Les recents declaracions de la nova presidenta d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi, en la que va anunciar la derogació de la Llei de llengües a Aragó, un tímid intent de dignificació del català i l’aragonès, segueixen una campanya mediàtica no només de caràcter lingüicida sinó xenòfob i se sumen a les agressions que el Partit Popular ha dut a terme recentment contra la llengua catalana al País Valenciàa les Illes Balears.

Davant d’aquestes amenaces, l’Associació Catalana d’Esperanto (Esperanto.cat) vol fer públic el següent comunicat:

Denunciem els atacs contra els catalanoparlants del País Valencià, de les Illes Balears i de la Franja de Ponent, i la prèvia campanya de xenofòbia que s’ha dut a terme per justificar aquest intent de lingüicidi.

No es tracta d’un atac als catalanoparlants d’un o altre territori sinó a la llengua catalana en general i en conseqüència, també instem a totes les administracions dels Països Catalans i a la societat civil a emprendre totes les accions necessàries per evitar la politització de la llengua i aturar immediatament les agressions.

La violació dels drets lingüístics és una violació als drets humans.

Associació Catalana d’Esperanto, 14 de juliol de 2011
http://esperanto.cat

KEA alvokas la aŭtoritatojn kaj la civitanaron defendi la katalunan de la lastaj agresoj

La ĵusa deklaro de la nova prezidanto de Aragono, Luisa Fernanda Rudi, kie ŝi komunikas la nuligon de la Leĝo pri lingvoj de Aragono, febla klopodo por la digno de la kataluna kaj de la aragona, kulminas amasmedian kampanjon ne nur kontraŭlingvan sed ksenofoban kaj aldoniĝas al la lastaj agresoj de la Popola Partio kontraŭ la kataluna en Valencilando kaj en la Balearaj Insuloj.

Antaŭ tiu minaco, Kataluna Esperanto-Asocio (KEA) volas publikigi la sekvan komunikon:

Ni denoncas la atakojn kontraŭ la katalunlingvanoj de Valencilando, la Balearaj Insuloj kaj laAragona Strio, kaj ties antaŭan ksenofobian kampanjon disvolviĝinta por la pravigo de tiu lingvomortiga klopodo.

Ne temas pri atako al la katalunlingvanoj de unu konkreta teritorio sed pri atako al la kataluna lingvo ĝenerale kaj konsekvence, ni petas ĉiujn aŭtoritatojn de la Kataluna Landaro kaj la civitanaron ekpreni ĉiun agon bezonatan por eviti la politigon de la lingvo kaj ĉesigi tuj la atakojn.

Malobservi lingvajn rajtojn estas malobservi homajn rajtojn.

Kataluna Esperanto-Asocio, 14an de julio 2011
http://esperanto.cat