València – Barcelona (Països Catalans), 15 de març de 2011
[sube en esperanto]
[abaixo em galaico-português]
Comunicat en suport de Telmo Varela
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i
nacional dels Països Catalans, exigeix que Telmo Varela, obrer naval i secretari comarcal de la
Central Unitária de Trabalhadores (CUT) a Vigo, sigui posat en llibertat, i manifesta la seva
solidaritat i suport al sindicalista gallec, als companys i companyes de la CUT i a la seva família i
amistats; solidaritat i suport que fem extensius a Iussa Prado, detingut en la mateixa operació dels
cossos de repressió espanyols i posat en llibertat després d’haver declarat davant el jutjat, i a Miguel
Nicolás, que està empresonat des de fa dos mesos.
Els pobles que patim l’opressió espanyola i capitalista ja estem acostumats a aqueixa mena de
campanyes de repressió policíaca i d’intoxicació mediàtica com la que ara pateix la CUT, però no
ens faran claudicar. La repressió contra Telmo, incansable lluitador compromès amb la causa de la
classe obrera i de l’alliberament nacional, persegueix criminalitzar un sindicat que s’ha distingit en
la defensa dels interessos del poble treballador gallec en un moment de recruada del capitalisme i
després de trenta anys de desmobilització, consum compulsiu, acomodament i pèrdua de
consciència nacional i de classe orquestrats des dels sindicats i partits de l’“esquerra” institucional.
La repressió contra Telmo exigeix una resposta unitària del conjunt del poble treballador gallec. Des
de la COS us encoratgem a mantenir-vos ferms en la lluita i a participar en totes les mobilitzacions i
iniciatives que hom emprengui per a reclamar que sigui immediatament posat en llibertat.
Viva Galiza ceive!
Rebeu una fraternal abraçada internacionalista,
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països
Catalans
[abaixo em galaico-português]
Komunikaĵo apoga al Telmo Varela
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la
Kataluna Landaro, postulas ke Telmo Varela, ŝipkonstrua laboristo kaj regiona sekretario de laCentral Unitária de Trabalhadores (CUT) en Vigo, estu liberigata, kaj ĝi manifestas sian solidarecon
kaj apogon al la galega sindikata aktivulo, al la gekamaradoj de la CUT kaj al lia familio kaj
amikaro; solidareco kaj apogo, pri kiu ni koncernigas ankaŭ Iussa-n Prado-n, arestita dum la sama
operacio de la hispanaj korpoj de subpremo kaj liberigita post esti depoziciinta antaŭ la juĝo, kaj
ankaŭ Miguel-on Nicolás-on, kiu estas en prizono de antaŭ du monatoj.
Ni, la popoloj suferantaj la hispanan kaj kapitalisman opreson, ja estas kutimigitaj al tiaj kampanjoj
de polica subpremo kaj de gazetara misinformado kiel tiu, kiun nun spertas la CUT, sed oni ne igos
nin rezigni. La subpremo kontraŭ Telmo, senlaca batalanto engaĝiĝinta kun la kaŭzo de la laborista
klaso kaj de la nacia liberigo, volas kriminaligi sindikaton, kiu distingiĝis per la defendo de la
interesoj de la galega laborista popolo en rekrudiĝa momento de la kapitalismo kaj post tridek jaroj
de malmobilizado, kompulsia konsumo, komfortiĝo kaj perdo de nacia kaj klasa konscienco
aranĝitaj de la sindikatoj kaj partioj de la institucia “maldekstro”.
La subpremo kontraŭ Telmo postulas unuigan respondon de la aro de la galega laborista popolo. De
la COS ni vin animas teni vin firmaj en la batalo kaj partopreni en ĉiuj mobilizoj kaj iniciatoj, kiujn
oni entreprenos por postuli ke li estu senprokraste liberigita.
Viva Galiza ceive!
Ricevu fratan brakumon internaciistan,
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països
Catalans
Comunicado em apoio de Telmo Varela
A Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicato para a libertaçom de género, de classe e nacional
dos Países Catalães, exige que Telmo Varela, operário naval e secretário comarcal da Central
Unitária de Trabalhadores (CUT) em Vigo, seja posto em liberdade, e manifesta a sua solidariedade
e apoio ao sindicalista galego, aos compaheiros e compaheiras da CUT e à sua família e amizades;
solidariedade e apoio que fazemos extensivos a Iussa Prado, detido na mesma operaçom dos corpos
de repressom espanhóis e posto em liberdade depois de ter declarado ante o julgado, e a Miguel
Nicolás, que está encarcerado desde há dois meses.
Os povos que padecemos a opressom espanhola e capitalista já estamos costumados a esse tipo de
campanhas de repressom policial e de intoxicaçom mediática como a que agora padece a CUT, mas
nom nos farám claudicar. A repressão contra Telmo, incansável lutador comprometido com a causa
da classe operária e da libertaçom nacional, pretende criminalizar um sindicato que se distinguiu na
defesa dos interesses do povo trabalhador galego num momento de recrudescimento do capitalismo
e depois de trinta anos de desmobilizaçom, consumo compulsivo, acomodamento e perda de
consciência nacional e de classe urdidos desde os sindicatos e partidos da “esquerda” institucional.
A repressom contra Telmo exige uma resposta unitária do conjunto do povo trabalhador galego.
Desde a COS alentamos-vos a manter-vos firmes na luta e a participar em todas as mobilizações e
iniciativas que se empreenda para reclamar que seja imediatamente posto em liberdade. Viva Galiza ceive!
Receban um fraternal abraço internacionalista,
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països
Catalans
València – Barcelona (Països Catalans), 15 de març de 2011  Dossier de premsa de la CUT
[sube en esperanto]
[abaixo em galaico-português]
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, exigeix que Telmo Varela, obrer naval i secretari comarcal de la Central Unitária de Trabalhadores (CUT) a Vigo, sigui posat en llibertat, i manifesta la seva solidaritat i suport al sindicalista gallec, als companys i companyes de la CUT i a la seva família i amistats; solidaritat i suport que fem extensius a Iussa Prado, detingut en la mateixa operació dels cossos de repressió espanyols i posat en llibertat després d’haver declarat davant el jutjat, i a Miguel Nicolás, que està empresonat des de fa dos mesos.

Els pobles que patim l’opressió espanyola i capitalista ja estem acostumats a aqueixa mena de campanyes de repressió policíaca i d’intoxicació mediàtica com la que ara pateix la CUT, però no ens faran claudicar. La repressió contra Telmo, incansable lluitador compromès amb la causa de la classe obrera i de l’alliberament nacional, persegueix criminalitzar un sindicat que s’ha distingit en la defensa dels interessos del poble treballador gallec en un moment de recruada del capitalisme i després de trenta anys de desmobilització, consum compulsiu, acomodament i pèrdua de consciència nacional i de classe orquestrats des dels sindicats i partits de l’“esquerra” institucional.
La repressió contra Telmo exigeix una resposta unitària del conjunt del poble treballador gallec. Des de la COS us encoratgem a mantenir-vos ferms en la lluita i a participar en totes les mobilitzacions i iniciatives que hom emprengui per a reclamar que sigui immediatament posat en llibertat.
Viva Galiza ceive!
Rebeu una fraternal abraçada internacionalista,
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

[abaixo em galaico-português]
Komunikaĵo apoga al Telmo Varela
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, postulas ke Telmo Varela, ŝipkonstrua laboristo kaj regiona sekretario de laCentral Unitária de Trabalhadores (CUT) en Vigo, estu liberigata, kaj ĝi manifestas sian solidarecon kaj apogon al la galega sindikata aktivulo, al la gekamaradoj de la CUT kaj al lia familio kaj amikaro; solidareco kaj apogo, pri kiu ni koncernigas ankaŭ Iussa-n Prado-n, arestita dum la sama operacio de la hispanaj korpoj de subpremo kaj liberigita post esti depoziciinta antaŭ la juĝo, kaj ankaŭ Miguel-on Nicolás-on, kiu estas en prizono de antaŭ du monatoj.
concentraci_suport_detinguts_de_la_CUT_2
Ni, la popoloj suferantaj la hispanan kaj kapitalisman opreson, ja estas kutimigitaj al tiaj kampanjoj de polica subpremo kaj de gazetara misinformado kiel tiu, kiun nun spertas la CUT, sed oni ne igos nin rezigni. La subpremo kontraŭ Telmo, senlaca batalanto engaĝiĝinta kun la kaŭzo de la laborista klaso kaj de la nacia liberigo, volas kriminaligi sindikaton, kiu distingiĝis per la defendo de la interesoj de la galega laborista popolo en rekrudiĝa momento de la kapitalismo kaj post tridek jaroj de malmobilizado, kompulsia konsumo, komfortiĝo kaj perdo de nacia kaj klasa konscienco aranĝitaj de la sindikatoj kaj partioj de la institucia “maldekstro”.
La subpremo kontraŭ Telmo postulas unuigan respondon de la aro de la galega laborista popolo. De la COS ni vin animas teni vin firmaj en la batalo kaj partopreni en ĉiuj mobilizoj kaj iniciatoj, kiujn oni entreprenos por postuli ke li estu senprokraste liberigita.
Viva Galiza ceive!
Ricevu fratan brakumon internaciistan,
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

Comunicado em apoio de Telmo Varela
A Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicato para a libertaçom de género, de classe e nacional dos Países Catalães, exige que Telmo Varela, operário naval e secretário comarcal da Central Unitária de Trabalhadores (CUT) em Vigo, seja posto em liberdade, e manifesta a sua solidariedade e apoio ao sindicalista galego, aos compaheiros e compaheiras da CUT e à sua família e amizades; solidariedade e apoio que fazemos extensivos a Iussa Prado, detido na mesma operaçom dos corpos de repressom espanhóis e posto em liberdade depois de ter declarado ante o julgado, e a Miguel Nicolás, que está encarcerado desde há dois meses.
Os povos que padecemos a opressom espanhola e capitalista já estamos costumados a esse tipo de campanhas de repressom policial e de intoxicaçom mediática como a que agora padece a CUT, mas nom nos farám claudicar. A repressão contra Telmo, incansável lutador comprometido com a causa da classe operária e da libertaçom nacional, pretende criminalizar um sindicato que se distinguiu na defesa dos interesses do povo trabalhador galego num momento de recrudescimento do capitalismo e depois de trinta anos de desmobilizaçom, consumo compulsivo, acomodamento e perda de consciência nacional e de classe urdidos desde os sindicatos e partidos da “esquerda” institucional.
A repressom contra Telmo exige uma resposta unitária do conjunto do povo trabalhador galego.
Desde a COS alentamos-vos a manter-vos firmes na luta e a participar em todas as mobilizações e iniciativas que se empreenda para reclamar que seja imediatamente posto em liberdade. Viva Galiza ceive!
Receban um fraternal abraço internacionalista,
Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans