Llegeix a continuació la plataforma reivindicativa. També pots accedir al contingut i descarregar-te en format la plataforma reivindicativa de la COS Educació al País Valencià clicant en aquest enllaç: Plataforma_reivindicativa_COS_Educació


Reivindicacions d’àmbit general: defensa de l’educació pública

– Derogació de la LOMCE/LOMQE.

– Defensa de l’ensenyament públic: defensem una educació pública, popular, democràtica, en català, inclusiva i no segregadora, antirracista, no sexista (coeducadora), que ajude a superar les desigualtats existents en la societat capitalista, laica, científica, crítica i basada en criteris de renovació pedagògica.

– Garantia de l’accés a l’educació i plena gratuïtat de l’ensenyament en tots els trams, etapes i nivells educatius, també pel que fa al material escolar.

– Rebutgem la mercantilització de l’educació i l’adoctrinament religiós, així com la presència publicitària i propagandística de marques comercials i cossos armats en les recintes educatius.

– Implementació de mesures que revertesquen definitivament les retallades en l’educació pública: augment dels pressupostos destinats a la millora de l’educació pública; dotació de recursos per a programes d’atenció a la diversitat; ampliació de les plantilles que treballen al servei de l’educació pública: personal docent i no docent, educadors / educadores, SPES (Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector), personal d’administració i serveis, personal de biblioteques, etc.; reducció de les ràtios d’alumnes per aula; reducció de les hores lectives del professorat.

– Superació dels concerts i incorporació progressiva de les unitats concertades a la xarxa pública.

– Millora dels equipaments i infraestructures dels centres educatius; adaptabilitat dels espais a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda; creació de condicions ambientals adequades al desenvolupament de l’activitat educativa; optimització dels recursos per a integrar els centres educatius en el seu entorn i protegir el medi ambient; construcció i adaptació dels centres educatius seguint criteris d’habitabilitat.

– Model educatiu que incloga de manera integradora i interdisciplinar ensenyaments científics i tecnològics, humanístics i artístics; inclusió en els programes educatius de continguts diversos: educació afectivosexual, educació ambiental, foment d’hàbits saludables i prevenció de les addiccions, foment de l’activitat física i esportiva, educació en el consum responsable; estudi de la història i la cultura pròpies del nostre territori i de l’obra de personalitats destacades en tots els àmbits de la cultura; foment del valor de la solidaritat entre persones i pobles.

– Elaboració de programes d’intercanvi de materials curriculars i projectes educatius amb altres territoris de llengua catalana (Països Catalans).

– Pla de convivència als centres educatius: ampliació i dinamització de les comissions de convivència; promoció d’una cultura participativa i democràtica per a tota la comunitat educativa; foment de l’assemblearisme en els i les alumnes; mesures de prevenció del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i el sexisme; programa d’acollida i acompanyament d’alumnes nouvinguts i nouvingudes.

– Revisió del currículum i dels materials didàctics a fi d’oferir una visió més plural de la societat i així poder superar tota classe de prejudicis; estudi de l’aportació de les dones al desenvolupament de la ciència, les humanitats, les arts i la cultura en general.

– Inclusió en el currículum de continguts relacionats amb la memòria històrica i democràtica.

 

Per la millora de les nostres condicions laborals

 – Valoració i dignificació de la tasca docent.

– Reducció o eliminació de les tasques burocràtiques alienes a l’exercici de la professió docent.

– Millora de les mesures per a facilitar la conciliació de la vida laboral amb la vida personal i familiar o social; ampliació dels permisos i llicències per maternitat / paternitat, hores de lactància, cura de fills i de persones grans, etc.

– Millora de les retribucions salarials: augment dels salaris superior a la pujada de l’IPC i de la inflació; igualtat salarial per a tot el personal docent.

– Pla Integral en Prevenció en Salut i Riscos Laborals: millora de la formació en prevenció en salut i riscos laborals; detecció i catalogació de malalties o patologies vinculades a l’exercici de la professió docent; creació de condicions de treball saludables: els centres educatius s’han de construir o adaptar seguint criteris d’habitabilitat que faciliten el desenvolupament de la tasca docent i les activitats educatives; creació de condicions ambientals saludables; adaptabilitat dels espais a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda; creació de la figura de delegat o delegada de salut laboral en tots els centres.

– Implementació de mesures que garantesquen el compliment de la legislació contra la violència de gènere.

– Millora de les condicions laborals del professorat interí: cobriment de les baixes des del primer dia; pla d’estabilitat del professorat interí: garantia de continuïtat laboral, manteniment de vacants i cobrament de l’estiu; consolidació i ampliació de places per al professorat interí; cal tendir cap a un cos únic de docents sense distinció de categories jeràrquiques i amb els mateixos drets; sistema d’accés a la funció pública docent que compatibilitze l’estabilitat del professorat interí amb la possibilitat d’accés a companys i companyes de nova incorporació; accés diferenciat a la funció pública mentre es mantinga el sistema de concurs-oposició; ple reconeixement dels drets laborals del professorat funcionari interí per a igualar-los als del professorat funcionari de carrera; planificació racional i adequada de les places que s’ofereixen; mesures per a facilitar al professorat interí que està fent substitucions la participació en els plans de formació del professorat.

– Reconeixement dels mateixos drets laborals de tot el professorat independentment del cos o la categoria als quals pertany; possibilitat de promocionar d’un cos a un altre.

– Defensa d’un model d’organització sindical de classe, assembleari, no burocràtic, feminista, d’alliberament nacional, i sense intermediaris professionalitzats que prenen decisions d’esquena a les treballadores.

 

Per la democratització dels centres educatius

– Recuperació i ampliació del funcionament democràtic dels centres.

– Elecció democràtica dels equips directius.

– Recuperació i millorament de les Assemblees de Treballadors i Treballadores com a òrgan de participació, debat i decisió de tot el personal que treballa en els centres educatius; dret de veto de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores als càrrecs directius si aquests no són elegits de manera democràtica.

– Recuperació de totes les competències anul·lades per les successives lleis de contrareforma educativa als consells escolars.

– Mesures per a facilitar una comunicació fluida i l’atenció de propostes i suggeriments de la comunitat educativa i els consells escolar a les administracions públiques.

 

La llengua en l’ensenyament

– El català (o valencià segons la denominació administrativa) ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament públic valencià. També ho ha de ser en les comunicacions de l’administració (Conselleria).

– Defensem el model d’immersió lingüística en català a l’ensenyament públic valencià.

– Eliminació de l’exempció de l’assignatura de valencià en tot el territori.

– Programa d’acompanyament d’alumnes nouvinguts i nouvingudes en l’estudi inicial de la llengua.

– Reforma de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) per obsoleta i insuficient i aprovació d’una nova llei de normalització lingüística i política lingüística.

– Compliment dels programes de normalització lingüística en els centres educatius i elaboració d’aquests programes en aquells centres on no n’hi haja.

– Requisit lingüístic per a accedir a la funció pública docent. Capacitació lingüística i catalogació de les places en català.

– Pla Integral de Formació i Capacitació Lingüisticotècnica per al personal docent que en requeresca en horari laboral en centre.

– Les universitats valencianes hauran d’oferir la formació adequada i la capacitació lingüística a fi que les i els titulats universitaris puguen accedir a la professió docent.

– Dinamització d’intercanvi de materials curriculars i projectes educatius de llengua i literatura catalanes amb professionals d’altres territoris del nostre àmbit lingüística.

– L’estudi d’altres llengües ha de respondre a la necessitat d’entendre el món contemporani i fomentar la comunicació intercultural, i no a criteris mercantilistes, etnocentristes i favorables a la dominació d’unes cultures per altres; possibilitat d’incloure en el currículum l’estudi de la llengua internacional esperanto (en les EOI i com a  matèria optativa en l’educació secundària).

 

Infantil i primària

– Ampliació de les places docents.

– Reducció de les ràtios.

– Ampliació de les plantilles de personal especialitzat educador en els col·legis d’educació infantil i primària.

– Millora de les dotacions i infraestructures.

– Extensió de l’oferta d’educació infantil de 0 a 6 anys.

– Pla de mobilitat per a facilitar el transport escolar en els casos en què siga necessari.

– Programes que garantesquen el manteniment de les unitats escolars en les escoles de l’àmbit rural on ha disminuït la població.

– Transformació dels menjadors escolars en menjadors escolars educatius que fomenten hàbits saludables en l’alimentació i utilitzen productes ecològics i de proximitat.

– Foment dels equips de treball en recerca educativa i elaboració de materials curriculars.

 

Secundària i Formació Professional

– Ampliació de les plantilles.

– Reducció de les actuals 20 hores lectives del professorat i substitució per hores per a planificació i coordinació de la tasca docent.

– Reducció de les ràtios en totes les etapes d’ESO, en Batxillerat i FP.

– Ampliació del personal dels departaments d’orientació.

– Extensió dels programes d’atenció a la diversitat i lluita contra el fracàs escolar i les tendències segregadores.

– Millora de les dotacions i infraestructures.

– Ampliació i dinamització de les comissions de convivència; promoció d’una cultura participativa i democràtica; foment de la creació d’assemblees autònomes d’alumnes com a instrument per a afavorir la responsabilitat individual i col·lectiva, i el pensament crític; mesures educatives de prevenció del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i el masclisme; foment dels valors de solidaritat.

– Millorament dels programes de formació del professorat; oferta de cursos de formació del professorat d’acord amb les seues necessitats reals de formació; formació en centre en horari laboral.

– Foment dels equips de treball en recerca educativa i elaboració de materials curriculars.

– Valoració i dignificació de la Formació Professional: la Formació Professional té un valor formatiu en si mateixa i no pot assumir les dinàmiques d’exclusió i segregació del sistema educatiu; inclusió en el currículum d’FP, ESO i Batxillerat de continguts relacionats amb l’economia social, el cooperativisme i el drets laborals i sindicals; pla de prevenció de riscos d’accident derivats de l’ús de maquinària i utillatge especialitzat; extensió de l’oferta formativa de Formació Professional en el major nombre de centres possible en què es puga impartir aquests ensenyaments; ple reconeixement dels drets laborals del professorat tècnic de Formació Professional per a igualar-los amb els de la resta del professorat de secundària i FP; implantació de mesures que garantesquen la immersió lingüística en català a l’FP.

 

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

– Recuperació dels quatre grups curriculars (18 h) i la corresponent reducció d’un grup (14 hores) per als caps de departament, atès que el decret de mesures urgents fou declarat il·legal.

– Realització de les proves unificades de certificació (PUC) en unes condicions laborals dignes, tant per al professorat del centre com per al professorat de suport.

– Oferta de cursos de formació que tinguen en compte les necessitats reals del professorat i abasten la indispensable formació en salut laboral i prevenció de riscos laborals en horari laboral.

– Cal que les comissions redactores de les proves unificades estiguen alliberades almenys en un 50% de la càrrega lectiva.

– Eliminació de les duplicitats de certificació amb la JQCV i que s’avance progressivament cap a un model d’ensenyament reglat per a adults segons el MCER, en què el professorat de valencià no haja de fer d’examinador de masses.

 

Ensenyaments artístics

– Ampliació de la xarxa de centres d’ensenyaments artístics.

– Consideració de les característiques culturals de l’entorn en l’elaboració dels plans d’estudi dels ensenyaments artístics; suport institucional a la producció artística i cultural valenciana a fi d’afavorir les opcions professionals dels i les estudiants d’aquests ensenyaments.

– Millora de les condicions laborals generals del professorat d’ensenyaments artístics; homologació amb els estudis superiors.

– Pla de prevenció en salut i riscos laborals adaptat a les necessitats del professorat d’ensenyaments artístics.

 

Formació de persones adultes

– Consolidació i ampliació de l’oferta formativa en els CFPA.

– Resolució dels perjudicis que pateix el professorat dels centres de formació de persones adultes a causa de l’adscripció d’aquests centres a diverses administracions públiques (ajuntaments, Generalitat Valenciana i diputacions); reconeixement dels mateixos drets laborals.

– Adequació i racionalització dels horaris per a evitar la distribució dispersa de les hores lectives en l’horari del professorat, a fi d’evitar qualsevol trasbals que se’n puga derivar per al professorat.

– Adequació de la formació del professorat a les necessitats del professorat mateix.

 

Formació del professorat

– Pla de formació del professorat adequat a les seues necessitats formatives; oferta àmplia de formació; possibilitat de realitzar la formació en centre i en horari laboral (cal incloure una hora de formació en l’horari laboral), sense excloure altres possibles modalitats.

– Foment dels equips de treball en recerca educativa i elaboració de materials curriculars de manera autònoma.

– Formació del professorat basada en criteris de renovació pedagògica; recuperació de la memòria històrica de les i els mestres republicans i valencianistes que lluitaren per una escola moderna i alliberadora i per la recuperació de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià; ensenyament autocentrat en la realitat lingüística, geogràfica i històrica del País Valencià i dels Països Catalans.