Tal com us vam anunciar recentment, des de la sectorial de pensionistes i jubilades de la COS us anirem informant dels diferents ajuts, prestacions i pensions tant dels estats espanyol, francès i andorrà, com dels diferents territoris dels Països Catalans al sud de l’Albera.

En aquest cas, us informem d’una prestació de l’estat espanyol i que, per tant, podreu demanar aquelles persones treballadores que residiu a les comarques de la Franja, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a Formentera, al País Valencià i a la Catalunya al sud de l’Albera. L’anomenat «Xec familiar».

Què és el «xec familiar»?

Seria el que tècnicament s’anomena fiscalitat negativa, ja que és una desgravació fiscal que permet sol·licitar-se en forma de pagament avançat de 100 euros mensuals (1.200 anuals), mitjançant una transferència al compte i 200 euros mensuals en el cas de les famílies nombroses de categoria especial. Per tant no cal que la persona sol·licitant haja fet ni haja de fer la Declaració de Renda.

Qui té dret a demanar-lo?

• Famílies nombroses, és a dir, aquelles que tenen un mínim de 3 fills/es, o bé 2 si un dels dos progenitors és mort o un dels dos fills/es té alguna discapacitat.

• Famílies nombroses de categoria especial, és a dir, aquelles que tenen un mínim de 5 fills/es o bé 4 fills/es si un té discapacitat o bé 4 i 3 d’ells han nascut en un part múltiple. També ho serien aquelles famílies amb 4 fills/es amb uns ingressos no superiors al 75% de l’IPREM, és a dir, 4.792,59 euros anuals en 12 pagues o 5.591,35 euros en 14 pagues.

• Mares treballadores amb fills/es menors de 3 anys.

• Famílies monoparentals amb un mínim de 2 fills/es de fins a 25 anys.

• Famílies amb fills/es amb discapacitat igual o superior al 33% i que convisquen al mateix habitatge.

• Famílies amb ascendents/es amb discapacitat igual o superior al 33% i que convisquen al mateix habitatge.

• Famílies on un dels progenitors que hi conviuen al mateix habitatge tenen una discapacitat igual o superior al 33%.

Són acumulables?

Sí, ho són, per a cadascuna de les situacions.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment, si es demana abans del 31 de marc de cada any, podran cobrar-se a partir de l’1 de gener si se’n té dret. Ara bé si hom demana un ajut al qual es té dret a partir de gener, però es demana per exemple al novembre, només es cobrarà a partir del moment que es demana. Aleshores la solució és fer la Declaració de Renda encara que no s’hi estiga obligat i es fa des de l’1 de gener fins al moment de la sol·licitud d’abonament mitjançant transferència. Per tant continuant aquest exemple caldria esperar a maig de l’any següent per poder demanar cita prèvia i fer a l’Agència Tributària la Declaració de Renda. Abans de final d’any es rebria l’abonament dels mesos pendents de l’any anterior.

Requisits generals:

• Tant el sol·licitant de l’ajut, com les persones per les quals es demana, han de tenir NIF, incloses les persones menors d’edat.

• Les persones sol·licitants han de ser persones treballadores per compte propi o alié, aturades o que cobren una pensió pública contributiva o no contributiva.

• Cal facilitar un IBAN bancari per tal de poder rebre la transferència cada mes.

Requisits específics:

• Per rebre les ajudes per família nombrosa, o nombrosa de categoria especial, caldrà el títol que faciliten les comunitats autònomes.

• Per rebre l’ajut per ascendents, descendents, o parella amb discapacitat, caldrà el document acreditatiu del grau de discapacitat que faciliten les comunitats autònomes. A més la persona amb discapacitat o bé ha de tenir ingressos inferiors a 8000 euros o pot tenir ingressos exempts d’IRPF com els derivats d’una pensió d’invalidesa encara que fossin superiors als 8000 euros esmentats. No caldrà acreditar-ho perquè és informació que té hisenda.

On es demana el «xec familiar» i com?

Hi ha tres maneres de fer-ho:
• A través d’internet sempre que es tinga DNI electrònic o clau permanent.
• Trucant al 901200345, però en aquest cas caldria haver fet la declaració de renda del darrer exercici i indicar l’import de la casella 450.
• Presencial. Per a això, caldrà omplir el Mod.143 que és a la pàgina de l’Agència Tributària i lliurar-la a una de les seues oficines (on caldrà demanar cita prèvia a través de la mateixa web de l’Agència Tributària?).

La nostra valoració:

Des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS, sindicat de classe i feminista dels Països Catalans, no creiem en el model econòmic capitalista, ni en els ajuts en forma d’engrunes. Creiem a treballar menys per treballar totes i creiem en què els mitjans de producció han de ser nostres, perquè el fruit i la riquesa que genera el nostre treball es distribuïsca acabant amb les classes socials i tota forma d’opressió.

El “xec familiar” és una almoina perquè és clarament insuficient. No arriba ni per a pagar els subministraments bàsics d’una llar. Per tant, exigim que, de manera immediata, es doble de 100 a 200 euros i, alhora, que tinga una revalorització anual. Des de la seua creació està congelat.

• Anant en concret a cada situació, ens sembla insòlit el criteri de què una família monoparental (on la majoria d’adults són dones que guanyen menys que els homes), rebi els 100 euros si són 2 fills/es i no pas un. Exigim per tant en cas de família monoparental 200 euros per fill/a a partir del primer/a.

• Pel que fa a l’ajut a famílies nombroses el criteri hauria de ser 200 euros per fill/a siga quin siga el nombre de fills/es.

• Pel que fa a l’ajut a persones amb ascendent/a, descendent/a, o parella amb almenys un 33% mínim de discapacitat ens sembla vergonyós fixar un límit de 8000 euros anuals d’ingressos per a la persona amb discapacitat. Això exclou a persones amb discapacitat que treballen a jornada completa, perquè és una quantitat inferior al Salari Mínim Interprofessional, així com a homes i dones que cobren la pensió mínima de viudetat o jubilació majors de 65 anys, que supera també els 8000 euros. El normal seria que es donés l’ajut sempre que la persona amb discapacitat no supere els 22.000 euros/any ,que és la quantitat mínima per sota de la qual no s’està obligat/ada a fer la Declaració de la Renda.

• Per tant, exigim que l’ajut siga de 200 euros/mes de manera immediata.

• Finalment hem d’exigir que aquests ajuts es publiciten de manera clara per l’Agència Tributària. Ara com ara, moltes persones que hi tenen dret ho ignoren.

• Queda clara la desídia i el col·laboracionisme de CCOO i UGT, que ni lluiten per uns criteris més escaients per a aquests ajuts, ni es preocupen per publicitar-los, ni informar-ne.

Des de la Sectorial de Pensionistes i Jubilades de la COS i com a sindicat, ho anirem fent i tal com anem guanyant forca, seguirem lluitant-ho! En tot cas, afiliades o no, des de la COS seguirem informant el conjunt de la classe treballadora, tant aquelles treballadores i treballadors en actiu, com pensionistes. Perquè som una sola classe treballadora i hem d’avançar juntes i junts fins al nostre alliberament complet.

Sectorial de Pensionistes i Jubilades de la COS