LA COORDINADORA OBRERA SINDICAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DEMANA PÚBLICAMENT A LES CANDIDATES I CANDITATS AL RECTORAT DE LA UB UNA RESPOSTA A LES QÜESTIONS SEGÜENTS:

Des de la COS UB considerem fonamental que la lluita per salvar una institució pública com la Universitat de Barcelona vagi més enllà de les parets mateixes de la universitat. Necessitem aliar altres sectors socials contra l’onada de retallades, privatitzacions i externalitzacions. L’experiència ens referma en aquesta necessitat, de la mateixa manera que ens cal, d’entrada, enfortir els mecanismes interns de participació. Aquests mecanismes atorgarien a la UB una major cohesió i al mateix temps una major força davant d’altres òrgans externs com ara el Consell Social, la Generalitat o l’ACUP. La UB no pot claudicar sempre a la baixa: ha d’utilitzar diversos instruments com ara consultes, referèndums, taules de negociació mixtes, assemblees.

En aquest context, i atès el procés de destrucció de la UB com a universitat pública en què estem immergits, des de la COS formulem aquest seguit de qüestions sobre les quals voldríem conèixer explícitament les respostes de les distintes candidatures al rectorat:

 

1. Estaries disposat a enfortir els mecanismes democratitzadors i participatius a la UB (mitjançant, per exemple, el diàleg amb assemblees estudiantils i/o plataformes interuniversitàries)? I a assumir els processos assemblearis com a mitjans per a una organització autogestionada de la UB? O no?

 

2. Respecte al pla de Governança en procés de desenvolupament –el qual implica una intromissió contra l’autonomia universitària i que en consagra la submissió als poders polítics i econòmics establerts–, què en mantindries i què en canviaries?

 

3. Quin pressupost preveus que hi haurà per al 2013 i cóm el gestionaràs? Amb quines partides pressupostàries consideres que té prou marge de decisió el rector o rectora i quin seria l’ordre de preferència entre les diverses partides (fora de les despeses captives o fixes)?

 

4. Quina consideres que és la categoria mínima digna de contractació per al PDI i el PAS? Com creus que s’han d’estabilitzar les places dels treballadors temporals de la UB? Quina mena de contractes estaries disposat a fer per evitar-ne la precarització? (associats, lectors, becaris de recerca i docència, estudiants-becaris que fan feina de PAS…). Quins mitjans faries servir per mantenir la qualitat de la docència davant la possibilitat que l’augment de les matrícules i el descens de gent i de creditatges matriculats doni com a resultat una pèrdua de recursos pressupostaris? Quins criteris d’excel·lència aplicaries per consagrar una veritable igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat potencial?

 

5. Quin preu penses que hauran de pagar els estudiants quan finalment s’hagin estabilitzat les pujades de taxes?

 

6. Quines repercussions penses que podria tenir sobre el personal docent i investigador, administratiu i de serveis la possible dràstica davallada del nombre d’estudiants motivada pel vergonyós augment de les taxes de matriculació? Enfront d’això, que faràs perquè la Generalitat de Catalunya satisfaci el deute de més de 100 milions d’euros contret amb la UB?

 

7. Hi haurà una continuïtat en les negociacions de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i un seguiment per aplicar-la? Es vincularan les persones que fan les funcions laborals encomanades amb els llocs de treball estructurals? Com resoldràs que treballadors amb nivells diferents realitzin tasques similars?

 

8. Quina alternativa positiva i al servei del col·lectiu de treballadores de la UB pot haver-hi al Pla de reorganització i ordenació de les Estructures administratives i de gestió –el qual preveu la desaparició de 103 llocs de treball de PAS, sense obeir ni a les necessitats econòmiques creades per les tisorades ni a necessitats de la pròpia UB, sinó a criteris polítics–?

 

9. Què n’opines dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) que està previst d’executar-se al llarg del 2013 a PDI i PAS? Els aplicaràs?

 

10. Penses que les universitats públiques catalanes porten el camí d’esdevenir un consorci d’empreses privades sota el segell públic? Faràs res per evitar-ho?

 

11. Ateses les circumstàncies actuals, com és que tens el valor de presentar-te en qualitat de candidat/ta en aquestes eleccions, sabent que les mesures que en teoria hauràs d’aplicar et faran passar a la història com el botxí de la UB com a universitat pública? Donaràs suport a un procés d’insubmissió col·lectiva de la col·lectivitat universitària per defensar el dret de la majoria social popular catalana a l’ensenyament universitari públic i de qualitat?

 

Barcelona, 6 de novembre del 2012

 

 

PER DEFENSAR LA UNIVERSITAT PÚBLICA

I L’EMANCIPACIÓ SOCIAL

 

LA LLUITA CONTÍNUA ÉS L’ÚNIC CAMÍ

 

coordinadora obrera sindical / universitat de barcelona