La nova llei orgànica de 'seguretat ciutadana' del PP: Més repressió, més opressió, més explotació… i també menys dret a vaga

Comencem el 2015, i ben aviat entrarà en vigor, si no passa res estrany, la nova Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana del PP… llei que té a veure més amb la legislació d'Ordre Públic franquista, que amb la d’un règim mínimament democràtic.

Aquesta llei només pretén reprimir l’augment de consciència i les lluites de la classe treballadora, ja que no només representa un atac contra els drets civils més bàsics (de llibertat d’expressió, de reunió, de manifestació, etc.), sinó que ataca clarament al dret i mètode de lluita bàsic i unitari del conjunt de la nostra classe, la vaga. I tot això ho fa el PP anul·lant el paper del sistema judicial i aplicant multes descomunals, etc. No és casualitat, doncs, que ho aproven en vespres d’un any de grandíssima importància, no només pel factor electoral, sinó pel desenvolupament de les lluites socials i laborals arreu de l’estat, i també per tal de dificultar el procés sobiranista en una part del nostre país.

Però abans de continuar, caldrà fer una breu anàlisi del que implica aquesta llei.

Què implicarà realment aquesta llei en matèria repressiva?:

Cal comentar, abans de res, que aquesta Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana s’ha aprovat amb diverses modificacions, tot i continuar basant-la en la mateixa estructura sancionadora, en base a “faltes” molt greus (dividides en 3 graus), greus i lleus. Tot i que no queda gens clar quan i com s’imposaran les sancions màximes (al “gust del policia”, oi?)

Infraccions molt greus (4 faltes oscil·lant entre els 30.001 i els 600.000€)

· Manifestacions davant llocs on es presten “serveis per a la comunitat”: “Les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat o al seu voltant, incloent sobrevolar-los (…) En el cas de les reunions i manifestacions seran responsables els organitzadors o promotors”. Responsabilitzen els convocants de tot el que facin els convocats.

· Armes: “La fabricació, reparació, emmagatzematge, circulació, comerç, transport, distribució, adquisició, certificació, alienació o utilització d’armes reglamentàries, explosius catalogats, cartutxos o articles pirotècnics, incomplint la normativa …”.

· Espectacles suspesos o prohibits: “La celebració d’espectacles públics o activitats recreatives trencant la prohibició o suspensió ordenada per l’autoritat corresponent per raons de seguretat pública”. Què, quan, i com, entendran després per “seguretat pública”?.

· Làsers: “La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguin enlluernar-los o distreure la seva atenció i provocar accidents”. La gent realment va pel carrer apuntant als avions amb punters làser??!!

A més, hi ha altres punts a tenir molt presents:

En cas de conflicte laboral en una anomenada “Infraestructura Crítica”. Com es compaginaria aquesta restricció amb la Llei Orgànica de Llibertat Sindical?

En cas d’enregistrar i/o difondre imatges de policies i altres membres dels cossos de repressió de l’estat. Ens deixen indefensos davant els seus abusos!! I, a més, atempta contra la pròpia defensa jurídica en eliminar la possibilitat de generar proves de facto.

En el cas dels “escratxes” (accions d’assetjament a càrrecs públics). Més protecció pels poderosos, més indefensió per la classe treballadora… Aquesta “llei” contempla la possibilitat que la policia puga fer “perímetres de seguretat” per tal d’aïllar als i les concentrades (facilitant-hi així posteriors identificacions, etc.)

Infraccions greus (26 faltes oscil·lant entre els 601 i els 30.000€)

En destacaríem especialment les següents:

· Pertorbar la “seguretat ciutadana” en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones, quan no siguin constitutives de delicte.

· Pertorbar la seguretat ciutadana durant reunions o manifestacions davant el Congrés, el Senat i les assemblees de les comunitats autònomes, encara que no estiguin reunits els diputats o senadors en elles.

· Impedir a qualsevol autoritat, empleat públic o corporació oficial exercir les seves funcions, complir o executar acords o dur a terme resolucions administratives o judicials, sempre que no siguin delicte.

· Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic després d’una ordre de l’autoritat competent.

· Pertorbar el desenvolupament d’una reunió o manifestació lícita.

Infraccions lleus (17 faltes oscil·lant entre els 100 i els 600€)

En destacaríem especialment les següents:

· Fer reunions en llocs de trànsit públic o de manifestacions, sense els permisos corresponents (també els voltants del Congrés…). Si es produeixen aldarulls, passa a ser considerada falta greu.

· Injúries o faltes de respecte i consideració, en una reunió o concentració, contra els cossos de repressió, en “l’exercici de les seves funcions”, quan aquestes conductes no siguin constitutives de delicte.

· Ocupar qualsevol immoble, habitatge o edifici aliens, o la via pública, fora dels casos permesos per la llei. Atac directe a la lluita per l’ocupació i recuperació d’espais.

· No denunciar el robatori o la pèrdua del DNI…

Potestat de la intervenció policial

Aquest règim de sancions implica la fi de la defensa judicial. Ara mateix els policies esdevenen, “guardians”, “jutges” i “executors”. Així mateix, per tal de coartar encara més el dret i la possibilitat d’al·legació, inclouen el procediment emprat amb les multes de tràfic, mitjançant el qual, si s’hi renuncia al dret d’al·legar i d’interposar cap recurs, i es paga ràpidament, es pot aconseguir un “50% de descompte” en la sanció… Cal comentar res més?

I com afectarà al dret de vaga?

En primer lloc, la disposició addicional 6a “Infraestructures i instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat”, disposa el següent:
 

“A l'efecte del que es disposa en els articles 35.1 i 36.9, s'entendrà per infraestructures o instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat:

a) Centrals nuclears, petroquímiques, refineries i dipòsits de combustible.
b) Ports, aeroports i altres infraestructures de transport.
c) Serveis de subministrament i distribució d'aigua, gas i electricitat.
d) Infraestructures de telecomunicacions”.

És a dir, es limita directament l’acció dels grups ecologistes, afavorint el lobby energètic. Així mateix es blinden altres sectors on la conflictivitat laboral podria tenir especial rellevància.

Aquesta disposició addicional fa referència als articles 35.1 i 36.9, situats al capítol V, “Règim sancionador”.
Art. 35, regula les infraccions molt greus (ja comentades més amunt)
Art. 36, regula les infraccions greus i inclou al seu apartat 9 “La intrusió en infraestructures o instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat, incloent la seva sobrevolo, i la interferència il·lícita o obstrucció en el seu funcionament, quan no constitueixin infracció molt greu”. També comentada al punt anterior.

Aquests articles tenen una relació directa amb allò marcat a la disposició addicional 6a… i com a més, necessàriament s’ha d’acompanyar del règim de sancions aplicables als i les “infractores”, a l'apartat 1 s’hi disposa que “Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 30.001 a 600.000 €; les greus, amb multa de 601 a 30.000 €, i les lleus, amb multa de 100 a 600 €.
D'acord amb el que es disposa en l'article 33.2, els trams corresponents als graus màxim, mitjà i mínim de les multes previstes per la comissió d'infraccions greus i molt greus seran els següents:
Per a les infraccions molt greus, el grau mínim comprendrà la multa de 30.001 a 220.000 €; el grau mitjà, de 220.001 a 410.000 €, i el grau màxim, de 410.001 a 600.000 €.
Per a les infraccions greus, el grau mínim comprendrà la multa de 601 a 10.400 €; el grau mitjà, de 10.401 a 20.200 €, i el grau màxim, de 20.201 a 30.000 €”.

Per més informació, us podeu descarregar directament el projecte de llei al següent enllaç del web del govern espanyol: http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Proyecto_LOPSC_11-07-14.pdf

Per si hi hagués cap dubte, sobre la raó de ser d’aquesta llei, a la pròpia proposta aprovada pel PP queda clarament reflectida el seu tarannà: “La seguretat ciutadana és la garantia que els drets i llibertats reconeguts i emparats per les constitucions democràtiques puguin ser exercits lliurement per la ciutadania i no meres declaracions formals freturoses d'eficàcia jurídica. En aquest sentit, la seguretat ciutadana es configura com un dels elements essencials de l'Estat de Dret… Llibertat i seguretat constitueixen un binomi clau per al bon funcionament d'una societat democràtica avançada, sent la seguretat un instrument al servei de la garantia de drets i llibertats i no una fi en si mateix. Per tant qualsevol incidència o limitació en l'exercici de les llibertats ciutadanes…”

Encara queda algun dubte sobre “qui” són “ciutadans”?

No ho som les persones treballadores, el proletariat, la majoria, els i les que no tenim res, i que cada dia tenim menys.

Que a ningú no se li oblide quan algú amb aires “d’alternativa” ens intente vendre la burra de la “ciutadania”, d’allò dels “iguals”, etc., perquè no ho som pas d’iguals. Els amos fan les seues lleis i posen les seues multes per afonar-nos encara més en la misèria… I no només contra les organitzacions, sinó ja directament contra les pròpies persones treballadores, posant així la diana directament a sobre de la solidaritat i la unitat d’acció des de la base contra la repressió. Els amos només ens donen pals, i caldrà preparar-se de valent per fer front a la seua repressió i la seua violència en forma de porres, multes, desnonaments, contrareformes laborals, masclisme i misogínia, racisme, retallades, privatitzacions, etc.

En resum

Ens trobem davant d’un escenari històric on les contradiccions de classe s’aguditzen profundament. La crisi sistemàtica que ens envolta és consubstancial al disseny que ens ha preparat el gran capital per tal d’assegurar-se els seus privilegis. I saben perfectament que les seues polítiques per finiquitar els més elementals i bàsics drets democràtics i laborals portarà, sense cap dubte, l’expansió de la lluita social. Així, amb aquesta Llei Mordassa l’únic que fa és legalitzar tota la seua barbàrie. I tot això en el marc d’una bateria d’idees en aplicació (com les contrareformes laborals, etc.), o que s’estan preparant, com l’intent d’il·legalització del sindicalisme de classe i combatiu, la laminació del dret fonamental de vaga, el TTIP, etc.

Per tot això, des de la COS fem una crida a avançar en la Unitat Obrera i Popular des de la base. Avancem en la constitució d’un front unitari, classista i combatiu, des de la base, per la defensa dels nostres drets i contra la repressió. Per fer arribar la solidaritat a totes les nostres companyes i companys de classe, independentment del seu origen, sexe, edat o creences.

Que la solidaritat siga el pilar central de la nostra tasca organitzativa i d’acció sindical. Per defensar els nostres llocs de treball, els nostres drets bàsics i la nostra terra. Pel nostre ple alliberament com a persones, com a classe i com a poble.

Les persones treballadores, juntes, ho podem tot. Perquè ho volem tot, i ho volem ja!

Països Catalans – Gener de 2015

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans