La secció sindical de la COS de la Universitat de Barcelona proposem resoldre l’actual situació d’atzucac respecte a l’Estatut UB a partir de la redacció col·lectiva, democràtica i participativa d’un nou estatut.

La secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical de la Universitat de Barcelona (COS UB), enregistrada el 31 de juliol de 2012, proposem resoldre l’actual situació d’atzucac respecte a l’Estatut UB a partir de la redacció col·lectiva, democràtica i participativa d’un nou estatut.

 

Potser l’òrgan formal i tancat de representació, el Claustre, és el que s’hauria d’ocupar d’aquesta tasca. Tanmateix, de nou les representacions formals topen contra la base empírica de la realitat: no entenem que en una universitat en què el PDI laboral abraça gairebé la meitat dels docents, la seva representació al Claustre sigui del 9% i la del PAS d’un exigu 10%, mentre que la del PDI funcionari arriba al 51% del poder de vot de tota la comunitat universitària (sense comptar que l’agent més massiu és l’estudiantat, el qual només en té un 30%). Resulta paradoxal apel·lar als òrgans formals i opacs de decisió: estem cansades d’escoltar les maniobres que es duen a terme en aquestes comissions, per les exclusions que s’hi produeixen o pel menyspreu a la discrepància dissident.

La COS UB defensem la necessitat de superar la situació actual rebutjant tant l’Estatut UB del 2003 com la proposta d’Estatut UB del 2014. El proppassat 23 de febrer us en vam exposar els arguments. Difonem la nostra proposta sent perfectament conscients que a la UB hi ha interessos col·lectius, personals, acadèmics, polítics, econòmics i de classe absolutament antagònics, i que endegar un procés de debat que abraci l’espectre ampli d’agents socials de la UB és complicat. Ara bé, només podem afrontar aquesta situació advocant per una alternativa (tant de forma com de contingut) veritablement inclusiva, democràtica i que afirmi el poder del conjunt de la comunitat universitària davant dels marcs legislatius català i espanyol. Per tant, plantegem les propostes següents:

1. Desconvocatòria permanent del Claustre actual amb relació a la votació de la reforma de l’Estatut UB vigent i anul·lació de la proposta de reforma.

2. Inici d’una roda de contactes entre tota la comunitat universitària per impulsar una Mesa de negociació amb els diversos agents de la universitat (inclosos sindicats d’estudiants, sindicats de treballadors i assemblees de facultats) a fi de desenvolupar un procés veritablement participatiu i democràtic d’elaboració d’un nou Estatut UB.

3. Redacció dels continguts del nou Estatut UB anant més enllà dels actuals plans de Governança de la Generalitat de Catalunya i, òbviament, de les lleis orgàniques de l’estat espanyol.

4. Posicionament de la Universitat de Barcelona en contra de tota legislació que degradi i mercantilitzi la nostra universitat, amb l’objectiu de dur a terme un procés polític extern que defensi l’inalienable dret de decidir a quin model universitari aspirem –que nosaltres volem català, popular i socialment emancipador–.

5. Posar tots els instruments i mecanismes de la UB –especialment, els espais de debat i acció compartits per professorat, PAS i estudiantat– perquè s’iniciï una insubmissió dins les universitats que condueixi a una vaga indefinida el 2015 si no s’aconsegueix tombar tota legislació agressiva respecte al model d’universitat pública que el nostre país necessita.

La universitat que volem ha d’estar al servei de la majoria social popular i no pas de les elits econòmiques: ni la universitat és una empresa, ni qui en formem part som mercaderia. Pensem que les coses es poden fer i s’han de fer d’una altra manera abans que el model d’universitat pública que hem conegut fins fa uns anys desaparegui del mapa definitivament.

Barcelona, 27 de febrer del 2014

Coordinadora Obrera Sindical – Universitat de Barcelona
ub@sindicatcos.cat / @COS_UB / cosub.wordpress.cos