Compartim plenament els motius de la convocatòria de la vaga general del pròxim 8 de novembre de 2017.

Fem una crida als treballadors i a les treballadores de Catalunya a secundar-la activament i a participar de totes les accions i mobilitzacions que des de l'esquerra sindical, els agents polítics i els moviments socials organitzin arreu del territori.

Tanmateix, manifestem que no compartim la presa de decisions unilaterals que convoquen vaga general a Catalunya sense, ni tan sols, consultar-ho a la resta d'organitzacions sindicals que coadjuvem per assolir els mateixos objectius.

Creiem que la unitat d'acció de l'esquerra sindical és un pilar fonamental per la lluita de la classe treballadora i les decisions unilaterals d'alguns són quelcom que s'oposa a una més que necessària unitat d'acció sindical. Aquesta necessitat ve ara –fins i tot- més reforçada en els temps excepcionals que estem vivint, i exigeix a tots els agents polítics i socials unitat en clau mobilitzadora.

Secretariat Nacional de la COS
Països Catalans, 3 de novembre de 2017

Cartells Vaga General 8 novembre

Si et vols descarregar els cartells per participar en les empaperades populars convocades o per penjar algun cartell en el teu centre de treball, en aquest enllaç (http://bit.ly/2zgvp8D) et pots descarregar diversos arxius de diverses mides per a ser impresos.

20 apunts sobre EL DRET DE VAGA

Com es convoca? Què implica? Com funciona? Qui decideix si una vaga és legal o il·legal? I algunes garanties antirepressives.

Com es convoca la vaga?

1. La vaga la poden convocar els sindicats, el comitè d'empresa/delegades de personal o, directament, l'assemblea de treballadores i treballadors.

2. En cas de vaga general o sectorial, la vaga només pot ésser convocada per organitzacions sindicals.

3. La convocatòria de vaga està subjecta a uns requisits formals:
◦ Comunicació a les empreses afectades i a l'autoritat laboral amb un preavís de 10 o 5 dies naturals, en funció de si la vaga té, o no té, respectivament, afectació sobre serveis públics essencials.
◦ Indicar quins treballadors/res estan cridats/des a fer vaga.
◦ Indicar quines reclamacions es fan a l'empresa.
◦ Designar les persones que integren el comitè de vaga.

Què implica fer vaga?

4. La vaga és una mesura de pressió col·lectiva dels treballadors i les treballadores contra els empresaris que consisteix a aturar la normalitat productiva de l'empresa per aconseguir millores en les condicions laborals.

5. Fer vaga implica la suspensió del contracte de treball, és a dir: no treballes i, en conseqüència, no cobres.

6. La caixa de resistència és una bona eina per recuperar la retribució que l'empresa et descomptarà: el salari dels dies que dura la vaga i la part proporcional de les pagues extraordinàries d'aquests mateixos dies.

7. Mentre fem vaga tenim dret a anar al centre de treball i organitzar piquets per convèncer a companys/es de fer vaga. L'ús de piquets és perfectament legal.

8. També tenim dret a organitzar assemblees per decidir sobre els aspectes que afectin la continuïtat de la vaga i a manifestar-nos, per exemple, davant la porta del centre de treball.

Com funciona?

9. No és necessari ni obligatori que avisis amb antelació que no aniràs a treballar durant els dies que hi ha vaga convocada. De fet, és recomanable no fer-ho: com menys informació tingui l'empresa, menys capacitat té per preveure'n els efectes. La seva debilitat és la nostra fortalesa.

10. Ningú de l'empresa té dret a obligar-te que diguis si aniràs o no a treballar. Pot considerar-se coacció i és denunciable.

11. La teva empresa no pot substituir-te al teu lloc de treball durant els dies que facis vaga per cap altre treballador/a, sigui de l'empresa o de fora.

12. En el cas que la vaga afecti serveis públics essencials, l'autoritat laboral dictarà serveis mínims. Els serveis mínims són d'obligat compliment per les treballadores i els treballadors, perquè impliquen quants treballadors/res han de treballar encara que hi hagi convocatòria de vaga. Els serveis mínims sempre són decidits per l'autoritat laboral, mai per les empreses.

13. L'empresa només et pot obligar a treballar si té l'obligació de prestar serveis mínims i tu ets una de les persones designades per complir-los.

Qui decideix si una vaga és legal o il·legal?

14. Tota vaga que estigui convocada i comunicada és legal fins que un jutge no digui el contrari.

15. Les empreses o patronals no tenen potestat per decidir quan una vaga és legal o il·legal. Només ho pot decidir un jutge.

16. Si una empresa alerta a les treballadores i treballadors sobre la il·legalitat d'una vaga, sense que hagi estat declarada il·legal per un jutge, està coaccionant el dret de vaga. Denuncia-ho.

17. I que passa si la vaga és declarada il·legal?
◦ Els treballadors i les treballadores no podem rebre cap sanció per haver participat en una vaga que, amb posterioritat, ha estat declarada il·legal per un/a jutge. La responsabilitat només ho seria per qui ha convocat la vaga.
◦ Excepció: si cautelarment arriba una resolució judicial que declara il·legal la vaga abans del seu inici, i l'empresa ho comunica i ho justifica degudament els treballadors i les treballadores, no tenim cobertura legal per fer vaga.

Per acabar, algunes garanties antirepressives.

18. L'empresa no et pot sancionar/acomiadar per no anar a treballar durant una convocatòria de vaga. Qualsevol sanció o acomiadament s'ha d'impugnar al jutjat en el termini de 20 dies hàbils.

19. Fer vaga és un dret fonamental i qualsevol represàlia derivada del seu exercici és NUL·LA i hem de combatre-la.

20. Si la teva empresa incorre en qualsevol infracció, no dubtis a recórrer a la Inspecció de Treball o al Jutjat per vulneració del dret de vaga i reclamar danys i perjudicis.

Per qualsevol altre dubte pots contactar amb nosaltres a info@sindicatcos.cat