El dimecres 3 de desembre el Ministre Wert va fer pública la proposta de reforma de la Ley Orgánica de Educación a través de la Ley Orgánica de Modificación de la Calidad Educativa (LOMCE). Aquesta proposta ve precedida d'altres reformes en el sector de l'educació i que, a diferència de la proposta de la LOMCE, ja estan en vigor, com les regulades al Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que ha modificat les condicions laborals del professorat incrementant la ràtio d'alumnes per aula, suposarà acomiadaments de professorat degut a la reducció de plantilles prevista per l'augment d'hores lectives a impartir per cada professor/a, i ha reduït les hores que destinen aquestes professionals en el dia a dia a activitats destinades a millorar la qualitat educativa. En total, la retallada del Ministeri prevista és de més de 6.400 milions d'euros. Així, els i les estudiants també han patit de forma directa les retallades en educació del govern espanyol: els Reials Decrets 1000/2012 i 1721/2007, modificat per l'anterior, han endurit els requisits per accedir i poder mantenir les beques, trencant el principi d'igualtat en el dret a l'accés a l'educació.

Ara, aquesta nova reforma en l'educació prevista a la LOMCE proposa, de forma general, els següents canvis:

S'ha creat un examen al final dels estudis de Batxillerat que s'haurà d'aprovar i que comportarà la desaparició de la selectivitat i, a més, suposarà el 40% de la nota final del Batxillerat. Un cop superat el Batxillerat cada universitat podrà establir les seves pròpies proves específiques per seleccionar als seus alumnes. Aquest examen també es farà un cop acabada la ESO, suposarà el 30% de la nota final de la ESO i serà necessari que s'aprovi per accedir a estudis superiors.

Supressió d'assignatures optatives, sobretot al Batxillerat, que podrà comportar nous acomiadaments de professorat.

S'avança l'elecció dels diferents itineraris als 14 anys i se situa als 15 anys la separació efectiva dels i de les alumnes que optin per estudiar FP o Batxillerat.

Retallada de competències autonòmiques que patiran de forma més severa aquelles CC.AA que tenen llengua cooficial. Així, al Principat de Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears s'ha fixat que es podrà decidir fins al 35% dels continguts curriculars, mentre que fins ara era del 45%.

S'ha arraconat al català com a quarta llengua en l'escolarització als Països Catalans tractant-la en el bloc d'assignatures d'especialitat i que se situa per sota del castellà i l'anglès, que seran troncals, i una segona llengua estrangera, que serà específica.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS considerem que aquestes retallades i reformes en l'educació orquestrades des del govern espanyol, així com les retallades que també estem patint des dels governs autonòmics dels diferents territoris dels Països Catalans sota domini espanyol, són un atac directe contra el dret a rebre una educació pública i de qualitat, i contra les condicions laborals dels treballadors i treballadores de  l'educació pública. A més, observem amb indignació la complicitat que estan demostrant els governs autonòmics dels Països Catalans a l'hora d'aplicar aquestes reformes i retallades imposades des del Ministeri d'Educació, i que envaeixen les seves pròpies competències. D'altra banda, observem, amb quina hipocresia la consellera d'educació del Principat de Catalunya ha manifestat que planteja oposar-se a l'aplicació d'aquesta reforma perquè atempta contra el català i, en canvi, en anteriors reformes que atacaven les condicions laborals de les persones treballadores del sector de l'educació, manifestava que no tenia cap més remei que acatar-les, demostrant, d'aquesta manera, la poca (nul·la) sensibilitat vers els nostres drets de classe.

Per tant, des de la COS exigim als governs del Principat de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears que s'oposin a aquesta i a totes les reformes educatives que atemptin contra la nostra llengua, i contra els drets laborals i socials de la classe treballadora, així com dels drets dels i de les estudiants, i fem una crida a tots els col·lectius colpejats per aquestes reformes i per aquestes retallades, i, de forma solidària, a tota la societat en general, per a que posin en marxa els mecanismes, les campanyes i els actes necessaris que serveixin per demostrar insubmissió i desobediència civil efectives a aquesta o a qualsevol altre reforma o retallada que atempti contra els drets, en general, o contra la llengua catalana.

Cap retallada més en el sector de l'educació!
Els drets laborals i la llengua catalana no es toquen!
Som Escola! Som Català! Som Països Catalans!
Contra tot allò que no és just, insubmissió i desobediència civil!

Coordinadora Obrera Sindical – COS
06/12//2012