Al Campus del Raval de la UB, des de l’any 2007, s’han detectat casos de lipoatròfia semicircular, una malaltia considerada lleu per la Generalitat lleu i sense dret a baixa laboral però que segons molts metges especialistes en salut ambiental és només un símptoma que s’estan desenvolupant altres malalties greus.

La lipoatròfia és fruit d’unes condicions ambientals laborals perjudicials per la salut. Els principals problemes reconeguts pel Protocol de la Generalitat sobre la Lipoatròfia (2007, revisat al 2009 i al 2013) que tenen incidència són l'electricitat estàtica i uns nivells baixos d’humitat relativa. Davant la manca de solucions i l’agreujament de la salut, els treballadors van demanar al Comitè d’Empresa del PAS Laboral que els representés en una denúncia a Inspecció de Treball (18-IV-2012).

Tot seguit us informem de la denúncia sobre Seguretat i Higiene a les facultats de Filosofia, Geografia i Història de la UB (5-IX-2013) i de les seves conseqüències, de la reunió amb l’inspector de Treball (11-VII-2013) i de l’Informe del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona –el contingut del qual es va explicar en aquesta mateixa reunió–.

· El punt fonamental del qual es va tractar a la reunió del passat juliol amb l’inspector de Treball fou la necessitat d’elaborar la Nota Tècnica de Prevenció o Qüestionari NTP-380 (el qüestionari dissenyat per detectar els problemes de salut generats per la Síndrome de l’Edifici Malalt) a fi de desvelar els problemes al Campus d’Humanitats del Raval, amb l’objectiu de fer un diagnòstic acurat de les condicions ambientals i de detectar els problemes reals de salut i el nombre de treballadores afectades.

Aquesta va ser una prescripció que l’inspector va fer a l’OSSMA al llarg de la seva primera visita al Campus el 4-X-2012, fa més d’un any. Com a treballadores, ens consta que el qüestionari que el Servei mèdic d’Empresa (OSSMA) ha elaborat fins ara, junt amb l’oferiment d’una revisió mèdica als treballadors, no és el NTP-380, sinó un de propi que ha estat elaborat per a l’ocasió.

Mentre que el cap de l’OSSMA (és a dir, del servei de prevenció de salut de la UB o Servei de Prevenció d’Empresa) afirma que aquests qüestionaris no s’han adreçat al Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat perquè no se’n desprenen problemes, l’inspector de Treball manté que de l’estudi redactat pel Centre de Seguretat i Salut sí que se’n desprèn que hi ha problemes i que les mesures preventives són insuficients, i que, per tant, com més elements per a l’anàlisi hi hagi millor.

Al llarg de la reunió, l’Empresa (OSSMA), es va mostrar reiteradament reticent a col·laborar-hi, argumentant aspectes que no complien amb l’objectivitat que el qüestionari exigeix, com ara l’anonimat. L’inspector reiterà que, tot i el temps passat i a pesar que l’Empresa afirmi que no hi ha queixes de casos nous, el qüestionari s’ha de dur a terme. Ateses les reticències de l’Empresa, l’inspector va proposar alternatives per minimitzar el biaix i la subjectivitat de les proves, per exemple omplir el qüestionari d’una manera anònima i privada. L’inspector de Treball sosté que es produeix un biaix pel fet que la gent vincula el qüestionari amb el reconeixement mèdic, i que per tant s’han de separar.

· Els tècnics de la Generalitat no han fet proves per detectar tòxics de construcció. Aquestes proves es podrien fer si el resultat del Qüestionari NTP-380 sobre la Síndrome de l’Edifici Malalt fos significatiu.

Pel que fa als nivells d’humitat relativa, el punt fonamental per millorar les condicions ambientals tocant al problema de l’electricitat estàtica, segons mesuraments fets l’11-III-2013 pels tècnics de la Generalitat, era a la planta baixa de les facultats de Filosofia, geografia i Història, del 41%; a la segona planta, del 36%; i, a la tercera planta, del 35%. Segons el Protocol d’actuació sobre la Lipoatròfia Semicircular de la Generalitat, allà on es detecten casos de lipoatròfia els nivells d’humitat relativa han de ser superiors al 50%.

Pel que fa al límit de CO² establert per la normativa, que és de 1.000 ppm (parts per milió), l’OSSMA afirma que hi ha detectat entre 100 i 500 ppm. El Centre de Seguretat i Salut, en canvi, ha detectat nivells que abracen des dels 700 fins a més de 1.000 ppm. A la planta baixa, per exemple, hi ha 925 ppm, a la segona planta 956 ppm i a la quarta planta 1.062 ppm.

Per altra banda, les metgesses de la Mútua Universal no reconeixen la malaltia a treballadores que al llarg d’aquests darrers anys han estat diagnosticades de lipoatròfia pel servei públic de salut català, el CAT SALUT. A més, algunes treballadores que pateixen lipoatròfia, que es queixen d’estar empitjorant, que han estat reconegudes amb un “Comunicat d’accident de treball” i que se’ls està fent un seguiment de la malaltia a la mateixa Mútua, reben com a resposta d’aquestes metgesses que, lluny d’empitjorar, estan millorant. Segons l’Acta (5-IX-2013) de l’inspector de Treball, els resultats de vigilància de la salut per part de l’OSSMA (Servei de Prevenció d’Empresa) mostren, a través d’un informe, que els tres casos de lipoatròfia reconeguts per les institucions oficials –els diagnosticats per la Mútua Universal–, evolucionen favorablement i que no hi ha nous casos des de l’últim (amb data 26-VI-2011). Ara bé, en vista de la falta de certificats mèdics que demostrin la millora de les treballadores, l’inspector va demanar que li fos adreçat l’informe esmentat.

Es va acordar que les treballadores es podran adreçar al CSSLB (Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, Plaça d’Eusebi Güell – núm. 4, 08034 Barcelona, telf. 932 055 001 per completar la documentació).

L’Informe del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona conclou que amb els casos coneguts i tenint en compte el cens de la Nota Tècnica de Prevenció (el qüestionari que s’ha de realitzar en un termini de 3 mesos i que descobrirà si altres treballadores estan afectades o pateixen símptomes), sembla que hi ha insuficiència d’actuacions preventives. Afirma que s’ha de mantenir la humitat relativa per sobre del 50%, que s’ha de millorar la renovació de l’aire per rebaixar els nivells de CO² i que els nivells d’il·luminació (lux) estan per sota del nivell recomanable, de manera que també són millorables. De les 97 treballadores enquestades pel Centre, per exemple, un 24% pateix sequedat d’ulls i un 20%, sequedat de gola.

Atès que l’acompliment de les prescripcions imposades per l’inspector de Treball al Servei de Prevenció d’Empresa (OSSMA) depèn només que es reconeguin més casos i que els casos reconeguts empitjorin o no, i que qui “decideix” si hi ha més casos i si milloren o no són la Mútua Universal (encarregada de fer els seguiments) i l’empresa mateixa (la UB), es corre el perill que aquest problema no es resolgui mai.

Com a conclusió, és de vital importància:

1) Que es faci el Qüestionari NTP-380 per esbrinar l’abast real dels problemes de salut al Campus d’Humanitats del Raval de la UB. Aquest qüestionari l’ha de realitzar el Servei de Prevenció d’Empresa (OSSMA).

2) No es pot confiar només en un qüestionari: és fonamental –com assenyala l’inspector de Treball– que les treballadores s’adrecin al Servei Mèdic d’Empresa, servei que forma part de la OSSMA– hi ha uns formularis especials, uns formularis de risc laboral-, i a la metgessa del Treball del Centre de Seguretat i Salut Laboral, dra. Marta Diéguez, i que iniciïn els processos protocol·laris, sobretot a través de Salut Laboral. Es pot demanar al metge de capçalera que faci un petit informe amb la simptomatologia que es pateix, tot fent esment que hi ha un procés de denúncia a Inspecció de Treball. El metge l’adreçarà per fax a Salut Laboral, que cridarà la treballadora per fer un informe més acurat.

Com en tots els processos, el nombre de treballadores que es manifestin i la quantitat de documentació i d’informes que es generi seran fonamentals per resoldre aquest presumpte greu problema de Salut Pública.

Les treballadores del Campus del Raval agraïm sincerament a la Junta de PAS funcionari que, després de sol·licitar reiteradament la seva participació en el procés de denúncia a Inspecció de treball (participació que ha sigut sempre refusada) ara ens ofereixin el seu recolzament posant-se a la nostra disposició.

Per a un relat complet d’aquest procés, vegeu:
http://cosub.wordpress.com/2013/12/04/problemes-de-salut-al-campus-dhumanitats-del-raval-de-la-ub/

Barcelona, 4 de desembre del 2013

Associació ENSALUT
Coordinadora Obrera Sindical de la Universitat de Barcelona

Per la Universitat pública i l'emancipació social, la lluita és l'únic camí.

Coordinadora Obrera Sindical – Universitat de Barcelona
ub@sindicatcos.cat / cosub.wordpress.cos