València – Barcelona (Països Catalans), 10 de maig de 2011

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, manifesta la seva solidaritat al Front Militant de Tots els Treballadors (PAME) i us exhorta a mantenir-vos ferms en la defensa de les conquestes socials que el neoliberalisme pretén arrabassar al poble treballador de tot Grècia i de tot el
Ara el capitalisme ens ve disfressat amb la pell de xai de la Unió Europea per imposar-nos les exigències dels mercats. Els polítics servils ens presenten el mercat com el nou déu: omnipotent i ineluctable. Doncs, no: la tirania del mercat és la tirania del capital. I no és pas ineluctable: podem i devem lluitar contra el capitalisme.

La COS us dóna suport en la reivindicació de les vostre justes demandes. La vostra lluita és la nostra, és la dels pobles treballadors de tot el món.

No pagarem les seves crisis!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

Komunikaĵo apoga al la ĝenerala striko kunvokita en Grekio de la sindikato PAME por la tago 11.a de majo
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, manifestas sian solidarecon al la Batalanta Fronto de Ĉiuj Laboristoj (PAME) kaj vin admonas teni vin firmaj en la defendo de la sociaj konkeroj, kiujn la novliberalismo pretendas rabi al la laborista popolo kaj el la tuta Grekio kaj el la tuta mondo.
Nun la kapitalismo venas al ni alivestita sub la ŝafidhaŭto de la Eŭropa Unio por trudi al ni la postulojn de la merkatoj. La servilaj politikistoj prezentas al ni la merkaton kiel la novan dion: ĉiopova kaj nekontraŭbatalebla. Nu, ne: la tiranado de la merkato estas la tiranado de la kapitalo. Kaj ĝi ne estas nekontraŭbatalebla: ni povas kaj devas lukti kontraŭ la kapitalismo.
La COS apogas vin en la depostulado de la viaj justaj petoj. Via batalo estas la nia, estas tiu de la popolaj klasoj el la tuta mondo.
Ni ne pagos liajn krizojn!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

Solidarity communiqué with the general strike summoned in Greece for the union PAME in May 11th.

The Union Working Coordinator (COS), union for the gender, class and national liberation of the Catalan Countries, manifests his solidarity to the Front Militant of All the Workers (PAME) and exhorts you to keep you straight in the defense of the social conquests that the neoliberalism pretends to snatch to the working people of all Greece and of all the world.

Now capitalism comes to us disguised with the “lamb skin” of the European Union to impose us the markets exigencies. The servile politicians present us the market as the new god: omnipotent and unavoidable. No: the market’s tyranny is the capital’s tyranny. And it is not unavoidable: we can and owe to struggle against capitalism.

The COS supports you in the claim of your just demands. Your fight is our, is the one of the workers peoples of all the world.

We will not pay his crises!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS

Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans