Camarades,

La vaga general del 14N es convoca en diversos territoris de l’estat espanyol, a Itàlia, a Portugal, a Grècia, a Malta i a Xipre, i en coincidència amb les jornades de lluita que s’han convocat als estats francès i alemany. És, doncs, la primera vaga general al conjunt dels Països Catalans.

Pel que fa a la convocació de vaga general al sud de l’Albera, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha presentat els següents antecedents, com a motius de la present vaga:

En primer lloc, l’evidència i notorietat que estem inserits en una crisi econòmica d’abast mundial, els efectes directes de la qual s’han notat a l’estat espanyol a partir de l’últim trimestre del 2008.

I en segon lloc, que davant de tot plegat, i absurdament, com a suposades mesures anticrisi, el govern espanyol decideix adoptar tot un seguit de mesures per a “contravenir” aquesta situació de crisi, que en realitat representen un atac sense precedents als drets de les persones treballadores, com el Projecte de llei de pressuposts generals de l’estat per a l’any 2013, de 17 de octubre de 2012, o com el ja aprovat Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, així com augments d’imposts directes i indirectes, supressió de la despesa pública, privatització d’empreses i serveis públics, destrucció forçada de desenes de milers de llocs de treball públic, polítiques antisocials contra les persones migrants, atacs als drets nacionals del nostre poble, etc.

Finalment, en el preavís i convocatòria de vaga general per al 14N, la COS hem presentat les exigències següents:

1.      La retirada del Projectede llei de pressuposts generals de l’estat per a l’any 2013, de 17 d’octubre de 2012, i del ja aprovat Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, ateses les funestes implicacions que tenen per les actuals condicions laborals i la creació d’ocupació.

2.      L’establiment d’un salari mínim de 1.200 euros, prestació d’atur de caràcter indefinit fins a trobar un lloc de treball, supressió dels augments dels imposts indirectes que ataquen fonamentalment a l’economia de les persones treballadores, i l’impuls de l’ocupació pública en serveis socials, educació, sanitat, transports, defensa del territori i mediambient, brigades, etc.

3.      Un augment de la despesa social i inversió en serveis públics (ensenyament, sanitat, transports, dependència o serveis socials) com a única forma viable de reactivació econòmica i de manteniment per a totes les famílies treballadores; així com polítiques ecològiques a favor de la defensa del nostre patrimoni natural.

4.      El respecte a la lliure determinació i sobirania del poble treballador del nostre país.

Agrairíem qualsevol missatge de suport a aquesta vaga. Gràcies per endavant.

Així mateix, us fem arribar als sindicats i altres organitzacions que secundeu aquesta mobilització el nostre missatge solidari d’encoratjament i compromís.

Rebeu una càlida abraçada internacionalista i de classe.

 

[en español]

Camaradas,

La huelga general del 14N se convoca en varios territorios del estado español, en Italia, en Portugal, en Grecia, en Malta y en Chipre, y en coincidencia con las jornadas de lucha que se han convocado en los estados francés y alemán. Es, pues, la primera huelga general en el conjunto de los Países Catalanes.

Con respecto a la convocatoria de huelga general al sur de la Albera, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha presentado los siguientes antecedentes, como motivos de la presente huelga:

En primer lugar, la evidencia y notoriedad que estamos insertados en una crisis económica de alcance mundial, cuyos efectos directos se han notado en el estado español a partir del último trimestre del 2008.

Y en segundo lugar, que ante todo ello, y absurdamente, como supuestas medidas anticrisis, el gobierno español decide adoptar toda una serie de medidas para “contravenir” esta situación de crisis, que en realidad representan un ataque sin precedentes a los derechos de las personas trabajadoras, como el Proyecto de ley de presupuestos generales del estado para el año 2013, de 17 de octubre de 2012, o como el ya aprobado Real decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, así como aumentos de impuestos directos e indirectos, supresión del gasto público, privatización de empresas y servicios públicos, destrucción forzada de decenas de miles de puestos de trabajo público, políticas antisociales contra las personas migrantes, ataques a los derechos nacionales de nuestro pueblo, etc.

Finalmente, en el preaviso y convocatoria de huelga general para el 14N, la COS hemos presentado las exigencias siguientes:

1.      La retirada del Proyectode ley de presupuestos generales del estado para el año 2013, de 17 de octubre de 2012, y del ya aprobado Real decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, atendidas las funestas implicaciones que tienen por las actuales condiciones laborales y la creación de empleo.

2.      El establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros, prestación de paro de carácter indefinido hasta encontrar un puesto de trabajo, supresión de los aumentos de los impuestos indirectos que atacan fundamentalmente a la economía de las personas trabajadoras, y el impulso de la ocupación pública en servicios sociales, educación, sanidad, transportes, defensa del territorio y medio ambiente, brigadas, etc.

3.      Un aumento del gasto social e inversión en servicios públicos (enseñanza, sanidad, transportes, dependencia o servicios sociales) como única forma viable de reactivación económica y de mantenimiento para todas las familias trabajadoras; así como políticas ecológicas a favor de la defensa de nuestro patrimonio natural.

4.      El respecto a la libre determinación y soberanía del pueblo trabajador de nuestro país.

Agradeceríamos cualquier mensaje de apoyo a esta huelga. Gracias por adelantado.

Así mismo, os hacemos llegar a los sindicatos y otras organizaciones que secundáis esta movilización nuestro mensaje solidario de ánimo y compromiso.

Recibid un cálido abrazo internacionalista y de clase.

 

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical