Volem treballar per viure, no morir treballant-hi!

Estrès tèrmic: Drets dels treballadors i les treballadores en condicions de calor molt elevada.

Que l’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no hauria de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores; i així apareix a la legislació i normativa tècnica d’aplicació vigent. Malgrat això, l’incompliment sistemàtic de la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut laborals, i les mateixes condicions ambientals, fan que esdevinga en un seguit de problemàtiques que tots els estius acaben causant greus problemes de salut, fins i tot la mort.

Així, la calor excessiva o estrès tèrmic no només és un risc greu al treball, sinó que pot ocasionar danys a la salut i agreujar malalties prèvies (malalties respiratòries i/o cardiovasculars, cutànies o gastrointestinals, així com agreujar la diabetis, o fins i tot causar insuficiència renal, atacs epilèptics, etc.), de tal forma que poden arribar a ser fatals.

En dies de calor intensa el cos humà es veu obligat a realitzar un gran esforç d’adaptació per a mantenir la temperatura corporal normal (d’entre 36 i 37 °C). Quan la temperatura del cos supera els 38 °C es poden produir els citats danys a la salut i, a partir dels 40,5 °C, la mort.

A més, l’estrès tèrmic augmenta la probabilitat que es produïsquen accidents de treball. Per això, durant les onades de calor cal intensificar les mesures i conductes preventives i seguir els consells de les autoritats sanitàries.

L’aclimatació a la calor és un procés gradual que pot durar de 7 a 14 dies, en el qual el cos s’adapta a realitzar una determinada activitat física en unes temperatures determinades, i amb una onada de calor com la que estem patint ara mateix aquesta aclimatació no serà suficient per a la majoria de les treballadores i treballadors. L’acumulació excessiva de calor en el cos es produeix per la interacció entre:

· Les condicions ambientals.

· El lloc de treball (a l’aire lliure, en llocs tancats o semitancats amb calor i humitat elevats, etc.).

· L’activitat física que es desenvolupa i el temps d’exposició al sol.

· La roba i l’ús de determinats equips de protecció individual.

· També intervenen els factors personals (edat, estat de salut, etc.).

Per tot allò que es comenta més amunt, la legislació estableix una sèrie d’obligacions a les empreses que han d’aplicar en casos de calor excessiva:

· En els locals de treball tancats, la temperatura on es facen treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 °C. I la temperatura on es facen treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 °C. Així mateix la humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on existisquen riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà del 50%.

· A més, els i les treballadores no hauran d’estar exposades de forma freqüent o continuada a corrents d’aire la velocitat del qual excedesca els 0,25 m/s en treballs en ambients no calorosos, i en calorosos els 0,5 m/s en treballs sedentaris i els 0,75m/s en no sedentaris. Aquests límits no s’aplicaran als corrents d’aire expressament utilitzades per a evitar l’estrès en exposicions intenses a la calor, ni als corrents d’aire condicionat, per a les quals el límit serà de 0,25 m/s en el cas de treballs sedentaris i 0,35 m/s en els altres casos. Finalment, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball, serà de 30 m3 d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac (sí, s’hi continua fumant en força llocs de treball, tot i estar-ne prohibit), i de 50 m3, en els casos restants, a fi d’evitar l’ambient viciat i les olors desagradables.

· Proporcionar aigua fresca i disponible en les proximitats del lloc de treball.

El Reial decret 486/1997 que regula les condicions dels llocs de treball estableix en l’Annex V que aquests disposaran d’aigua potable a bastament i fàcilment accessible. S’evitarà tota circumstància que possibilite la contaminació de l’aigua potable. En les fonts d’aigua s’indicarà si aquesta és o no potable, sempre que puguen existir dubtes sobre aquest tema.

· Informar i formar els treballadors i treballadores sobre els riscos, efectes i mesures preventives de l’exposició a la calor, sobretot a aquells/as especialment sensibles per motius de salut o edat.

· Rebre gratuïtament roba de treball, en cas de ser necessària, d’estiu, de colors clars, lleugera i transpirable.

· Si el treball es realitza a l’aire lliure, l’empresa deu:

– Proporcionar gratuïtament els Equips de Protecció Individual – EPI necessaris: gorra o barret, ulleres de sol, cremes solars, etc. Les ulleres de protecció contra la radiació solar (ulleres de sol) estan classificades com EPI de categoria I d’acord amb l’article 7, apartat f) del Reial decret 1407/1992.
– Vigilar que tots els treballadors i treballadores estiguen aclimatades a la calor segons l’esforç físic que es requeresca.
– Procurar que el treball es faça en interiors o a l’ombra. Reduir la temperatura en interiors.
Si el treball és en l’exterior, disposar de llocs de descans frescos i a l’ombra.
– Modificar processos de treball i organització del treball, eliminant esforç físic excessiu, proporcionant ajuda mecànica i evitant les hores més caloroses del dia. Establir rotacions.
– Permetre descansos quan siga necessari en llocs frescos quan es necessite i fins que els i les treballadores es recuperen.

El Reial decret 1561/95 que regula les jornades especials de treball, estableix que quan l’exposició a condicions ambientals (calor, fred, pluja, humitat, toxicitat, etc.) siguen especialment nocius i suposen un risc especial per a la salut sense que resulte possible l’eliminació o reducció del risc mitjançant l’adopció d’altres mesures de protecció o prevenció adequades, es limitaran o reduiran els temps d’exposició a aquests riscos ambientals, sense reducció del salari.

En cas de no recollir el conveni col·lectiu la forma de dur a terme aquesta limitació o reducció dels temps d’exposició i en quines condicions aplicar-les, s’acordarà entre l’empresa i els treballadors. En cas de desacord serà l’Autoritat Laboral, previ informe de la Inspecció de Treball i organismes tècnics, qui acorde aquests termes.

A més del que s’ha comentat més amunt, les treballadores i treballadors del camp, en aquelles feines que exigisquen per a la seua realització un esforç físic extraordinari o en les quals concórreguen circumstàncies d’especial penúria derivades de condicions anormals de temperatura o humitat no poden treballar més de sis hores i vint minuts diaris i trenta-vuit hores setmanals de treball efectiu.

Què fem si ja hem sofert un mal a conseqüència de la calor?

Cremades i erupcions cutànies: enrogiment, coïssor, coentor i/o picors.

· Retirar-se del sol.

· Acudir a la mútua, sobretot si la cremada és greu.

· Aplicar crema per a les cremades lleus, si no s’és al·lèrgic/a.

· Vigilar possibles infeccions, i en aquest cas acudir de nou a la mútua.

Enrampades: espasmes (moviments involuntaris dels músculs), dolors musculars en braços, cames i abdomen.

· Parar l’activitat i descansar en lloc fresc.

· Si no remeten els símptomes, avisar al servei d’urgències 112.

· Evitar l’activitat física intensa durant diverses hores.

· Beure aigua, sucs i begudes isotòniques.

Esgotament per calor: feblesa i fatiga, marejos i mal de cap, nàusees, taquicàrdia, desmai.

· Traslladar-se a lloc fresc.

· Avisar al servei d’urgències 112.

· Tombar i ventar.

· Afluixar la roba.

· Refrescar-se amb aigua, sucs o begudes isotòniques.

Cop de calor: taquicàrdia, tensió arterial elevada, cessament de sudoració, dolor intens de cap, confusió i desmai.

· Retirar ràpidament a l’afectat/a de la calor.

· Avisar al servei d’urgències 112.

· Tombar-li i refredar el cos amb draps freds o dutxa freda.

Consells en èpoques de calor elevada:

· Evitar conduir en les hores de més calor.

· Beure aigua amb freqüència encara que no es tingui set.

· Evitar menjar molt i aliments massa greixosos.

· Prendre moltes fruites i verdures.

· No prendre alcohol, begudes amb cafeïna o molt ensucrades.

· Usar roba d’estiu, de teixits frescos i colors clars.

· Protegir-se el cap amb gorra o barret.