La secció sindical de la COS al McDonald's del Centre Comercial de La Maquinista de Barcelona denunciarà a l'empresa als organismes competents.

El dia 17 de setembre de 2014 ens vam dirigir personalment al responsable del restaurant al local de treball per parlar amb ell. Ens presentàvem com a secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), just en el moment en què es va negar a saber res de nosaltres si li parlàvem com a tal.

 

 

Creiem que aquesta actitud és nefasta i imperdonable, sobretot venint d’una persona que presumeix dient que tots els treballadors es poden dirigir a ell personalment. Com a secció sindical hem patit una discriminació molt greu que no pot quedar impune. La gestió d’aquest responsable embruta cada dia una mica més la imatge de l’empresa que representa, deixant-la en un molt mal lloc. Davant d’aquesta negativa al diàleg, és inevitable l’augment progressiu de la conflictivitat laboral i/o sindical. Un responsable de restaurant ha de ser una persona civilitzada i calmada, que exerceixi el seu càrrec amb igualtat de tracte a tota la plantilla. En cap cas, el senyor David P. compleix aquests requisits. Confiem que hi hagi un canvi d'actitud de l’empresa i la seva gerència perquè situacions com aquestes no es tornin a repetir.

Després d’aquest fet lamentable, passem a exposar el que volíem fer arribar a la gerència del restaurant:

El dia d'avui no es garanteixen les condicions laborals dels treballadors en els aspectes que passem a descriure:

1. L’empresa està aplicant un conveni col·lectiu que no ha estat publicat ni al Butlletí Oficial de l’Estat, ni al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma ni al Butlletí Oficial de la Província.

A més, tant la gerència com els delegats de personal es neguen a facilitar una còpia del mateix als treballadors, situació que és extremadament il·legal, ja que el treballador té dret a saber en tot moment les condicions laborals actuals.

A causa del fet que aquesta situació es dóna des de fa més d’un mes, ens veiem amb l’obligació de denunciar a Inspecció de Treball de Guàrdia si no s’habilita una còpia del conveni col·lectiu immediatament.

2. L’empresa està incomplint el procés de valoració de les primes de rendiment i està discriminant a diferents treballadors amb aquest concepte.

És per això que aquesta Secció Sindical exigeix a l’empresa que faciliti a tots els treballadors els informes de les valoracions de les primes de rendiment que ha estat elaborant de tots els treballadors. Aquests informes fan referència a les valoracions dels tres últims anys.

De la mateixa forma, s’exigeix que es comuniqui a tota la plantilla el procés de valoració de cara a fixar la prima de rendiment de cada treballador.

3. Durant la setmana del 8 al 14 de setembre de 2014 s’han detectat 5 horaris de diferents treballadors que no compleixen les 12 hores mínimes de descans entre jornades. Estem segurs que aquests treballadors no han donat el seu vistiplau, així que ens veiem obligats a denunciar la situació a Inspecció de Treball de Guàrdia.

4. Es té constància de falta de pagaments en les nòmines d’agost de diferents treballadors arribant les quantitats a pagar a superar els 500 euros. Ja que aquesta situació és repetitiva cada mes, ens veiem obligats a denunciar a Inspecció de Treball de Guàrdia.

Finalment, i després de tot l’esmentat:

SOL·LICITEM PERSONALMENT, que de conformitat amb el contingut del mateix escrit es doni compliment a:

1) S’habiliti immediatament una còpia del conveni col·lectiu accessible en tot moment per part de tots els treballadors.

2) S’entregui a tots els treballadors els informes de valoració dels 3 últims anys i s’informi tota la plantilla el procés de valoració que se segueix.

3) Es garanteixi absolutament sempre el compliment de la llei a l’hora d’elaborar els horaris de la plantilla i es faci de manera igualitària.

4) No torni a haver-hi un error en la nòmina de cap treballador i es pagui els diners que falten de manera immediata.

Aquesta Secció Sindical considera que les situacions anteriorment descrites són insostenibles i es veu en l’obligació de denunciar als organismes competents perquè evitin que aquesta manipulació continuï. Finalment, creiem que ha arribat el moment en què l’empresa comenci a canviar la gestió del restaurant per a una millora tant en l'àmbit empresarial com en l’àmbit laboral.

@COSMaquinista / cos.mcdonalds.maquinista@gmail.com