València – Barcelona (Països Catalans), 6 d’abril de 2011

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, manifesta la seva solidaritat a Sidi Ahmed Eddia, dirigent sindicalista sahrauí, i a Mohammed Hallab, jove que ha estat un mes en vaga de fam; i denuncia l’escalada de repressió del govern del Marroc, que, amb la complicitat de la Unió Europea i dels Estats Units de Nord-amèrica, conculca els drets humans.

Sidi Ahmed Eddia, president de la Confederació Sindical de Treballadors Sahrauís (CSTS), durant una manifestació pacífica a la ciutat ocupada d’Al-Aaiun, fou brutalment agredit per la policia marroquina, que el colpejà al pit i a la nuca fins a deixar-lo sense coneixement. Traslladat a l’hospital amb insuficiència respiratòria, el personal mèdic, en presència de la policia, l’obliga a eixir pretextant que no tenia res de greu. Empitjorant dia rere dia, finalment és traslladat en un hospital de l’illa de Gran Canària, on li és diagnosticat un infart amb angina de pit, de resultes de la brutal pallissa.

Mohammed Hallab és un jove sahrauí exiliat a Rabouni (capital administrativa dels camps derefugiats de la província de Tindouf) des de 2005, a qui les autoritats marroquines que il·legalmentocupen el seu país li prohibeixen de visitar la seva família a Al-Aaiun. Un organisme de les Nacions Unides de nom tan pompós com Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) gestiona un Programa de visites familiars que ofereix a les famílies sahrauís la possibilitat de visitar els parents que es troben a l’altra banda del mur de la vergonya. A Hallab li havia estat reconegut aquest dret, però poques hores abans de prendre el vol, ACNUR l’exclou de la llista de passatgers al·legant que es tracta d’una decisió del règim marroquí. Hallab ha fet vaga de fam durant un mes perquè li fos permès de visitar la seva família. El seu estat de salut era cada dia més crític, i avui mateix ha deixat la vaga després d’aconseguir d’ACNUR la promesa que facilitarà que sa mare el visiti als camps de refugiats i que continuaran treballant per resoldre el seu cas i que finalment ell pugui viatjar a Al-Aaiun per visitar la resta de la seva família.Mohammed_Hallab

La COS considera que no es pot obstruir una labor humanitària per una decisió d’un govern que constantment viola els drets humans, i exigeix a ACNUR que no renunciï a les seves responsabilitats, que compleixi el programa de les Nacions Unides i que garanteixi els mateixos drets per a tots els refugiats.

Volem fer arribar el nostre missatge d’ànim a Sidi Ahmed Eddia i a Mohammed Hallab, i expressar-los el nostre suport i solidaritat, que fem extensius als companys i companyes de la CSTS, a tot el poble sahrauí i a totes aquelles persones que lluiten per la dignitat i els drets humans, al Sàhara o arreu del món.

Visca la República Àrab Sahrauí Democràtica!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

 

Komunikaĵo apoga al Sidi Ahmed Eddia kaj Mohammed Hallab

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, manifestas sian solidarecon al Sidi Ahmed Eddia, okcindentsahara sindikata direktanto, kaj al Mohammed Hallab, junulo malsatostrikinta dum unu monato; kaj ĝi denuncas la subprema eskalado fare de la maroka registaro, malobservanta la homajn rajtojn, kun la kompliceco de Eŭropa Unio kaj de Usono.

Sidi Ahmed Eddia, prezidanto de la Sindikata Konfederacio de Saharaj Laboristoj (CSTS), dum paca manifestacio en la okupita urbo Ajuno, estis brutale agresata de la maroka polico, kiu frapis lin sur la bruston kaj nukon ĝis li perdis la konscion. Portita en hospitalon kun spira insuficienco, la kuracistaro, en ĉeesto de la polico, devigas lin eliri pretekstante, ke li havis nenion gravan. Iĝante pli misfarta tagon post tago, fine li estas portata en hospitalon en la insulon Granda Kanario, kie oni diagnozas al li infarkton kun brust-angino, kaŭze de la brutala batado.

Mohammed Hallab estas okcidentsahara junulo ekzilita en Rabouni (administra ĉefurbo de la kampadejoj de rifuĝintoj en la provinco Tindouf) de 2005, kiun la marokaj aŭtoritatoj kontraŭleĝe okupaciantaj lian landon, malpermesas lin viziti sian familion en Ajuno. Faka institucio de la Unuiĝintaj Nacioj kun nomo tiel pompa kiel Alta Komisaro pri Rifuĝintoj de la Unuiĝintaj Nacioj (AKRUN) administras Programon de familiaj vizitoj, kiu proponas al la okcidentsaharaj familioj la eblon viziti siajn parencojn loĝantajn trans la muro de honto. Al Hallab oni estis rekonita tiun rajton, sed kelkajn horojn antaŭ ol preni la flugon, AKRUN ekskludas lin el la listo de pasaĝeroj, dirante, ke ĝi temas pri decido de la maroka reĝimo. Hallab malsatostrikis dum unu monato, por ke oni permesu al li viziti sian familion. Lia sanstato estis ĉiutage pli kritika, kaj hodiaŭ mem li forlasis la malsatostrikon post kiam li ricevis de AKRUN la promeson, ke ĝi faciligos, ke lia patrino povu viziti lin en la kampadejojn de rifuĝintoj kaj ke ili plu laboros por solvi lian problemon kaj ke fine li povu vojaĝi en Ajunon por viziti siajn ceterajn familianojn.

La COS konsideras, ke oni ne povas malhelpi homaman laboron por decido de registaro, kiu senĉese malobservas la homajn rajtojn, kaj ĝi postulas al AKRUN, ke ĝi ne rezignu siajn responsojn, ke ĝi plenumu la programon de la Unuiĝintaj Nacioj kaj ke ĝi garantiu la samajn rajtojn por ĉiuj rifuĝintoj.

Ni volas igi alveni nian kuraĝigan mesaĝon al Sidi Ahmed Eddia kaj al Mohammed Hallab, kaj esprimi al ili nian apogon kaj solidarecon, pri kiuj ni koncernigas ankaŭ la gekamaradojn de la CSTS, la tutan okcidentsaharan popolon kaj ĉiujn tiujn homojn, kiuj batalas por la homaj digno kaj rajtoj, en Saharo aŭ ĉie ajn en la mondo.

Vivu la Araba Demokratia Sahara Respubliko!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans


Comunicado en apoyo de Sidi Ahmed Eddia y Mohammed Hallab

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicado para la liberación de género, de clase y nacionalde los Países Catalanes, manifiesta su solidaridad a Sidi Ahmed Eddia, dirigente sindicalista saharaui, y a Mohammed Hallab, joven que ha estado un mes en huelga de hambre; y denuncia la escalada de represión del gobierno del Marruecos, que, con la complicidad de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica, conculca los derechos humanos.

Sidi Ahmed Eddia, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis (CSTS), durante una manifestación pacífica a la ciudad ocupada de El Aaiún, fue brutalmente agredido por la policía marroquí, que lo golpeó en el pecho y en la nuca hasta dejarlo sin conocimiento.

Trasladado al hospital con insuficiencia respiratoria, el personal médico, en presencia de la policía, lo obliga a salir pretextando que no tenía nada grave. Empeorando día tras día, finalmente es trasladado a un hospital de la isla de Gran Canaria, donde le es diagnosticado un infarto con angina de pecho, debido a la brutal paliza.

Mohammed Hallab es un joven saharaui exiliado en Rabouni (capital administrativa de los campos de refugiados de la provincia de Tindouf) desde 2005, a quien las autoridades marroquíes que ilegalmente ocupan su país le prohíben visitar a su familia en El-Aaiún. Un organismo de las Naciones Unidas de nombre tan pomposo cómo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) gestiona un Programa de visitas familiares que ofrece a las familias saharauis la posibilidad de visitar a los parientes que se encuentran al otro lado del muro de la vergüenza. A Hallab le había sido reconocido este derecho, pero pocas horas antes de tomar el vuelo, ACNUR lo excluye de la lista de pasajeros alegando que se trata de una decisión del régimen marroquí. Hallab ha hecho huelga de hambre durante un mes para que le fuera permitido visitar a su familia. Su estado de salud era cada día más crítico, y hoy mismo ha dejado la huelga después de conseguir de ACNUR la promesa que facilitará que su madre lo visite en los campos de refugiados y que continuarán trabajando para resolver su caso y que finalmente él pueda viajar a El-Aaiún para
visitar al resto de su familia.

La COS considera que no se puede obstruir una labor humanitaria por una decisión de un gobierno que constantemente viola los derechos humanos, y exige a ACNUR que no renuncie a sus responsabilidades, que cumpla el programa de las Naciones Unidas y que garantice los mismos derechos para todos los refugiados.

Queremos hacer llegar nuestro mensaje de ánimo a Sidi Ahmed Eddia y a Mohammed Hallab, y expresarles nuestro apoyo y solidaridad, que hacemos extensivos a los compañeros y compañeras de la CSTS, a todo el pueblo saharaui y a todas aquellas personas que luchan por la dignidad y los derechos humanos, en el Sáhara o en todo el mundo.

Viva la República Árabe Saharaui Democrática!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans