Comunicat de la sectorial d’educació de la COS en relació a la nefasta gestió de personal als centres educatius públics de Catalunya.

Un curs més alguns equips directius de centres públics de Catalunya abusen de les seves atribucions i s’excedeixen en l’aplicació d’una llei injusta, la LEC, que està destruint l’ensenyament públic bo i limitant la democràcia als centres educatius. Ho fan a canvi d’un complement salarial cada cop que finalitzen mandat (Article 30, DECRET 155/2010).

La Sectorial d’Educació de la COS denuncia que alguns equips directius:

· No han fet públiques totes les vacants perfilades ni els criteris per a seleccionar un o un altre company saltant-se el número d’ordre de la Borsa de Treball Pública.

· No han justificat degudament davant el claustre, ni el consell escolar ni tan sols a les persones afectades la necessitat de crear determinats perfils als centres o de revocar alguns contractes de treball en vacants públiques.

· Alguns equips directius estan creant distorsions, abusos i vulneracions dels drets dels treballadors, incrementant els factors de risc psicosocial i d’assetjament laboral per a fer les assignacions de les vacants perfilades i en els informes de no-continuïtat.

· Incompleixen sistemàticament els criteris de transparència, publicitat, capacitat i igualtat que estipula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en l’accés a un lloc de treball en l’administració pública.

El Departament d’Ensenyament feia públics uns 2000 centres en què s’accedia a través d’entrevistes personals de treball, de les quals no sabem quins criteris de selecció fan servir. Allò que sí que sabem és que: esquiven els criteris objectius de la Borsa de Treball docent.

Aquesta mala gestió té un cost social que recau sobre les butxaques dels contribuents, que estem deixant l’educació en mans d’uns professionals de la corrupció tan ineptes com dèspotes.

Per tot això volem posar en coneixement del Consell Escolar Municipal, Consell Escolar de Catalunya, de la Inspecció de treball, de la Mesa General de la Funció Pública i del Síndic de Greuges totes aquestes irregularitats, per tal que siguin auditats, inspeccionats i revocats els actuals decrets de plantilles i de direccions desplegats després de la Llei d’Educació de Catalunya.

Sectorial d’educació de la Coordinadora Obrera Sindical

educacio@sindicatcos.cat
Facebook: Cos Educació
Twtter: @COSEducacio