu, però no vot. Entre Congressos Nacionals, serà la Coordinadora Nacional a qui li pertocarà prendre les decisions polítiques, organitzatives i econòmiques oportunes, sempre d'acord amb els estatuts del sindicat.

El secretariat Nacional
El Secretariat Nacional està conformat per els secretaris i secretaries de les secretaries nacionals. La seva funció és la gestió dels assumptes de naturalesa tècnica de la COS que escapen de l'àmbit d'actuació de les assemblees territorials, i a l'execució dels acords polítics presos per la Coordinadora Nacional i el Congrés Nacional. La seva tasca serà controlada per la Coordinadora Nacional.

El congrés Nacional
És el màxim òrgan de decisió del sindicat, i el conformen totes les afiliades del sindicat. Les seves funcions són:
L'elecció i revocació del Secretariat Nacional i de les secretaries que el conformen.
L'aprovació i/o modificació dels estatuts del sindicat.
El debat i aprovació dels objectius estratègics del sindicat entre Congressos nacionals.