Volem treballar per viure… no morir treballant-hi!!

 

Estrès tèrmic: drets dels treballadors i les treballadores en condicions de calor molt elevada.

Que l’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no hauria de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores; i així apareix a la legislació i normativa tècnica d’aplicació vigent. Malgrat això, l’incompliment sistemàtic de la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut laborals, i les pròpies condicions ambientals, fan que esdevinga en un seguit de problemàtiques que tots els estius acaben causant greus problemes de salut, fins i tot la mort.

Així, la calor excessiva o estrès tèrmic no només és un risc greu al treball, sinó que pot ocasionar danys a la salut i agreujar malalties prèvies (malalties respiratòries i/o cardiovasculars, cutànies o gastrointestinals, així com agreujar la diabetis, o fins i tot causar insuficiència renal, atacs epilèptics, etc.), de tal forma que poden arribar a ser fatals.

En dies de calor intensa el cos humà es veu obligat a realitzar un gran esforç d’adaptació per a mantenir la temperatura corporal normal (d’entre 36 i 37 °C). Quan la temperatura del cos supera els 38 °C es poden produir els citats danys a la salut i, a partir dels 40,5°C, la mort.

A més, l’estrès tèrmic augmenta la probabilitat que es produeixin accidents de treball. Per això, durant les onades de calor cal intensificar les mesures i conductes preventives i seguir els consells de les autoritats sanitàries.

L’aclimatació a la calor és un procés gradual que pot durar de 7 a 14 dies, en el qual el cos s’adapta a realitzar una determinada activitat física en unes temperatures determinades, i amb una onada de calor com la que estem patint ara mateix aquesta aclimatació no serà suficient per a la majoria de les treballadores i treballadors. L’acumulació excessiva de calor en el cos es produeix per la interacció entre:

 • Les condicions ambientals.
 • El lloc de treball (a l’aire lliure, en llocs tancats o semitancats amb calor i humitat elevats, etc.).
 • L’activitat física que es desenvolupa i el temps d’exposició al sol.
 • La roba i l’ús de determinats equips de protecció individual.
 • També intervenen els factors personals (edat, estat de salut, etc.).

Per tot allò comentat més amunt, la legislació estableix una sèrie d’obligacions a les empreses que han d’aplicar en casos de calor excessiva:

 • En els locals de treball tancats, la temperatura on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27°C. I la temperatura on es facin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25°C. Així mateix la humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on existeixin riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà del 50%.
 • A més, els i les treballadores no hauran d’estar exposades de forma freqüent o continuada a corrents d’aire la velocitat del qual excedeixi els 0,25m/s en treballs en ambients no calorosos, i en calorosos els 0,5m/s en treballs sedentaris i els 0,75m/s en no sedentaris. Aquests límits no s’aplicaran als corrents d’aire expressament utilitzades per a evitar l’estrès en exposicions intenses a la calor, ni als corrents d’aire condicionat, per a les quals el límit serà de 0,25m/s en el cas de treballs sedentaris i 0,35m/s en els altres casos. Finalment, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball, serà de 30m3 d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac (sí, s’hi continua fumant en força llocs de treball, tot i estar-ne prohibit), i de 50m3, en els casos restants, a fi d’evitar l’ambient viciat i les olors desagradables.
 • Proporcionar aigua fresca i disponible en les proximitats del lloc de treball.

El Reial decret 486/1997 que regula les condicions dels llocs de treball estableix en l’Annex V que aquests disposaran d’aigua potable a bastament i fàcilment accessible. S’evitarà tota circumstància que possibiliti la contaminació de l’aigua potable. En les fonts d’aigua s’indicarà si aquesta és o no potable, sempre que puguin existir dubtes sobre aquest tema.

 • Informar i formar els treballadors i treballadores sobre els riscos, efectes i mesures preventives de l’exposició a la calor, sobretot a aquells/as especialment sensibles per motius de salut o edat.
 • Rebre gratuïtament roba de treball, en cas de ser necessària, d’estiu, de colors clars, lleugera i transpirable.
 • Si el treball es realitza a l’aire lliure, l’empresa deu:
  • Proporcionar gratuïtament els Equips de Protecció Individual – EPI necessaris: gorra o barret, ulleres de sol, cremes solars, etc. Les ulleres de protecció contra la radiació solar (ulleres de sol) estan classificades com EPI de categoria I d’acord a l’article 7, apartat f) del Reial decret 1407/1992.
  • Vigilar que tots els treballadors i treballadores estiguin aclimatades a la calor segons l’esforç físic que es requereixi.
  • Procurar que el treball es faci en interiors o a l’ombra. Reduir la temperatura en interiors.
  • Si el treball és en l’exterior, disposar de llocs de descans frescos i a l’ombra.
  • Modificar processos de treball i organització del treball, eliminant esforç físic excessiu, proporcionant ajuda mecànica i evitant les hores més caloroses del dia. Establir rotacions.
  • Permetre descansos quan sigui necessari en llocs frescos quan es necessiti i fins que els i les treballadores es recuperin.

El Reial decret 1561/95 que regula les jornades especials de treball, estableix que quan l’exposició a condicions ambientals (calor, fred, pluja, humitat, toxicitat, etc.) siguin especialment nocius i suposin un risc especial per a la salut sense que resulti possible l’eliminació o reducció del risc mitjançant l’adopció d’altres mesures de protecció o prevenció adequades, es limitaran o reduiran els temps d’exposició a aquests riscos ambientals, sense reducció del salari.

En cas de no recollir el conveni col·lectiu la forma de dur a terme aquesta limitació o reducció dels temps d’exposició i en quines condicions aplicar-les, s’acordarà entre l’empresa i els treballadors. En cas de desacord serà l’Autoritat Laboral, previ informe de la Inspecció de Treball i organismes tècnics, qui acorde aquests termes.

A més del que s’ha comentat més amunt, les treballadores i treballadors del camp, en aquelles feines que exigeixin per a la seva realització un esforç físic extraordinari o en les quals concorrin circumstàncies d’especial penúria derivades de condicions anormals de temperatura o humitat no poden treballar més de sis hores i vint minuts diaris i trenta-vuit hores setmanals de treball efectiu.

Què fem si ja hem sofert un mal com a conseqüència de la calor?

Cremades i erupcions cutànies: enrogiment, coïssor, coentor i/o picors.

 • Retirar-se del sol.
 • Acudir a la mútua, sobretot si la cremada és greu.
 • Aplicar crema per a les cremades lleus, si no s’és al·lèrgic/a.
 • Vigilar possibles infeccions, i en aquest cas acudir de nou a la mútua.

Enrampades: espasmes (moviments involuntaris dels músculs), dolors musculars en braços, cames i abdomen.

 • Parar l’activitat i descansar en lloc fresc.
 • Si no remeten els símptomes, avisar al servei d’urgències 112.
 • Evitar l’activitat física intensa durant diverses hores.
 • Beure aigua, sucs i begudes isotòniques.

Esgotament per calor: feblesa i fatiga, marejos i mal de cap, nàusees, taquicàrdia, desmai.

 • Traslladar-se a lloc fresc.
 • Avisar al servei d’urgències 112.
 • Tombar i ventar.
 • Afluixar la roba.
 • Refrescar-se amb aigua, sucs o begudes isotòniques.

Cop de calor: taquicàrdia, tensió arterial elevada, cessament de sudoració, dolor intens de cap, confusió i desmai.

 • Retirar ràpidament a l’afectat/a de la calor.
 • Avisar al servei d’urgències 112.
 • Tombar-li i refredar el cos amb draps freds o dutxa freda.

Consells en èpoques de calor elevada:

 • Evitar conduir en les hores de més calor.
 • Beure aigua amb freqüència encara que no es tingui set.
 • Evitar menjar molt i aliments massa greixosos.
 • Prendre moltes fruites i verdures.
 • No prendre alcohol, begudes amb cafeïna o molt ensucrades.
 • Usar roba d’estiu, de teixits frescos i colors clars.
 • Protegir-se el cap amb gorra o barret.

[Document traduït al català i adaptat d’una fitxa tècnica publicada inicialment pel sindicat CoBas]

 

Països Catalans, 24 de juny de 2019 

Coordinadora Obrera Sindical – COS

sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans