Amb aquesta breu guia només volem facilitar-te una sèrie d'informacions que pensem que et podran facilitar una mica les coses a l'hora de preparar la Declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques – IRPF del 2016.

Aquesta informació està adreçada a les afiliades i afiliats del sindicat que viuen en la part dels Països Catalans al sud de l'Albera.

Enguany, a més, ens hi trobem amb un canvi radical del sistema de Declaració, ja que s’ha eliminat per complet l’antic programa PADRE i, a partir de la Declaració d’enguany ens tocarà fer-la de forma telemàtica mitjançant l’aplicació Renta Web.

 

Per tot això, i davant la necessitat de poder-la enllestir com cal, caldrà prestar més atenció a determinades informacions, per si cal corregir o fer alguna modificació.

 

Segons explica la pròpia Agència Tributària espanyola, “l'esborrany de la renda és una proposta de declaració que es calcula amb les dades fiscals disponibles que rep de tercers, com l'empresa en la qual treballa el contribuent, el banc on té els seus comptes, els seus plans de pensions o la seva hipoteca o l'organisme que li concedeix una subvenció”. Així doncs, tècnicament, l'esborrany no conté errors, la qual cosa ocorre és que pot ser que hi hagi dades que no estiguin inclosos per no haver estat posats en coneixement de l'Agència Tributària.

 

Què faig si falten dades?:

 

El manual de la renda que prepara cada any l'Agència Tributària (adjunt) recorda que “si falta alguna dada, el contribuent ha de modificar els càlculs previs per afegir-ho. La modificació és molt senzilla”.

 

El canvi ha de realitzar-se mitjançant Renta Web, l'eina única per presentar la declaració enguany per a tots els contribuents, o si reuneix el perfil d'atenció telefònica, trucant per telèfon a l'Oficina d'atenció al contribuent (de dilluns a divendres de 9.00h a 21.00h) al telèfon 901 200 345/ 91 535 68 13, sempre que es tracte d'alguna de les següents rendes susceptibles d'assistència telefònica: rendiments del treball, rendiments de cabdal mobiliari. imputació de rendes immobiliàries, règim d'atribució de rendes (cabdal mobiliari i immobiliari) o guanys i pèrdues patrimonials (de participacions en institucions d'inversió col·lectiva amb retenció o les no derivades de transmissions).

 

També pots demanar cita perquè t'atenguin en les oficines a partir de l'11 de maig. Per a això necessitaràs demanar cita prèvia, per Internet o cridant als nombres 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (dilluns a divendres de 9 a 19 hores), del 4 de maig al 29 de juny.

 

Calendari: del 5 d'abril al 30 de juny:

 

Quines són les dates més importants que he de tenir present?

 • 5 d’abril: inici del termini per sol·licitar, modificar i/o confirmar l’esborrany de la renda 2016.

 • 4 de maig: inici del termini per sol·licitar cita prèvia amb Hisenda per fer la declaració presencialment.

 • 11 de maig: començar l’atenció presencial a les oficines i delegacions d’Hisenda, per realitzar o modificar i entregar la declaració definitiva.

 • 26 de juny: data límit per presentar l’IRPF en cas d’haver de retornar diners mitjançant domicialització bancària.

 • 29 de juny: últim dia per demanar cita presencial.

 • 30 de juny: final de la campanya de la renda 2015 i del termini per presentar la declaració.

 • 6 de novembre: data del segon cobrament a tots els contribuents que hagen triat pagar de forma fraccionada.

 

Igualment, per intervals / esdeveniments:

 • Del 5 d’abril al 30 de juny: Sol·licitud i confirmació de l’esborrany de la renda.

 • De l’11 de maig al 30 de juny: Presentació de la renda per altres mitjans (paper)

 • Del 5 d’abril al 26 de juny: Presentació en cas de domiciliació bancària.

 • Del 4 de maig al 29 de juny: Petició de cita prèvia per la confecció de l’IRPF.

 

Igualment, si el resultat de l'esborrany és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte bancari, la confirmació serà fins al 26 de juny de 2017- tret que s'opte per domiciliar únicament el segon termini, en aquest cas la confirmació podrà realitzar-se fins al 30 de juny de 2017.

 

També és interessant poder-hi comptar amb el servei presencial, mitjançant cita prèvia, des del 4 de maig fins el 29 de juny.

 

Com obtenir el nombre de referència?:

 

Com “de costum”, enguany cal mirar una casella diferent a la de l'any passat per poder obtenir el nombre de referència amb el qual consultar les dades fiscals i presentar la declaració per Internet. Si en la passada campanya era necessari conèixer l'import de la casella 490 de la declaració anterior, ara cal fixar-se en la casella 440 de la Declaració del 2015 (l’anterior)

 

Per poder accedir a l'esborrany i/o les dades fiscals, cal usar l’anomenat ‘Servei RENØ’, una icona groga que es troba dins de l'especial ‘Renda 2016’ de la web de l'Agència Tributària. Una vegada dins d'aquesta icona, s’ha d'introduir el NIF, l'import de la casella 440 de la declaració de l'any passat i el nombre de tlf. mòbil on es desitge rebre la referència mitjançant un SMS. Una vegada obtinguda la referència ja es podran consultar les dades.

 

Altres fórmules per aconseguir l'esborrany:

 

El procés canvia si no es va presentar la declaració l'any anterior, si es té DNI electrònic o si es reben les dades per correu ordinari.

 

Si no es va presentar la declaració del 2015, Hisenda explica que el contribuent “ha d'aportar els 24 dígits del Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) d'un compte bancari de la qual sigui titular, i que consti en les bases de dades d'informació de l'Agència Tributària (no podrà ser un compte de recent obertura). Els declarants de Renda 2015 la casella 440 dels quals sigui zero també hauran d'aportar els 24 dígits d'un compte del qual siguin titulars”.

 

Un altre cas diferent és quan els esborranys s'envien per correu. I això quan succeeix? L'Agència Tributària assegura que “s'envien per correu els esborranys d'aquells contribuents que van confirmar el seu esborrany en 2015, no hagin accedit a Renta WEB, ni presentat la declaració corresponent a IRPF 2016. Aquests enviaments començaran al maig i es faran de forma progressiva”.

 

El procés se simplifica molt si el contribuent disposa de DNI electrònic o del sistema de signatura amb clau d'accés, denominat Cl@ve PIN, ja que en aquests casos no cal obtenir el nombre de referència i es pot accedir a l'esborrany o a les dades fiscals a través del web de l'Agència Tributària.

 

Per telèfon o en persona, les alternatives:

 

Al marge de Renta Web, el contribuent pot confirmar l'esborrany per telèfon (cridant a l'Oficina d'atenció al contribuent de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00h, al 901 200 345) o demanant cita perquè ser atès en les oficines a partir de l'11 de maig. Per a això cal demanar cita prèvia, per Internet o cridant al 901 22 33 44/ 91 553 00 71 (dilluns a divendres de 9.00 a 19.00h), del 4 de maig al 29 de juny.

Quines dades cal revisar?:

L'Agència Tributària recorda que l'esborrany és simplement una proposta de Declaració, per la qual cosa és obligatori revisar les dades, corregir les que siguen incorrectes i afegir les que no apareguen reflectides. Segons el fisc, cal prestar especial atenció a les dades personals (NIF, domicili fiscal, nom i cognoms), així com uns altres de caràcter més econòmic: les dades dels immobles, les donacions o aportacions que s'hagin realitzat o les deduccions a les quals s'ha acollit.

 

Per facilitar la cerca d'aquestes dades ‘sensibles’, ací teniu un resum de les caselles i apartats en els quals es troba tota la informació necessària:

 

 1. Quotes sindicals: Com ja hem dit en moltes ocasions, les quotes sindicals (igual que altres quotes a Col·legis professionals, entitats sense ànim de lucre, etc.), desgraven, en alguns casos fins a prop del 100% que s’haja pagat. En el cas concret de la quota que hages pagat al sindicat, les has d'incloure-les en la casella (12).

 2. Dades personals i familiars: si has tingut algun fill/a en l'exercici o han canviat les teues circumstàncies personals i familiars, has de consignar-ho en aquest apartat (per exemple, si t'has canviat de domicili, t'has casat…). Així mateix, si tens dret a la deducció per maternitat, has de verificar que aparegui inclosa en la casella (551), igual que si tens dret a alguna de les deduccions familiars per descendent / ascendent discapacitat, família nombrosa o monoparental amb 2 fills i sense dret a percebre anualitats, caselles (565), (575), (589) i (591), respectivament.

 3. Plans de pensions: si tens aportacions, has de comprovar que figuren en la casella (416). Consulta aquí quina impostos es paguen per cada producte d'inversió.

 4. Deducció per inversió en habitatge habitual: si tens dret a l'aplicació del règim transitori (és a dir, si vas comprar el teu habitatge o vas aportar quantitats abans de l'1 de gener de 2013) has de verificar que la informació dels préstecs hipotecaris que apareixen en les teves dades fiscals és correcta i que està consignada correctament en les caselles (501) i (502).

 5. Deducció per lloguer de l'habitatge habitual: si vas signar el contracte de lloguer abans de l'1 de gener de 2015 i compleixes les condicions per aplicar-te la deducció, has de consignar-la en les caselles (516) i (517).

 6. Deducció per obres de millora en habitatges de la seva propietat: si tens dret, has de consignar-la en la casella (518).

 7. Deduccions autonòmiques: si tens dret a alguna i no figura en l'esborrany, pots consignar-la en les caselles corresponents a la nostra comunitat autònoma.

 8. Informació dels immobles i la seva referència cadastral. Has de revisar aquestes dades i per comprovar que són correctes pots mirar el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (el famós IBI), cridar al Cadastre (902 37 36 35) o accedir a la seu electrònica del Cadastre.

 9. Dades personals. Hisenda insisteix que s'han de revisar, a més de les dades econòmiques, els de caràcter personal: data de naixement, NIF i domicili fiscal.

 

Puc lliurar-me de presentar la declaració?:

 

Una dels dubtes més freqüents en aquestes dates és en quins casos s'està obligat a presentar la Declaració. Tot depèn de dues coses: els ingressos anuals i el nombre de pagadors.

 

Per regla general, estan obligats a presentar la declaració de la renda tots els contribuents residents a l’estat espanyol, encara que existeixen diverses excepcions

 • Els qui guanyen més de 22.000 €/any, d'un sol pagador.

 • Amb més d'un pagador; qui guanye més de 12.000 €/anys i:

 1. la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superen en el seu conjunt la quantitat d'1.500 €/any.

 2. Es perceben pensions compensatòries del cònjuge.

 3. El pagador dels rendiments del treball (salaris, etc.) no estiga obligat a retenir.

 4. Es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 5. No oblides que si has treballat (amb mitja jornada i/o jornada reduïda), i ho has pogut compaginar amb una prestació d’atur, llavors s’entén a efectes fiscals que has tingut dos pagadors, per la qual cosa segurament te toque declarar.

 

Tampoc hauran de presentar declaració els qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros, ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. No obstant això, explica l'Agència Tributària, “encara que no resulten obligats a declarar, tots els contribuents que tinguen dret a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració per obtenir la seua devolució”.

 

Pagar en dues vegades:

 

Tots aquells contribuents que hagin de pagar a Hisenda han de saber que poden saldar el seu deute amb el fisc d'una sola vegada o demanar un pagament fraccionat.

 

Segons explica l'Agència Tributària, “la normativa de l'IRPF preveu la possibilitat de fraccionar el deute tributari distribuint la quota en dos pagaments: el primer pagament serà del 60% de l'import i s'efectuarà al moment de presentar la declaració, ja sigui en efectiu, amb càrrec en compte, o per domiciliació bancària. El segon pagament serà del 40% restant i es podrà realitzar fins al 6 de novembre de 2017, sempre que la declaració es presente dins del termini establert (la data límit és el 26 de juny) i no es tracte d'una declaració complementària. Aquest fraccionament pot fer-ho en emplenar la declaració, en el propi document d'ingrés o devolució”. Es pot sol·licitar l'ajornament per Internet o personalment en les oficines de l'Agència Tributària quan es presenta la declaració.

 

Informacions de caire “autonòmic” (en el cas de Catalunya):

 

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d'acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars.

 

Es tracta d'un impost de l'Estat cedit parcialment a Catalunya, i sobre el qual s’hi pot regular l'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general; les deduccions per circumstàncies personals i familiars, així com per inversions no empresarials i per aplicació de rendes; i els augments o les disminucions dels percentatges de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual. En relació amb aquesta regulació, Catalunya ha establert la tarifa i les deduccions exposades al document adjunt.

 

L’impost de la renda sobre les persones físiques és un impost estatal que recapta l’AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària). Per tant, les declaracions de la renda es poden presentar en paper a les delegacions de l’ATC sempre que el resultat sigui a retornar o negatiu. Podeu consultar tota informació sobre la tramitació de l'impost, al web de l'AEAT:

Tramitació de l'IRPF (web de l'AEAT)

 

OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR:

 

L'Objecció Fiscal a la Despesa Militar consisteix en aprofitar la declaració de l’IRPF per desviar una part de la totalitat dels impostos a un projecte en defensa d’un progrés social solidari.

 

L’objecció Fiscal és la no-disposició a col∙laborar amb l’Estat en la preparació de guerres ni en el manteniment de l’estructura militar. L’Estat recapta impostos durant tot l’any i ho fa de moltes formes – no solament mitjançant l’IRPF –, destinant gran part d'aquests diners al finançament de l’exercit, de la policia i a la preparació de guerres. Així doncs, un any més, i ja en fan més de 10, des de la COS us animem a informar-vos sobre l’Objecció Fiscal i a fer-ne ús.

 

Qualsevol persona pot fer objecció fiscal a la despesa militar en la declaració de l’IRPF. Aquesta és una magnífica oportunitat de recuperar aquests diners i destinar-los a una finalitat justa.

 

Cal saber que qualsevol persona, tinga o no ingressos, tinga o no nòmina, estiga o no donada d’alta, pot fer la declaració d’Hisenda i reclamar aquests diners per desviar-los a un projecte alternatiu. La Declaració pot eixir a pagar, a retornar o de quota zero, i en tots els casos es pot objectar.

 

Si t’envien l’esborrany en paper a revisar, o ens la fan a una gestoria, sempre podem reimprimir-la i tornar-la a emplenar a mà (o directament mitjançant una cita presencial), afegint-hi la teua objecció, i presentar-la. Hi han dues formes per procedir-hi, mitjançant una quota fixa o una quota oberta:

 

 1. Quota fixa: Es tracta d'utilitzar la quantitat proporcional de la meua Declaració que l’Estat destina a fins militars i establir-la com la quantitat total a objectar.

 2. Quota oberta: Com que és difícil determinar quina és la quantitat “exacta” que l'Estat recapta per a fins militars durant tot l’any, es pot objectar amb una quantitat aproximada o menor.

No oblides que enguany l'estat espanyol ha destinat 904,73 €/habitant a la despesa militar.

 

És molt més important objectar que la quantitat amb la que es realitza, per això, qualsevol quantitat, per poca que siga, és vàlida. En tot cas, és molt fàcil:

 

Es fa la Declaració de forma habitual i en arribar a l’apartat de “Retencions i altres pagaments a compte” només cal escriure “Objecció Fiscal a la Despesa Militar” en qualsevol dels subapartats que no es vagen a utilitzar i a la casella corresponent s'afegeix la quantitat a objectar. Finalment es complimenta la declaració de forma habitual.

 

Cal recordar que, si el “Resultat de la Declaració” és a pagar, pagaràs menys en una quantitat igual a la quantitat objectada, i que si és a retornar, es rebrà la devolució amb un augment equivalent amb la mateixa quantitat objectada.

 

Primer es fa l’ingrés a l'entitat social de destí triada i després es fa l’objecció (adjuntant el justificant de l’ingrés). Si l’objecció es presenta a la sucursal bancària on es té el compte corrent, es poden fer les dues coses d’una sola vegada.

 

Per a obtenir més informació i documentació pots consultar al web del Grup Antimilitarista Tortuga G.A.T.