València – Barcelona (Països Catalans), 29 de març de 2011
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, rebutja l’agressió imperialista contra Líbia, la condemna i n’exigeix el cessament immediat; així mateix, expressa la seva solidaritat internacionalista amb el poble libi.

Sots pretext de fer complir les resolucions de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), els Estats Units de Nord-amèrica i uns quants estats europeus — entre aquests l’espanyol i el francès — han llançat un atac contra Líbia precedit d’una campanya de manipulació informativa. Aquesta agressió, que està provocant un desastre humanitari, és continuació de conflictes anteriors com els de l’Afganistan i l’Iraq, i s’insereix en la guerra pel control de l’energia en el segle XXI. Ara com ara Líbia és el tercer país africà productor de petroli i el que en té les reserves més grans del continent; la major part de la seva producció està nacionalitzada. Una vegada més, el fet que un país tingui riqueses naturals resulta funest per a la seva població.

En clar contrast amb aquesta agressió contra Líbia, sorprèn veure com aquells que amb autocomplaença es declaren defensors de la democràcia arreu del món i que s’arroguen el paper de guardians del compliment de les resolucions de l’ONU guarden silenci sobre les recents matances de civils desarmats perpetrades pels governs de Bahrain o del Iemen, i sobre les ja tristament habituals perpetrades pel govern d’Israel.

La COS exigeix que es posi fi immediatament a l’agressió imperialista que els Estats Units de Nord-amèrica i la Unió Europea porten a cap contra Líbia. El futur de Líbia i la gestió de les seves riqueses els ha de decidir en llibertat el poble libi. Amb aquesta finalitat fem una crida a la classe treballadora i al conjunt de la població dels Països Catalans a mobilitzar-se contra aquesta nova agressió imperialista, i ens sumem a les mobilitzacions que es duran a terme els pròxims dies a la nostra terra.

No a l’agressió imperialista contra el poble libi!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans


Komunikaĵo kondamnanta la imperiistan agreson kontraŭ Libio

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, malaprobas la imperiistan agreson kontraŭ Libio, kondamnas ĝin kaj postulas ĝian tujan ĉesiĝon; same, ĝi esprimas sian internaciisman solidarecon kun la libia popolo.

Kun la preteksto plenumigi la rezoluciojn de la Organizo de Unuiĝintaj Nacioj (UN), Usono kaj kelkaj eŭropaj ŝtatoj — inter tiuj la hispana kaj la franca — ĵetis atakon kontraŭ Libio antaŭitan per kampanjo de informa manipulado. Tiu agreso okaziganta homan katastrofon estas plilongigo de antaŭaj konfliktoj kiel tiuj en Afganio kaj Irako, kaj ili konsistigas la militon por la kontrolo de la energio en la 21-a jarcento. Nuntempe Libio estas la tria afrika regno produktanta petrolon kaj havas la plej grandajn rezervojn en la kontinento; la plej granda parto de ĝia produktado estas ŝtatigita. Ankoraŭfoje la fakto, ke iu lando havas naturajn riĉaĵojn fatalas por ĝia loĝantaro.

Kontraste kun tiu agreso kontraŭ Libio, surprizas vidi, ke tiuj, kiuj kun memkontentigo deklaras sin defendantoj de demokratio ĉie en la mondo kaj kiuj arogas al si la rolon de gardantoj de la plenumo de la UN-rezolucioj tenas sin silentaj pri la ĵusaj amasbuĉadoj de senarmigitaj civiluloj faritaj de la
registaroj de Barejno aŭ de Jemeno, kaj pri la jam malĝoje kutimaj faritaj de la registaro de Israelo.

La COS postulas, ke senprokraste estu finigata la imperiista agreso, kiun Usono kaj Eŭropa Unio faras kontraŭ Libio. La estonton de Libio kaj la administradon de ĝiaj riĉaĵoj devas decidi libere la libia popolo. Kun tiu celo ni alvokas la laboristan klason kaj la tutan loĝantaron de la Kataluna Landaro mobiliziĝi kontraŭ tiu nova imperiista agreso, kaj ni aliĝas al la mobilizoj okazontaj nialande la proksimajn tagojn.

Ne al la imperiista agreso kontraŭ la libia popolo!

Àrea de Relacions Internacionals

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans