Compartim tot un seguit d'informacions i aclariments sobre com funcionen els permisos retribuïts per exercir el dret a vot en una jornada laboral per a la gran majoria de treballadores assalariades.

El dijous 21 de desembre de 2017, en el territori dels Països Catalans que per l'estat espanyol és la Comunitat Autònoma de Catalunya i que, per nosaltres, ja és la República Catalana -doncs defensem la voluntat popular majoritària expressada el passat 1 d'octubre en el referèndum d'autodeterminació- es viurà una jornada electoral imposada per l'aplicació de l'article 155 d'una Constitució il·legítima.

Són molt poques les vegades que s'ha convocat algun tipus de comtessa electoral en un dia laborable per a la gran majoria de les persones treballadores. Normalment es convoquen en dia festiu (diumenge) i això no ocasiona gaires enrenous en els centres de treball (tot i que mai hem d'oblidar que també durant els festius o diumenges moltes persones treballen). Així mateix, hem de dir que l'estat espanyol no ha previst cap mecanisme de compensació per les treballadores i els treballadors autònoms que no tenen treballadors/res a càrrec seu.

Amb aquestes informacions volem aclarir dubtes sobre el funcionament dels permisos retribuïts per anar a votar en unes eleccions, però volem deixar ben clar que això no suposa, en cap cas, el nostre aval com a sindicat a aquesta comtessa electoral imposada per la força pel règim espanyol per tal d'anul·lar la voluntat popular expressada de forma clara i massiva pel poble de Catalunya en el referèndum d'autodeterminació del passat 1 d'octubre. Mai podran fer callar la veu del poble.

Informacions sobre els permisos retribuïts per anar a votar en unes eleccions

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA UN PERMÍS RETRIBUÏT PER ANAR A VOTAR?

La normativa laboral vigent reconeix permisos laborals de fins a quatre hores de durada perquè les treballadores i els treballadors puguem anar a votar.

Aquests permisos són de caràcter retribuït i no recuperable, és a dir, que tenim dret a cobrar íntegrament el nostre salari i les hores que deixem de treballar no les hem de recuperar.

Per poder gaudir d'aquest permís s'ha de comunicar prèviament a l'empresa. Comunicar, que, volem deixar clar, no vol dir demanar permís. El que sí que pot fer l'empresa és establir en quin horari de la jornada de treball es pot gaudir del permís retribuït.

QUINA DURADA EL PERMÍS RETRIBUÏT?

La durada del permís depèn de la coincidència d'hores entre la nostra jornada i l'horari de la votació:

a) Si la jornada laboral no coincideix amb l'horari de votació o ho fa per menys de dues hores, no tenim dret a cap permís retribuït.

b) Si la jornada laboral coincideix entre dues i menys de quatre hores amb l'horari de votació, tenim dret a fins a dues hores de permís.

c) Si la jornada laboral coincideix entre 4 i menys de 6 hores amb l'horari de la votació, tenim dret a un permís de tres hores.

d) Si la jornada laboral coincideix amb més de 6 hores amb l'horari de la votació, tenim dret a un permís retribuït de quatre hores, el màxim estipulat per llei, sempre que la nostra jornada laboral coincideixi més de 6 hores amb l'horari permès per votar.

CASOS D'ESPECIAL DIFICULTAT PER ANAR A VOTAR

Les persones que per raons de treball tinguin especials dificultats per exercir el seu vot o treballin lluny del seu domicili habitual i centre electoral, tenen dret a gaudir dels mateixos permisos per tramitar la certificació acreditativa de la inscripció al cens electoral necessària per votar per correu.

ESPECIAL SITUACIÓ DELS MEMBRES DE MESES ELECTORALS I INTERVENTORS O INTERVENTORES

Presidents o presidentes, vocals i interventors o interventores de les meses electorals tenen dret a un permís especial de jornada completa durant tot el dia de la votació i, a més, disposaran de cinc hores de reducció de jornada a gaudir l'endemà de les eleccions.

Els apoderats i apoderades també poden accedir al permís de jornada completa el dia de les eleccions, però no tenen dret a les cinc hores addicionals de reducció de jornada previstes, exclusivament, pels membres de les meses electorals i interventors/es.

Els i les membres de les meses electorals que el dia anterior a les eleccions treballin en el torn de nit tenen dret a sol·licitar a l'empresa un canvi de torn.

Candidatura d'Unitat Popular
Coordinadora Obrera Sindical