Amb aquesta breu guia només volem facilitar-te una sèrie d’informacions que pensem que et podran facilitar una mica les coses a l’hora de preparar la Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques – IRPF del 2017. La Declaració només es podrà fer mitjançant l’aplicació Renta Web.

Per tot això, i davant la necessitat de poder-la enllestir com cal, caldrà prestar més atenció a determinades informacions, per si cal corregir o fer alguna modificació (teniu 10 recomanacions al final del present document). Segons la pròpia Agència tributària, tècnicament l’esborrany no conté errors, el que ocorre és que pot ser que hi hagi dades que no estiguin inclosos per no haver estat posats en coneixement de l’Agència Tributària.

Descarrega’t la guia clicant aquest enllaç.

Què faig si falten dades?

El manual de la renda que prepara cada any l’Agència Tributària recorda que “si falta alguna dada, el contribuent ha de modificar els càlculs previs per afegir-ho. La modificació és molt senzilla”.

El canvi ha de realitzar-se mitjançant Renta Web, o si reuneix el perfil d’atenció telefònica, trucant per telèfon a l’Oficina d’atenció al contribuent (de dilluns a divendres de 9.00h a 21.00h) al telèfon 901 200 345/ 91 535 68 13, sempre que es tracte d’alguna de les següents rendes susceptibles d’assistència telefònica: rendiments del treball, rendiments de cabdal mobiliari. imputació de rendes immobiliàries, règim d’atribució de rendes (cabdal mobiliari i immobiliari) o guanys i pèrdues patrimonials (de participacions en institucions d’inversió col·lectiva amb retenció o les no derivades de transmissions).
També pots demanar cita perquè t’atenguin en les oficines a partir del 8 de maig. Per a això necessitaràs demanar cita prèvia, per Internet o cridant als telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (dilluns a divendres de 9 a 19 hores).

Calendari: del 4 d’abril al 2 de juliol:
Quines són les dates més importants que he de tenir present?

4 d’abril: inici del termini per sol·licitar, modificar i/o confirmar l’esborrany de la renda 2017.
8 de maig: inici del termini per sol·licitar cita prèvia amb Hisenda per fer la declaració presencialment.
10 de maig: començar l’atenció presencial a les oficines i delegacions d’Hisenda, per realitzar o modificar i entregar la declaració definitiva.
27 de juny: data límit per presentar l’IRPF en cas d’haver de retornar diners mitjançant domicialització bancària.
29 de juny: últim dia per demanar cita presencial.
2 de juliol: final de la campanya de la renda 2017 i del termini per presentar la declaració.
5 de novembre: data del segon cobrament a tots els contribuents que hagen triat pagar de forma fraccionada.

Igualment, per intervals / esdeveniments:
Del 4 d’abril al 27 de juny: Sol·licitud i confirmació de l’esborrany de la renda.
De l’10 de maig al 2 de juliol: Presentació de la renda per altres mitjans (paper)
Del 4 d’abril al 27 de juny: Presentació en cas de domiciliació bancària.
Del 8 de maig al 29 de juny: Petició de cita prèvia per la confecció de l’IRPF.

Igualment, si el resultat de l’esborrany és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte bancari, la confirmació serà fins al 27 de juny de 2018- tret que s’opte per domiciliar únicament el segon termini, en aquest cas la confirmació podrà realitzar-se fins al 2 de jujiol de 2018. També és interessant poder-hi comptar amb el servei presencial, mitjançant cita prèvia, des del 8 de maig fins el 29 de juny.

Com obtenir el nombre de referència?

Com “de costum”, enguany cal mirar una casella diferent a la de l’any passat per poder obtenir el nombre de referència amb el qual consultar les dades fiscals i presentar la declaració per Internet. Si en la passada campanya era necessari conèixer l’import de la casella 490 de la declaració anterior, ara cal fixar-se en la casella 450 de la Declaració del 2016 (l’anterior).

Per poder accedir a l’esborrany i/o les dades fiscals, cal usar l’anomenat ‘Servei RENØ’, una icona groga que es troba dins de l’especial ‘Renda 2016’ de la web de l’Agència Tributària. Una vegada dins d’aquesta icona, s’ha d’introduir el NIF, l’import de la casella 450 de la declaració de l’any passat i el nombre de tlf. mòbil on es desitge rebre la referència mitjançant un SMS. Una vegada obtinguda la referència ja es podran consultar les dades.

Altres fórmules per aconseguir l’esborrany:

El procés canvia si no es va presentar la declaració l’any anterior, si es té DNI electrònic o si es reben les dades per correu ordinari.

Si no es va presentar la declaració del 2016, Hisenda explica que el contribuent “ha d’aportar els 24 dígits del Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) d’un compte bancari de la qual sigui titular, i que consti en les bases de dades d’informació de l’Agència Tributària (no podrà ser un compte de recent obertura). Els declarants de Renda 2016 la casella 450 dels quals sigui zero també hauran d’aportar els 24 dígits d’un compte del qual siguin titulars”.

Un altre cas diferent és quan els esborranys s’envien per correu. I això quan succeeix? L’Agència Tributària assegura que “s’envien per correu els esborranys d’aquells contribuents que van confirmar el seu esborrany en 2016, no hagin accedit a Renta WEB, ni presentat la declaració corresponent a IRPF 2017. Aquests enviaments començaran al maig i es faran de forma progressiva”.

El procés se simplifica molt si el contribuent disposa de DNI electrònic o del sistema de signatura amb clau d’accés, denominat Cl@ve PIN, ja que en aquests casos no cal obtenir el nombre de referència i es pot accedir a l’esborrany o a les dades fiscals a través del web de l’Agència Tributària.

Per telèfon o en persona, les alternatives:

Al marge de Renta Web, el contribuent pot confirmar l’esborrany per telèfon (cridant a l’Oficina d’atenció al contribuent de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00h, al 901 200 345) o demanant cita perquè ser atès en les oficines a partir de l’11 de maig. Per a això cal demanar cita prèvia, per Internet o cridant al 901 22 33 44/ 91 553 00 71 (dilluns a divendres de 9.00 a 19.00h), del 4 de maig al 29 de juny.

Quines dades cal revisar?

L’Agència Tributària recorda que l’esborrany és simplement una proposta de Declaració, per la qual cosa és obligatori revisar les dades, corregir les que siguen incorrectes i afegir les que no apareguen reflectides. Segons el fisc, cal prestar especial atenció a les dades personals (NIF, domicili fiscal, nom i cognoms), així com uns altres de caràcter més econòmic: les dades dels immobles, les donacions o aportacions que s’hagin realitzat o les deduccions a les quals s’ha acollit.

Per facilitar la cerca d’aquestes dades ‘sensibles’, ací teniu un resum de les caselles i apartats en els quals es troba tota la informació necessària:

Quotes sindicals: Com ja hem dit en moltes ocasions, les quotes sindicals (igual que altres quotes a Col·legis professionals, entitats sense ànim de lucre, etc.), desgraven, en alguns casos fins a prop del 100% que s’haja pagat. En el cas concret de la quota que hages pagat al sindicat, les has d’incloure-les en la casella (12).

Dades personals i familiars: si has tingut algun fill/a en l’exercici o han canviat les teues circumstàncies personals i familiars, has de consignar-ho en aquest apartat (per exemple, si t’has canviat de domicili, t’has casat…). Així mateix, si tens dret a la deducció per maternitat, has de verificar que aparegui inclosa en la casella (551), igual que si tens dret a alguna de les deduccions familiars per descendent / ascendent discapacitat, família nombrosa o monoparental amb 2 fills i sense dret a percebre anualitats, caselles (565), (575), (589) i (591), respectivament.

Plans de pensions: si tens aportacions, has de comprovar que figuren en la casella (416). Consulta aquí quina impostos es paguen per cada producte d’inversió.

Deducció per inversió en habitatge habitual: si tens dret a l’aplicació del règim transitori (és a dir, si vas comprar el teu habitatge o vas aportar quantitats abans de l’1 de gener de 2013) has de verificar que la informació dels préstecs hipotecaris que apareixen en les teves dades fiscals és correcta i que està consignada correctament en les caselles (501) i (502).

Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: si vas signar el contracte de lloguer abans de l’1 de gener de 2015 i compleixes les condicions per aplicar-te la deducció, has de consignar-la en les caselles (516) i (517).

Deducció per obres de millora en habitatges de la seva propietat: si tens dret, has de consignar-la en la casella (518).

Deduccions autonòmiques: si tens dret a alguna i no figura en l’esborrany, pots consignar-la en les caselles corresponents a la nostra comunitat autònoma.

Informació dels immobles i la seva referència cadastral. Has de revisar aquestes dades i per comprovar que són correctes pots mirar el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (el famós IBI), cridar al Cadastre (902 37 36 35) o accedir a la seu electrònica del Cadastre.

Dades personals. Hisenda insisteix que s’han de revisar, a més de les dades econòmiques, els de caràcter personal: data de naixement, NIF i domicili fiscal.

Puc lliurar-me de presentar la declaració?

Una dels dubtes més freqüents en aquestes dates és en quins casos s’està obligat a presentar la Declaració. Tot depèn de dues coses: els ingressos anuals i el nombre de pagadors. Per regla general, estan obligats a presentar la declaració de la renda tots els contribuents residents a l’estat espanyol, encara que existeixen diverses excepcions:

Els qui guanyen menys de 22.000 €/any, d’un sol pagador.

Amb més d’un pagador; qui guanye menys de 12.000 €/anys i:
la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superen en el seu conjunt la quantitat d’1.500 €/any.
Es perceben pensions compensatòries del cònjuge.
El pagador dels rendiments del treball (salaris, etc.) no estiga obligat a retenir.
Es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.
No oblides que si has treballat (amb mitja jornada i/o jornada reduïda), i ho has pogut compaginar amb una prestació d’atur, llavors s’entén a efectes fiscals que has tingut dos pagadors, per la qual cosa segurament te toque declarar.

Tampoc hauran de presentar declaració els qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros, ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. No obstant això, explica l’Agència Tributària, “encara que no resulten obligats a declarar, tots els contribuents que tinguen dret a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració per obtenir la seua devolució”.

Pagar en dues vegades:

Tots aquells contribuents que hagin de pagar a Hisenda han de saber que poden saldar el seu deute amb el fisc d’una sola vegada o demanar un pagament fraccionat.

Segons explica l’Agència Tributària, “la normativa de l’IRPF preveu la possibilitat de fraccionar el deute tributari distribuint la quota en dos pagaments: el primer pagament serà del 60% de l’import i s’efectuarà al moment de presentar la declaració, ja sigui en efectiu, amb càrrec en compte, o per domiciliació bancària. El segon pagament serà del 40% restant i es podrà realitzar fins al 6 de novembre de 2017, sempre que la declaració es presente dins del termini establert (la data límit és el 26 de juny) i no es tracte d’una declaració complementària. Aquest fraccionament pot fer-ho en emplenar la declaració, en el propi document d’ingrés o devolució”. Es pot sol·licitar l’ajornament per Internet o personalment en les oficines de l’Agència Tributària quan es presenta la declaració.

Informacions de caire “autonòmic” (en el cas de Catalunya):

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d’acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars.

Es tracta d’un impost de l’Estat cedit parcialment a Catalunya, i sobre el qual s’hi pot regular l’escala autonòmica aplicable a la base liquidable general; les deduccions per circumstàncies personals i familiars, així com per inversions no empresarials i per aplicació de rendes; i els augments o les disminucions dels percentatges de la deducció per adquisició de l’habitatge habitual. En relació amb aquesta regulació, Catalunya ha establert la tarifa i les deduccions exposades al document adjunt.

L’impost de la renda sobre les persones físiques és un impost estatal que recapta l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària). Per tant, les declaracions de la renda es poden presentar en paper a les delegacions de l’ATC sempre que el resultat sigui a retornar o negatiu. Podeu consultar tota informació sobre la tramitació de l’impost, al web de l’AEAT:
Tramitació de l’IRPF (web de l’AEAT)

OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR:

L’Objecció Fiscal a la Despesa Militar consisteix en aprofitar la declaració de l’IRPF per desviar una part de la totalitat dels impostos a un projecte en defensa d’un progrés social solidari.

L’objecció Fiscal és la no-disposició a col∙laborar amb l’Estat en la preparació de guerres ni en el manteniment de l’estructura militar. L’Estat recapta impostos durant tot l’any i ho fa de moltes formes – no solament mitjançant l’IRPF –, destinant gran part d’aquests diners al finançament de l’exercit, de la policia i a la preparació de guerres. Així doncs, un any més, i ja en fan més de 10, des de la COS us animem a informar-vos sobre l’Objecció Fiscal i a fer-ne ús.

Qualsevol persona pot fer objecció fiscal a la despesa militar en la declaració de l’IRPF. Aquesta és una magnífica oportunitat de recuperar aquests diners i destinar-los a una finalitat justa.

Cal saber que qualsevol persona, tinga o no ingressos, tinga o no nòmina, estiga o no donada d’alta, pot fer la declaració d’Hisenda i reclamar aquests diners per desviar-los a un projecte alternatiu. La Declaració pot eixir a pagar, a retornar o de quota zero, i en tots els casos es pot objectar.

Si t’envien l’esborrany en paper a revisar, o ens la fan a una gestoria, sempre podem reimprimir-la i tornar-la a emplenar a mà (o directament mitjançant una cita presencial), afegint-hi la teua objecció, i presentar-la. Hi han dues formes per procedir-hi, mitjançant una quota fixa o una quota oberta:

Quota fixa: Es tracta d’utilitzar la quantitat proporcional de la meua Declaració que l’Estat destina a fins militars i establir-la com la quantitat total a objectar.

Quota oberta: Com que és difícil determinar quina és la quantitat “exacta” que l’Estat recapta per a fins militars durant tot l’any, es pot objectar amb una quantitat aproximada o menor.

No oblides que enguany l’estat espanyol ha destinat 904,73 €/habitant a la despesa militar.

És molt més important objectar que la quantitat amb la que es realitza, per això, qualsevol quantitat, per poca que siga, és vàlida. En tot cas, és molt fàcil:

Es fa la Declaració de forma habitual i en arribar a l’apartat de “Retencions i altres pagaments a compte” només cal escriure “Objecció Fiscal a la Despesa Militar” en qualsevol dels subapartats que no es vagen a utilitzar i a la casella corresponent s’afegeix la quantitat a objectar. Finalment es complimenta la declaració de forma habitual.

Cal recordar que, si el “Resultat de la Declaració” és a pagar, pagaràs menys en una quantitat igual a la quantitat objectada, i que si és a retornar, es rebrà la devolució amb un augment equivalent amb la mateixa quantitat objectada.

Primer es fa l’ingrés a l’entitat social de destí triada i després es fa l’objecció (adjuntant el justificant de l’ingrés). Si l’objecció es presenta a la sucursal bancària on es té el compte corrent, es poden fer les dues coses d’una sola vegada.

Per a obtenir més informació i documentació pots consultar al web del Grup Antimilitarista Tortuga G.A.T.

Els 10 oblits més freqüents que convé repassar abans de confirmar l’esborrany de la Declaració de la Renda.

Us fem cinc cèntims ací sobre les recomanacions que fan els Tècnics d’Hisenda (que adverteixen que afanyar-se a validar-lo amb la nova APP pot excloure algunes deduccions importants):

Es recorda que amb el model actual per fer la Declaració de la Renda, l’IRPF, amb validació mitjançant l’APP del Ministeri d’Hisenda, molts treballadors i treballadores podríem beneficiar-nos de més deduccions de les que obtenim realment… més encara enguany ja que la possibilitat de validar l’esborrany mitjançant la nova APP pot portar a oblidar la revisió d’algunes deduccions importants. Per fer-ho més senzill, els companys de GESTHA ens fan les següents 10 recomanacions davant els oblits més freqüents:

Els rendiments del treball:

Algunes despeses deduïbles dels rendiments del treball que han d’incloure’s a la Declaració són;
les quotes sindicals;
les quotes a col·legis professionals, sempre que la col·legiació sigui obligatòria per treballar i amb un límit de 500 €/any;
les despeses en advocats per defensar-se davant l’empresa, amb el límit de 300€/any;
o les despeses que pugui originar la mobilitat geogràfica de l’empleat i que ascendeix als 2.000 €/any. D’aquest últim avantatge, no obstant això, només poden beneficiar-se els contribuents aturats inscrits en l’oficina d’ocupació que acceptin un lloc de treball que obligui a canviar de residència habitual. I s’aplicarà tant en el període impositiu en el qual es produeixi el canvi de residència com en el següent.
Les treballadores i els treballadors amb discapacitat que es trobin en actiu, en funció del grau de discapacitat, ara poden desgravar-se entre 3.500 € i 7.750 €.

La titularitat dels immobles

En les comunitats autònomes de règim comú (el cas de la CAC o la CAPV), els habitatges i locals buits generen el que s’anomena “imputació de rendes immobiliàries”, un ingrés que s’estima en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. En aquest aspecte cal revisar que aquestes imputacions –el tractament fiscal de les quals va empitjorar després de la reforma de 2015- siguin correctes, és a dir, que no inclogui habitatges que ja no siguin de la nostra propietat, que siguin de diversos titulars o que estiguin habitades per l’ex cònjuge.

En general, es considera que els immobles urbans, excepte l’habitatge habitual i el sòl no edificat, generen una renda a efectes fiscals del 2% del valor cadastral -l’1,1% si el valor ha estat revisat a partir de l’1 de gener de 1994-. Però com la reforma fiscal va reduir aquest termini als deu anys anteriors al que es presenta la declaració, en aquest cas 2017, la tributació d’aquests immobles ha augmentat al 2% del valor cadastral si el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general del municipi és anterior a 2007.

Els guanys patrimonials

Igual que els incentius del Pla PIVE a la compra d’un vehicle o les ajudes per a la compra o reforma d’un habitatge solen venir assenyalades en l’esborrany, els guanys patrimonials han d’estar incorporades en la proposta de declaració per evitar que l’Agència Tributària practiqui una liquidació i imposi una sanció.

Respecte als guanys patrimonials per transmissions d’immobles i altres béns, els tècnics recorden l’anomenada “destralada fiscal” immobiliari, que suposa la supressió dels coeficients de correcció monetària a partir de 2015. I en relació als anomenats coeficients d’abatiment, que permeten disminuir part de les plusvàlues en les vendes de béns no relacionats amb activitats econòmiques adquirits abans del 31 de desembre de 1994, s’apliquen solament fins a un import de 400.000€ i a la part proporcional del guany obtingut fins al 20 de gener de 2006 (aquesta pot quedar lliure de tributació).

En aquest punt, els tècnics destaquen les exempcions disponibles per als guanys patrimonials quan els majors de 65 anys o les persones que es trobin en situació de dependència severa o de gran dependència transmetin el seu habitatge habitual.

Existeix una altra exempció per als majors de 65 anys que venguin qualsevol tipus de bé, sempre que l’import de la venda es destini a la creació d’una renda vitalícia assegurada, amb un límit de 240.000€ i en un termini de 6 mesos.

La tercera exempció estaria reservada per als guanys assolits després de la transmissió de l’habitatge habitual quan l’import obtingut es reinverteixi en l’adquisició o rehabilitació d’un altre habitatge habitual en un termini de 2 anys.

També estaran exemptes en un 50% els guanys patrimonials que es posin de manifest quan es transmetin immobles urbans adquirits entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012.

Els canvis en la situació familiar

A l’hora de fer la declaració de la renda cal reflectir els naixements, defuncions i, especialment, els canvis de l’estat civil que afecten en bastants casos no només al mínim familiar i a algunes deduccions familiars, sinó també a la possibilitat de reduir la base imposable amb l’import fixat judicialment de les pensions compensatòries a favor del cònjuge i les anualitats per aliments. Igualment, podran reduir la progressivitat amb l’import fixat judicialment de les anualitats satisfetes per decisió judicial per aliments als seus fills sense dret a aplicar el mínim per descendents. Així mateix, s’han de tenir en compte les situacions de discapacitat, tant personals com a familiars, especialment les sobrevingudes o agreujades durant 2017.

Els tècnics assenyalen que és un error bastant comú que fills menors de 25 anys o de qualsevol edat amb una discapacitat igual o superior al 33%, que convisquin amb els pares, presentin la declaració per petits treballs o rendes entre 1.800 i 8.000 € per obtenir una petitíssima devolució, perdent els pares la possibilitat d’incloure’ls en el mínim per descendents de la seva declaració. Així, pot ser preferible que aquests fills no presentin la declaració si no estan obligats, ja que la devolució que puguin aconseguir serà menor que la pèrdua del benefici dels pares al no poder incloure’ls en el mínim per descendents. No obstant això, si els ingressos del fill no superen els 1.800€, sí poden presentar la declaració sense que els pares perdin el dret a incloure’ls en el mínim per descendents.

Impostos negatius

Els contribuents també poden beneficiar-se de les noves ajudes familiars, sota la fórmula de deduccions en la quota estatal de l’IRPF a favor de determinades situacions. Concretament, la deducció la poden cobrar els membres de les famílies nombroses, els qui tinguin ascendents o descendents amb discapacitat, així com les famílies monoparentals amb dos fills sense dret a anualitats per aliments. Aquesta deducció pot superar l’import de les retencions per IRPF, per la qual cosa se li ha denominat “impost negatiu”. D’igual manera, per a la deducció per fill amb discapacitat cal que aquest tingui el seu propi NIF i que no obtingui rendes superiors a 1.800€ si presenta la seva pròpia declaració, o a 8.000€ si no ho fa. Aquests mateixos límits de renda s’apliquen per a ascendents.

L’import d’aquestes deduccions és d’1.200€/any, o de 100€/mes si se sol·licita anticipadament, excepte per a les famílies nombroses de categoria especial, que reben 2.400€/any.

Tampoc cal oblidar la deducció per a les mares treballadores amb fills menors de tres anys, també d’1.200€/any o de 100€/mes si se sol·licita anticipadament. El procediment per sol.licitar el pagament de 100€/mes per avançat es troba a lʼordre EHA/394/2011, disponible a la xarxa (a la pròpia web de l’Agència Tributària).

Les deduccions són compatibles entre si, excepte les de família nombrosa i les de família monoparental amb dos fills, la qual cosa suposa que una família nombrosa estàndard amb un fill amb discapacitat cobraria 2.400€/any, però si té un ascendent amb discapacitat podria deduir-se altres 1.200€.

A més, si en una família nombrosa un dels progenitors treballa (cal cotitzar a la Seguretat Social), però no ha de presentar declaració en guanyar menys de 22.000€/any, pot cedir el dret a deducció a l’altre progenitor i evitar el tràmit de la declaració.

Les deduccions autonòmiques

És particularment important dedicar una mica de temps a repassar les deduccions autonòmiques, ja que encara que siguin desconegudes pel contribuent poden suposar importants beneficis fiscals -despeses per estudis dels fills, per adopció, lloguer d’habitatge…-.

En aquest punt, els tècnics d’Hisenda recomanen descarregar el Manual de la Renda a la web de l’Agència Tributària, llegir l’índex i repassar els apartats que interessi a cada persona.

Les deduccions per lloguer d’habitatge habitual

Encara que la deducció estatal per lloguer d’habitatge habitual ha desaparegut, es manté vigent per als contractes signats abans de l’1 de gener de 2015. Així, els inquilins amb contractes anteriors a aquesta data poden seguir deduint-se el 10,05% de les quotes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20€/any. També a les Illes Balears i al País Valencià (i a l’Aragó), hi ha establertes deduccions al lloguer amb altres requisits.

Les deduccions per compra d’habitatge habitual

Així mateix, la deducció estatal per adquisició d’habitatge habitual, que també va desaparèixer, continua sent aplicable per a aquells que la van comprar o que van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l’1 de gener de 2013. Aquests mantenen el dret al desgravament en 2013 i anys successius, sempre que s’hagin deduït per aquest habitatge en 2012 o en anys anteriors. En aquest cas, poden deduir-se fins a un 15% de les quantitats invertides amb un límit de 9.040 euros.

Per això, és imprescindible comprovar que aquesta deducció consta en l’esborrany, ja que en alguns casos, per errors de l’entitat financera, especialment després dels processos de fusió i absorció, no apareixen les dades del préstec hipotecari. O, en existir més d’un préstec, Hisenda no ho inclou en desconèixer quin es va destinar a la compra de l’habitatge. Igualment, es recomana verificar l’import, comprovant si hi ha primes per assegurances de vida o canvis en les hipoteques que hagin de sumar-se al càlcul.

Els contribuents que hagin realitzat alguna despesa en obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual abans de 2013, sempre que aquestes obres s’haguessin acabat abans de 2017, també han de revisar a fons l’esborrany. Igual que els contribuents que s’haguessin gastat diners a adequar els seus habitatges a les persones amb discapacitat abans de 2013, sempre que haguessin conclòs abans de 2017.
A més, l’ex cònjuge que ha deixat l’habitatge familiar comprat abans de 2013 i que segueix pagant tota o una part de la hipoteca de l’immoble on resideixen els fills menors no ha d’oblidar corregir el seu esborrany per incloure la part de la deducció per habitatge habitual. I els tècnics aclareixen que aquesta deducció és compatible amb la de lloguer a la qual pugui tenir dret o amb la deducció del seu propi habitatge habitual si va ser adquirida abans de 2013, amb el límit conjunt dels 9.040 euros d’inversió.

Les aportacions als partits polítics i els donatius

La solidaritat i la ideologia desgraven, de manera que les aportacions als partits polítics (“degudament legalitzats”) donen dret a una deducció del 20% de les quotes d’afiliació. La base màxima d’aquesta deducció serà de 600€/any i estarà constituïda per les quotes d’afiliació i aportacions previstes en la Llei sobre finançament dels partits polítics. Així mateix, l’última reforma fiscal va introduir importants millores en algunes deduccions per donatius sempre que hagin estat certificades per l’entitat beneficiària.

Plans de pensions

A pesar que l’esborrany té incloses les aportacions a plans de pensions d’acord a les dades subministrades per la gestora, convé verificar-los abans de validar-ho. I és que aquestes aportacions permeten rebaixar la base imposable. En aquest sentit, la reforma fiscal va reduir la quantitat límit que es pot aportar, des dels 10.000 fins als 8.000€, sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, independentment de l’edat.

A més, també es poden reduir a la base imposable les aportacions a plans de pensions realitzades pel cònjuge del contribuent quan aquest percebi rendiments del treball o d’activitats econòmiques inferiors als 8.000€/any. En aquest cas, el límit de l’aportació ha augmentat de 2.000 a 2.500€. Es recorda que l’estalvi fiscal d’aquestes aportacions oscil·la entre un mínim del 19 o el 21,5% fins a un màxim del 45 o el 48% de la inversió realitzada, segons les variacions de les escales de gravamen aprovades per les comunitats autònomes.

Les clàusules sol

Les quantitats retornades procedents de les clàusules sol de les hipoteques no han de ser oblidades a l’hora de confirmar l’esborrany. Si bé el normal és que aquest adverteixi d’aquests ingressos i de la necessitat de regularitzar-los, el contribuent ha de realitzar les modificacions corresponents.

Cal tenir en compte que els diners que es van pagar al banc, i que aquest retornarà després, és el reintegrament d’un pagament indegut, per la qual cosa no constitueix renda. De forma paral·lela, tampoc s’integraran a la base imposable els interessos que tenen la finalitat d’indemnitzar i que estan relacionats amb les clàusules sol.

No obstant això, hi ha una excepció en els casos en què aquests interessos es cobrin en metàl·lic i haguessin format part de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per les comunitats autònomes, en els quals caldrà regularitzar aquestes deduccions indegudes dels quatre exercicis no prescrits de 2013 a 2016. Igualment succeiria si s’haguessin considerat com una despesa deduïble en rendiments per lloguer o activitats econòmiques.