La secció sindical de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) a Emergia ha estat present en tot el procés de negociació de l’ERTO instat per Emergia Contact Center, S.L (un call center), amb la resta de sindicats, que s’ha dut a terme durant els primers dies del mes d’abril d’enguany.

Des del primer moment en què Emergia va comunicar la seva intenció d’aplicar un ERTO de suspensió de contractes de fins a 900 treballadores i treballadors de l’empresa (gairebé 1/3 de la plantilla de l’empresa en l’àmbit estatal), que ha estat aplicat, finalment, a unes 621 treballadores i treballadors, la secció sindical de la COS vam arribar a la conclusió que, molt probablement, l’empresa obtindria el suport de suficients sindicats per aconseguir un acord majoritari. En aquest punt, creiem que és interessant posar de manifest que la llei dificulta enormement poder impugnar amb perspectives d’èxit un ERTO quan hi ha hagut un acord amb la majoria sindical. Per tant, acceptant, d’antuvi, que aquest seria l’escenari més probable, la intervenció de la COS en aquest procés de negociació ha buscat en tot moment que l’acord que es pogués arribar a signar fos el millor possible per a tota la plantilla de treballadores i treballadors.

No obstant això, i des d’un primer moment, la COS va posar de manifest que enteníem que aquest ERTO que l’empresa pretenia aplicar era del tot injustificat i clarament desproporcionat. L’empresa ha pretès justificar l’aplicació d’aquest ERTO per una suposada caiguda de la seva activitat, basant-la només en meres hipòtesis de caiguda d’activitat en un futur (només limitades als mesos d’abril i maig), vinculades als efectes de la Covid-19, realitzades amb un marcat caràcter subjectiu (per què aquestes hipòtesis i no un unes altres?) i amb un evident interès empresarial d’augurar un futur immediat quasi apocalíptic com a pretext per justificar l’aplicació d’un ERTO.

Els motius pels quals la COS a Emergia ha decidit oposar-se a l’acord amb l’empresa són els següents:

1. El primer, i el més important: l’acord amb l’empresa significa acceptar expressament que els motius per aplicar l’ERTO estan justificats i són proporcionats. Per tant, vol dir que s’accepta que hi ha una caiguda de l’activitat en els termes al·legats per l’empresa i que aquesta caiguda justifica enviar a 621 companyes i companys a l’atur. Aquesta acceptació és generadora d’un antecedent molt perillós, perquè l’empresa ha obtingut un reconeixement exprés per part de la majoria sindical respecte la veracitat de la caiguda de la seva activitat, que si bé ara s’al·lega que és de caràcter conjuntural, es podria utilitzar a mitjà termini per justificar acomiadaments. No volem dir, amb això, que mai sigui possible assolir un acord en el marc d’un ERTO, sinó que cal ponderar molt bé els beneficis del possible acord amb les conseqüències futures que pot generar.

2. La durada de l’ERTO (durant tot l’estat de l’alarma i durant els tres mesos següents, per tant, com a màxim, fins a octubre de 2020) és clarament injustificada i desproporcionada. Així ho hem defensat en tota la negociació, limitant la durada d’aquest ERTO a la durada de l’estat d’alarma perquè entenem que un cop s’aixequi, en el cas que l’activitat de l’empresa s’hagués vist ressentida, tornaria a recuperar ràpidament uns índexs normals. Quin sentit té que la durada d’un ERTO vagi més enllà de les previsions de caiguda d’activitat de l’empresa? Fins i tot, la representació sindical va traslladar a l’empresa que en el cas que no fos així, s’estaria en disposició de negociar, si fos escaient, l’aplicació d’un nou ERTO si l’empresa acreditava que l’activitat no remuntava. En aquest punt, l’empresa no ha cedit en absolut.

3. Des de l’inici vàrem sol·licitar que per valorar un possible acord l’empresa s’havia de comprometre al manteniment de l’ocupació durant un any amb posterioritat a la finalització de l’ERTO, amb una prohibició expressa d’acomiadar a cap companya o company per motius que no fossin disciplinaris. Aquest punt no ha estat acceptat per l’empresa ni ha tingut cap intenció de negociar-lo.

4. Els companys i companyes dels diferents serveis afectats per l’ERTO, així com les dades aportades per l’empresa, no han justificat, en absolut, i en opinió de tota la representació sindical, que hi hagi hagut cap caiguda de l’activitat que justifiqués l’aplicació d’un ERTO.

5. Acceptem i reconeixem que les mesures socials d’acompanyament aconseguides per tota la representació sindical mentre duri l’ERTO són, amb caràcter general, bones per la plantilla: complements salarials que limiten, en bona part, la pèrdua de poder adquisitiu de les persones treballadores afectades conseqüència del seu pas per l’atur, generació de dies de vacances i pagues extres mentre duri l’ERTO, còmput de l’antiguitat a tots els efectes i extensió de tots aquests beneficis a les companyes i companys afectades prèviament per un ERTO de força major. De fet, la participació de la COS fins a l’últim minut de la negociació, juntament amb la resta de sindicats, les ha fet possibles. Però entenem que aquestes mesures ens han semblat insuficients, donats els beneficis milionaris obtinguts per l’empresa durant molts anys gràcies a la feina de les seves treballadores i treballadors, per claudicar davant els interessos de l’empresa, acceptar els motius de l’ERTO i generar de cara al futur l’antecedent perillós al qual abans hem fet referència.

Entenem que l’empresa ha volgut utilitzar una conjuntura de crisi econòmica i productiva més o menys generalitzada per culpa de la Covid-19 per aprofitar-se’n i aplicar un ERTO en un context on s’ha normalitzat que sigui raonable o justificat aplicar-lo, però el cert és que no hi ha cap motiu per fer-ho. Hi ha hagut un clar abús d’aquesta figura dels ERTO i Emergia n’és un exemple més.

Amb aquest acord s’accepta que l’empresa socialitzi el risc i ventura que és propi dels empresaris, carregant una important massa salarial a l’erari públic (Seguretat Social), per aconseguir una important flexibilitat interna i reducció de la seva despesa. Que no comptin amb nosaltres per fer-ho sense suficients contrapartides per a les treballadores i treballadors. Tampoc hem vist mai a Emergia repartir els seus beneficis.

Secció sindical de la COS a Emergia @CosEmergia