Política de Protecció de Dades

Política de Protecció de Dades de la Coordinadora Obrera Sindical

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

La COORDINADORA OBRERA SINDICAL (d’ara endavant COS) amb domicili social a Salvador Fernandis Luna, 42 baixos 46018, València. L’entitat es troba registrada amb el CIF: G-58393125. Els mitjans a través dels quals pots contactar són: afiliacio@sindicatcos.cat

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A continuació, s’aporta una descripció sobre les finalitats per a les quals tractem les teves dades:

 • Amb la finalitat de gestionar la teva afiliació al sindicat
 • Enviament de publicacions i informacions periòdiques sobre les activitats de la COS
 • Elaboració d’estadístiques i prestació de serveis.
 • Si exerceixes tasques de representació col·lectiva, les teves dades seran tractades per a la realització i seguiment d’activitats sindicals emparades en la legislació vigent

No es prendran decisions automatitzades amb les dades proporcionades.

 

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Pel que fa a les dades d’afiliació proporcionades, es conservaran indefinidament amb finalitats històriques, sempre que l’afiliat/ada no exerceixi el seu dret a la cancel·lació de les dades.

Així mateix, les dades es conservaran durant tot el temps exigit pels compromisos legals que siguin d’aplicació a la COS.

 

 1. Per a què usem les teves dades?

Utilitzem les teves dades per al següent:

 

 • Per poder gestionar correctament les relacions que mantenim amb tu, en la teva condició d’afiliat/ada de la COS, la base del qual és l’execució de les obligacions contingudes en els nostres Estatuts.
 • Per poder complir la normativa que li és aplicable a la COS.
 • Aquelles altres finalitats per les quals ens has donat el teu consentiment al llarg de la relació que hem mantingut amb tu.

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

 

 1. Transferències de dades a tercers països.

No es transferiran les teves dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Com a titular de les dades tractades per la COS, tens la possibilitat d’exercitar els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats.

 

 • Dret d’accés: podràs consultar les teves dades personals tractades per la COS.
 • Dret de rectificació: podràs modificar les teves dades personals quan no siguin exactes pel que fa a la teva situació actual.
 • Dret de supressió: podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades personals pel que fa a tractaments concrets.
 • Dret d’oposició: podràs oposar-te al fet que les teves dades siguin tractades pel que fa a tractaments específics.
 • Dret de limitació del tractament: el podràs sol·licitar en els casos següents
  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament no sigui lícit, però et vulguis oposar al fet que aquestes dades siguin suprimides.
  • Quan la COS no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per exercir o defensar una reclamació.
  • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per complir una missió en interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
 • Dret de portabilitat: podràs rebre les dades personals que ens hagis facilitat i les que s’han obtingut de la teva relació amb la COS en l’àmbit sindical, així com transmetre-les a una altra organització.

 

Aquests drets es podran exercitar mitjançant una comunicació a les adreces següents:

 

 • Adreça postal: carrer Salvador Fernandis Luna, 42 baixos 46018, València

 

A més, sense perjudici que hagis mostrat el teu consentiment per realitzar el tractament de les dades, és important que coneguis la possibilitat de retirar-lo en qualsevol moment enviant una petició a les adreces anteriors.

 

Si consideres que no hem tractat les teves dades d’acord amb la normativa o els teus requeriments, pots contactar amb el nostre Delegat/ada de Protecció de Dades a l’adreça: afiliacio@sindicatcos.cat .

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CANDIDATURA UNITAT POPULAR (CUP) procedeixen del propi interessat.

 

 1. Definicions

 

 • Dades personals: tota informació sobre una persona física identificada o identificable (interessat/ada); es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com un nom, número d’identificació, dades de localització, identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona.
 • Tractament de dades personals: qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, la comparació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.
 • Responsable del tractament: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, determini les finalitats i mitjans del tractament.
 • Consentiment del titular de les dades: tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat/ada accepta, mitjançant declaració o clara acció afirmativa, el tractament de les seves dades personals.
 • Delegat/ada de Protecció de Dades: és el garant del dret fonamental a la protecció de dades personals a la COS, i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades a l’organització.
 • Bloqueig de dades: la COS té l’obligació de conservar les dades personals dels nostres afiliats/ades durant el temps que pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada de la relació mantinguda amb aquests/es, i queden a disposició exclusiva de jutges, tribunals, Ministeri Fiscal o Administracions Públiques competents.
 • Transferència internacional de dades: tractament de dades que suposa una transmissió d’aquestes fora de l’Espai Econòmic Europeu.