Davant la propera aprovació dels Pressupostos Generals (PGE) de l’estat espanyol, amb la proposta presentada pel govern del PP fa uns dies, des de la COS volem fer un seguit de consideracions que trobem enormement importants, en un moment com l’actual.

En aquestes consideracions expliquem algunes de les retallades especificades en els plans del govern espanyol (dissortadament, no hem pogut especificar encara dades sobre aspectes d’enorme importància i rellevància social com les retallades que es patiran en matèria de transport públic, per exemple).

DADES I RETALLADES EN LA SANITAT PÚBLICA:

El Govern espanyol destinarà en 2013 un total de 3.852,27 milions d’euros a la política de sanitat, 123,35 milions menys pel que fa al pressupost de 2012, una reducció del 3,1%, quan enguany ja hem patit una retallada del 6,8% respecte als pressupostos de 2011.

La política de Sanitat recull els crèdits dels programes sanitaris del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i dels seus organismes autònoms, els crèdits destinats a l’assistència sanitària prestada pel Mutualisme Administratiu (MUFACE, ISFAS i MUGEJU), a l’Assistència Hospitalària del Ministeri de Defensa i a l’assistència sanitària prestada per la Seguretat Social.

Entre les novetats per al proper any, el Govern contempla una modificació en el Fons de Cohesió Sanitària, de manera que s’estableix que l’atenció a desplaçats entre comunitats autònomes es passi a finançar extrapressupuestàriament mitjançant un sistema de compensació entre aquestes. Això fa que la partida d’aquest fons passi dels 93,29 milions de 2012 als 36,29 milions que tindrà en 2013.

A més, el projecte de PGE continua assignant dotacions per a la compensació per assistència sanitària concertada prestada a ciutadans assegurats en un altre Estat desplaçats temporalment a l’estat espanyol (l’autèntic turisme sanitari), així com per atendre la liquidació de l’exercici 2011 d’aquest Fons.

El Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salud (SNS) comptarà amb 5,21 milions d’euros, enfront dels 6,2 milions que ha rebut en 2012. Les Estratègies de Salut, per la seva banda, comptaran en 2013 amb una dotació de 2,52 milions d’euros, 1,62 milions menys que en 2012.

 

L’Organización Nacional de Transplantes puja lleugerament el seu pressupost

Quant als organismes sanitaris que depenen del Ministeri de Sanitat, l’únic que sofreix un increment del seu pressupost és l’ONT, que comptarà amb 3,97 milions d’euros, enfront dels 3,94 milions del seu pressupost per 2012… increment absolutament ridícul, per cert.

En canvi, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) comptarà en 2013 amb 47,54 milions d’euros de pressupost (enfront dels 48,21 de 2012), mentre que la partida destinada a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) serà de 14,94 milions d’euros, quan en 2012 ha rebut 15,92 milions.

Segons explica el govern de Rajoy, les diferents actuacions dutes a terme per a la millora de la cohesió i la qualitat de la sanitat pública i amb vista a la reducció del dèficit públic han suposat una “disminució” de la despesa farmacèutica (a costa de la implantació del copagament i del repagament), la qual cosa queda reflectit als pressupostos de les diferents entitats que desenvolupen aquest tipus de despeses, com succeeix amb l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) o amb les mútues de funcionaris.

 

Els recursos del mutualisme baixen un 1,3%

Pel que fa als recursos destinats a les entitats que conformen el Mutualisme Administratiu, el volum més important de recursos de la política sanitària, la dotació prevista per 2013 és de 2.056,1 milions d’euros, la qual cosa representa una disminució de l’1,3 per cent respecte a l’any 2012, principalment, per l’evolució que presenta la despesa en farmàcia.

Finalment, la política de Sanitat recull els crèdits destinats a l’assistència sanitària dispensada per algunes entitats de la Seguretat Social: els crèdits gestionats per les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals i l’Institut Social de la Marina ascendeixen a 1.219,08 milions d’€… més aviat descendeixen, amb una prova més de quin “interès” real hi ha en la protecció de la seguretat i salut de les persones treballadores.

 

DADES I RETALLADES EN MATÈRIA DE PRESTACIONS PER ATUR:

El Govern espanyol destinarà un total de 26.696 milions d’euros al pagament de prestacions per desocupació en 2013, un 6,3% menys que en 2012, quan la despesa prevista es va situar en 28.503 milions d’euros… i quan ja s’està arribant als 6 milions d’aturats al conjunt de l’estat espanyol.

El govern de Rajoy explica que l’elevada despesa en prestacions per desocupació registrada en els últims anys ha provocat que el Servei Públic d’Ocupació Estatal, que fins a 2007 s’autofinançava amb quotes d’empresaris i treballadors, “requereixi d’importants aportacions de l’Estat per al seu finançament”… òbviament, sense parlar del perquè d’aquest increment.

La contribució de l’Estat per 2013 serà de 10.340,84 milions d’euros, enfront dels 13.306,5 milions d’euros pressupostats inicialment per 2012, la qual cosa en termes relatius implica una reducció del 22,3%!!

Si als 26.696 milions d’euros destinats al pagament de prestacions se sumen les despeses de funcionament, els crèdits totals destinats a la cobertura de la desocupació per 2013 ascendeixen a 26.993,7 milions d’euros, un 6,3% menys.

El Govern justifica la retallada de la despesa en desocupació per 2013 en l’impacte de les mesures recollides en el decret antidèficit del passat mes de juliol, en l’esgotament dels drets per part dels beneficiaris de les prestacions per desocupació i en la pròpia evolució del cicle econòmic. Així mateix, recorda que desembre d’aquest any està previst que finalitzi la reposició de prestacions per desocupació fins a un màxim de 180 dies en els ERO de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives… allò dels “brotes verdes”, és a dir, excuses barates per retallar les prestacions i deixar més i més persones treballadores en la misèria, culpabilitzant-les de la seva situació.

Del total pressupostat per 2013 en desocupació, 19.368,58 milions d’euros es destinaran al pagament de prestacions contributives, la qual cosa permetrà donar cobertura a 1,3 milions d’aturats, mentre que 7.600 milions d’euros es dedicaran al nivell assistencial (subsidi per desocupació, subsidi REASS, renda agrària i renda activa d’inserció), més misèria en definitiva.

El pressupost per al pagament de prestacions contributives es redueix un 3,4% en comparació del de 2012, mentre que el destinat als subsidis descendeix un 10% respecte al de l’any anterior.

En concret, per al pagament del subsidi per desocupació (inclosa la renda agrària) es dedicaran 5.865,21 milions d’euros, amb una previsió d’1.062.000 beneficiaris.

El subsidi REASS comptarà amb una dotació de 664,71 milions d’euros, amb una previsió de 115.000 beneficiaris, mentre que la renda activa d’inserció (RAI) disposarà de 797,5 milions en 2013, la qual cosa permetrà atendre a 155.000 beneficiaris.

 

En definitiva, amb els plans del govern Rajoy, s’arribarà només a donar cobertura a la meitat (com a molt) dels conjunt de les persones aturades!!

 

El Pla Prepara, dotat amb 165,5 milions.

Per al programa Prepara, que atorga una ajuda de 400 o 450 euros mensuals, segons els casos, als aturats que hagin esgotat les seves prestacions, es pressuposten 165,5 milions d’euros. Aquest pla finalitzarà la seva vigència a mitjan febrer del proper any.

Els PGE de 2013 inclouen 64 organismes autònoms, el pressupost total dels quals ascendeix a 45.814,67 milions, un 10,4% menys, dels quals el Servei Públic d’Ocupació Estatal absorbirà el 67,5% del total d’aquest import. En concret, el SPEE disposarà d’un pressupost de 30.916,55 milions d’euros, un 11% menys que en 2012… i un 32.5% pels serveis autonòmics… quan als Països Catalans al sud de l’Albera, aquests serveis estan parcialment en mans dels governs autonòmics corresponents!!

 

DADES I RETALLADES EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PÚBLICA:

El Govern reduirà un 14,4% el seu pressupost en política educativa per 2013 respecte al 2012, per la qual cosa disposarà d’un total d’1.944,73 milions d’euros, segons es recull en els PGE de 2013.

Malgrat que el ministre espanyol d’hisenda va destacar que les dotacions per a aquelles beques més representatives, tant universitàries com no universitàries, juntament amb la compensació de les universitats, aconsegueixen els 1.163 milions d’euros (23 milions d’€ més que en 2012, un increment del 2,4%), en global, el pressupost per a beques torna a veure’s reduït. Ja que el programa de Beques i ajudes a estudiants tindrà una dotació d’1.22,17 milions, un 3,8% menys que en 2012.

D’altra banda, la partida per als ensenyaments universitaris aconsegueix la xifra de 122,35 milions d’€ (un 18,3% menys que en 2012)

Per la seva banda, per al programa d’Educació Infantil i Primària, el Govern ha establert una partida de 159,84 milions d’€, un 4,4% menys… així pretenen assegurar un lloc escolar en educació primària per a tots els alumnes en “condicions suficients de qualitat”?, i assegurar un lloc escolar gratuït en el segon cicle de l’educació infantil? Com?

Mentrestant, el pressupost d’Educació Secundària, formació professional i Escoles Oficials d’Idiomes se situa en 108,49 milions d’€, un descens del 38,3% respecte a 2012!!!.

Així el govern de Madrid “aposta decididament per la millora de l’ensenyament sostingut amb fons públics, considerant-se essencial la plena escolarització”, i la “necessària espanyolització de l’alumnat”. I fins i tot, aconseguir la possibilitat d’una inserció sociolaboral “satisfactòria”!!

Uns “mags de les finances”… sense comentaris.

 

Descensos en esport i educació compensatòria

Una altra reducció important es produeix als programes d’esport en edat escolar i a la Universitat (un 86,1% menys!!, amb 1,85 milions), i també a l’educació compensatòria (un 68,6% menys!!, amb 53,26 milions), als ensenyaments artístics (un 27,2% menys!!, amb 5,37 milions), i a la formació permanent del professorat (un 18,2% menys!!, amb 3,45 milions d’€).

Només ascendeix lleugerament l’ensenyament especial, amb 15,1 milions de pressupost i amb un augment de 2,20 milions d’€.

Així, reduint els pressupostos i ajudes a l’ensenyament públic, el Govern pretén millorar els dolents resultats obtinguts pels alumnes de l’estat espanyol en les proves d’avaluació internacionals.

 

DADES I RETALLADES EN L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA:

El pressupost destinat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària aconseguirà els 948,19 milions d’€ en 2013, una reducció del 7,7% respecte al 2012… la millor forma, doncs, de “lluitar contra el frau fiscal”.

Malgrat la retallada, Hisenda segueix concentrant la major partida del subsector d’agències estatals i altres organismes públics, doncs representa el 68,2% del total.

D’altra banda, el pressupost per al proper any dels organismes públics se situa en 1.389,8 milions, una disminució del 8,3% respecte al 2012.

Les transferències corrents a agències estatals i altres organismes públics per a l’exercici 2013 aconsegueix els 1.211,82 milions d’euros, la qual cosa representa una caiguda de l’11,4%.

 

 

DADES I RETALLADES EN MATÈRIA DE MEMÒRIA HISTÒRICA:

El govern de Rajoy ha eliminat la partida del pressupost destinada a la memòria històrica del projecte de PGE presentat fa uns dies. En els comptes públics de 2012 aquesta dotació ja s’havia reduït gairebé un 60%.

En els PGE de 2012, el Ministeri de la Presidència de Soraya Sáenz de Santamaría va establir la quantitat de 2,5 milions d’€ “per a tota classe de despeses derivades de les propostes de la Comissió Interministerial creada pel Reial decret 1891/2004 de 10 de setembre”.

En 2011, últim any de govern de Zapatero, aquest partida havia estat de 6,2 milions, reduint-se un 59,67%, diners dedicats en teoria, exclusivament, a les exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i no a un altre tipus de projectes relacionats amb la Llei de Memòria Històrica.

Al març de l’any passat, el Consell de Ministres ja va aprovar la supressió de l’oficina de Víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura.

Així, i independentment de les burocràcies i misèries de les subvencions, i del paper lamentable del PsoE en aquesta qüestió importantíssima (la memòria i desgreuge de les víctimes del règim genocida franquista), queda claríssim per a qui governa el PP… per si encara hi havia cap dubte.

 

 

DADES I RETALLADES EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT:

El Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació redueix un 10% el seu pressupost per 2013 pel que fa a 2012, segons el projecte de PGE. La retallada recau gairebé exclusivament en cooperació.

Un any més, l’ajust recau en la política de cooperació, a la qual es retallaran 157,99 milions d’euros, mentre que augmenta en 2,86 milions d’euros el pressupost destinat a l’acció exterior de l’Estat (bàsicament burocràcies i fastos diversos de l’espanyolisme més ranci)

El Govern ja va dur a terme l’any passat una retallada en cooperació d’1.389 milions d’euros (un 46,7%). No obstant això, manté intactes altres partides, com els 900.000€ que de nou en 2013 repartirà entre les fundacions dels partits polítics perquè organitzin seminaris i cursos de promoció de la democràcia en països en desenvolupament.

A sobre, la Fundació FAES del PP i Ideas, del PSOE, són les que més es beneficien d’aquestes ajudes, doncs la convocatòria per optar a aquestes subvencions premia a aquelles amb major nombre d’escons al Parlament.

La política exterior s’estructura entorn de dues grans línies estratègiques, la cooperació internacional i l’acció exterior de l’Estat.

En 2013, Exteriors gestionarà al voltant del 40% del total de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament a càrrec de l’Administració General de l’Estat, principalment a través de tres instruments fonamentals: l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), el Fons per a la Promoció del Desenvolupament (Fonprode) i el Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament.

El pressupost de la AECID es retalla gairebé un 30% pel que fa a l’exercici anterior i es queda amb 266,45 milions d’euros. El Fonprode registra un ajust del 6,1% fins a situar-se en 385 milions, mentre que el Fons que finança obres per portar aigua corrent als pobles més pobres d’Amèrica Llatina solament podrà desemborsar cinc milions d’euros en 2013.

Mentre personatges funestos com Rafael Blasco han estat esquilmant els fons públics per la cooperació i la solidaritat.

 

Concentració en menys estats beneficiaris:

Les retallades en cooperació obligaran a l’estat espanyol a concentrar els seus projectes de cooperació en un nombre menor de països i de sectors, la qual cosa es plasmarà en el Pla Director de la Cooperació per al període 2013-2016.

 

 

DADES I RETALLADES EN MATÈRIA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT, I EN PROMOCIÓ CULTURAL:

 

Segons el projecte de PGE de 2013 la despesa en recerca “no militar” serà de 5.562 milions d’€, davant els 5.633 milions pressupostats en 2012. La despesa en 2013 destinada a la política de Cultura serà de 721,71 milions, un 19,6% menys.

La dotació pressupostària per a la R+D civil en 2013 aconseguirà els 5.562 milions d’€, quedant pràcticament igual que en 2012, encara que descendeix lleugerament la quantitat destinada a subvencions i augmenta la partida que correspon als crèdits… reforçant a la banca, com no. Així, del total, 2.121 milions corresponen a operacions no financeres (subvencions) i 3.441 milions es destinaran a préstecs i altres modalitats de finançament.

D’aquesta forma, la partida destinada a subvencions ha descendit lleugerament pel que fa al pressupostat per 2012 en passar de 2.461 milions d’euros als 2.121 d’aquest any, mentre que la quantitat destinada a crèdits ha augmentat i pansa dels 3.171 milions d’euros als 3.441 per 2013.

Per la seva banda, la despesa en 2013 destinada a la política de Cultura serà de 721,71 milions d’€, la qual cosa suposa un descens de 19,6% respecte al 2012, que va comptar amb 897,52 milions d’€.

La dotació per a arts escèniques i musicals ascendeix a 161,27 milions d’€, el 22,3% del total, destinant-se a Música i Dansa 68,47 milions d’€, a Cinematografia 55,04 milions d’€ i a Teatre 37,76 milions d’€.

Quant als programes de Museus i d’Exposicions, es destinaran 139,13 milions d’€. Els programes relacionats amb l’administració, conservació, restauració i protecció del Patrimoni Històric compten amb una dotació de 149,23 milions d’€. Així mateix, els programes d’Arxius i de Biblioteques han estat dotats conjuntament amb 78,42 milions d’€.

Finalment, per als programes de Promoció i cooperació cultural, de Promoció del llibre i publicacions culturals i de Foment de les indústries culturals es doten 32,86 milions d’€.

Els 721,21 milions que destinarà el Govern de Rajoy a la seva política cultural per al 2013 suposa un 34,6% menys que en 2011, en el qual es van destinar 1.103,99 milions d’€.

 

DADES I RETALLADES EN MATÈRIA D’IGUALTAT, VIOLÈNCIA DE GÈNERE, SERVEIS SOCIALS, DEPENDÈNCIA, etc.:

La Igualtat d’oportunitats entre dones i homes es queda en 18,95 milions d’€ (24,1% menys), i la de prevenció integral de la violència de gènere té assignats 22,20 milions d’€ (6,8% menys)

El projecte de PGE per 2013 contempla una despesa de 2.848,49 milions d’€ a partides de política de Serveis Socials i Promoció Social, suposadament un 34,4% més que en 2012, encara que del total, 1.034 milions d’€ van a atendre obligacions (deutes) d’exercicis anteriors. És a dir, en termes reals, les polítiques socials per 2013 pateixen una retallada del 14,4% fins als 1.814,49 milions d’€.

El Govern ha previst 69,7 milions d’€ per al bloc de Promoció Social, amb els quals es finançaran els programes de joventut, que comptaran amb 28,54 milions d’€ (0,2% menys); d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb 18,95 milions d’€ (un 24,1% menys!!), i de prevenció integral de la violència de gènere, que té assignats 22,20 milions d’€ (un 6,8% menys!!)

L’apartat d’Acció Social engloba crèdits destinats a dependència, drogoaddicció, persones amb discapacitat, serveis socials per a la tercera edat, discapacitats, persones migrants, infància i família (que “òbviament” és la que rep un major import)

Aquest bloc comptarà en 2013 amb 2.747,39 milions d’€, gairebé la totalitat del pressupost de política social, i abasta el destinat al Sistema d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (SAAD), modificat (i congelat) per Reial decret al juliol de 2012, que absorbirà 2.205,76 milions d’€. D’aquest total, 1.087,18 milions d’€ corresponen al finançament del mínim garantit per l’Estat (els diners que aporta l’Administració General per cada beneficiari i que les comunitats autònomes han d’igualar… i que al País Valencià per exemple ja s’han gastat en grans events), que es redueix un 15,5% respecte al 2012, en 200 milions d’€.

Mentre que es destinen altres 1.034 milions al finançament de les obligacions pendents de pagament de quotes a la Seguretat Social de cuidadors no professionals. A més, dins del pressupost del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es dota un Fons de suport per a la promoció i desenvolupament d’infraestructures i serveis del SAAD amb 5 milions (quina generositat!!) a fi de donar suport financer a les empreses que s’encarreguin de la promoció i el desenvolupament d’infraestructures i serveis d’aquest sistema.

Es destinen 62,41 milions (un 6,6% menys) per dur a terme polítiques d’”integració” (“espanyolitzar”, com diria el ministre Wert) de les persones migrants, sol·licitants d’asil, refugiats, apàtrides i persones acollides a altres règims de protecció temporal i subsidiària, així com desenvolupament i promoció d’accions coordinades i homogènies en matèria de canalització de fluxos, integració social dels immigrants i cooperació amb els països emissors… justament en un moment en el que els diferents conflictes internacionals no fan més que generar més i més persones necessitades d’asil polític.

 

 

En definitiva… hi ha o no motius per una Vaga General?

Hem de continuar perdent el temps amb Cimeres Socials i referèndums?

 

El 31 d’Octubre, per aturar el pagament del deute; per la defensa dels drets socials i les llibertats; pel repartiment del treball i la riquesa; per una economia al servei de les persones…

CONTRA LA DICTADURA DELS MERCATS

JORNADA NACIONAL DE LLUITA ANTICAPITALISTA!