Amb aquesta breu guia només volem facilitar-te una sèrie d'informacions que pensem que et podran facilitar una mica les coses a l'hora de preparar la Declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques – IRPF del 2015.

Preguntes freqüents a l'hora de preparar la declaració de la renda 2015:

Quines són les dates més importants que he de tenir present?

 

Resumidament:

 • 6 d’abril: inici del termini per sol·licitar, modificar i/o confirmar l’esborrany de la renda 2015.

 • 23 d’abril: inici del termini per presentar l’IRPF per via electrònica per internet.

 • 5 de maig: inici del termini per sol·licitar cita prèvia amb Hisenda per fer la declaració presencialment.

 • 10 de maig: inici del termini per presentar la declaració per altres mitjans (paper)

 • 25 de juny: data límit per presentar l’IRPF en cas de domicialització bancària.

 • 30 de juny: final de la campanya de la renda 2015 i del termini per presentar la declaració.

Igualment, per intervals / esdeveniments:

 • Del 6 d’abril al 30 de juny:

  • Sol·licitud i confirmació de l’esborrany de la renda.

  • Presentació de l’IRPF per via electrònica (internet)

 • Del 10 de maig al 30 de juny: Presentació de la renda per altres mitjans (paper)

 • Del 6 d’abril al 25 de juny: Presentació en cas de domiciliació bancària.

 • Del 4 de maig al 29 de juny: Petició de cita prèvia per la confecció de l’IRPF.

Igualment, si el resultat de l'esborrany és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte bancari, la confirmació serà fins al 25 de juny de 2015- tret que s'opte per domiciliar únicament el segon termini, en aquest cas la confirmació podrà realitzar-se fins al 30 de juny de 2015.

També és interessant poder-hi comptar amb el servei presencial, mitjançant cita prèvia, des del 4 de maig fins el 29 de juny.

 

Qui està obligat a declarar?

 • Els qui guanyen més de 22.000 €/any, d'un sol pagador.

 • Amb més d'un pagador; qui guanye més de 12.000 €/anys i:

 1. la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superen en el seu conjunt la quantitat d'1.500 €/any.

 2. Es perceben pensions compensatòries del cònjuge.

 3. El pagador dels rendiments del treball (salaris, etc.) no estiga obligat a retenir.

 4. Es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 5. No oblides que si has treballat (amb mitja jornada i/o jornada reduïda), i ho has pogut compaginar amb una prestació d’atur, llavors s’entén a efectes fiscals que has tingut dos pagadors, per la qual cosa segurament te toque declarar.

 

Com obtinc el nombre de referència per accedir a les meves dades fiscals?

El nombre de referència de l'esborrany de declaració, o les dades fiscals, es poden obtenir des del primer dia de campanya, sense necessitat d'esperar a l'enviament per correu ordinari. Els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l'import de la casella 415 de la declaració de la Renda del 2015, la "Base liquidable general sotmesa a gravamen", i el telèfon mòbil en el qual desitgen rebre mitjançant SMS el nombre de referència de l'esborrany o de les dades fiscals.

Si es vol obtenir un esborrany de declaració amb tributació conjunta haurà de fer-se constar també el Nombre d'Identificació Fiscal (NIF) del cònjuge.

Si el contribuent està subscrit al servei d'alertes a mòbils de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el nombre de referència de l'esborrany es rebrà per SMS.

Amb aquest nombre els contribuents podran accedir a les seves dades fiscals i a l'esborrany i, si escau, confirmar-ho, amb o sense modificació.

 

Com obtinc l'esborrany?

 • Amb el nombre de referència a la web de l'Agència Tributària

 • Amb certificat electrònic o sistema de signatura amb clau d'accés en un registre previ a la web https://www.agenciatributaria.gob.es

 • Per correu ordinari: l'Agència Tributària enviarà per correu ordinari l'esborrany de la declaració de l'IRPF o, si escau, dades fiscals a aquells contribuents que haguessin sol·licitat expressament l'enviament per correu marcant la casella a la declaració de l'exercici 2015, sempre que l'esborrany o les dades fiscals no s'haguessin obtingut amb anterioritat per qualsevol dels mitjans telemàtics.

 

I si no obtinc l'esborrany?

La falta d'obtenció o recepció de l'esborrany de declaració o de les dades fiscals no exonerarà al contribuent de la seva obligació de declarar. En aquest cas, es pot realitzar la declaració amb ajuda del programa PADRE.

 

Com modifique l'esborrany?

El contribuent podrà instar la modificació de l'esborrany de declaració quan considere que s'han d'afegir dades personals o econòmiques no incloses o adverteixi que conté dades errònies o inexactes.

La sol·licitud de modificació de l'esborrany es podrà fer:

 • A través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària ( https://www.agenciatributaria.gob.es ). Serà necessari fer constar el NIF, el NIF del cònjuge en cas de declaració conjunta i el nombre de referència de l'esborrany.

 • Amb el certificat electrònic reconegut.

 • A través del telèfon, mitjançant trucada al número 901 20 03 45, comunicant el contribuent el seu NIF, el NIF del cònjuge en els supòsits de declaració conjunta formulada per tots dos cònjuges, així com el nombre de referència de l'esborrany de declaració

 • Presencialment en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Tributària.

 

Què passa si demane que es modifique l'esborrany?

La sol·licitud d'un nou esborrany determinarà l'elaboració per part de l'Agència Tributària d'un nou esborrany amb el seu corresponent model de confirmació, document d'ingrés o devolució.

 

Com confirme l'esborrany?

Quan el contribuent considere que l'esborrany de la declaració reflecteix la seva situació tributària podrà confirmar-ho:

 • Per internet amb certificat electrònic.

 • Per internet amb el NIF del declarant, el NIF del cònjuge (declaracions conjuntes) i el nombre de referència de l'esborrany o de les dades fiscals.

 • Presencialment en qualsevol oficina de les entitats de crèdit que actuïn com a col·laboradores.

 • En els caixers automàtics, banca electrònica, banca telefònica dels bancs o caixes col·laboradores.

 

I si no ho confirme?

El contribuent haurà de determinar el deute tributari i ingressar, si escau, l'import resultant en el Tresor Públic. Per determinar el deute es pot usar el programa d'ajuda de l'Agència tributària (PADRE) o bé acudir als serveis d'ajuda de l'Agència Tributària. S'haurà de presentar 6 d'abril i el 30 de juny si és per internet (25 de juny si es tria pagar mitjançant domiciliació) o entre l'10 de maig i el 30 de juny si és presencial (25 juny si es tria pagar mitjançant domiciliació).

 

Com presente la declaració (sense esborrany), és a dir, l'autoliquidació?

A- Presentació electrònica de l'autoliquidació el resultat de la qual siga una quantitat a ingressar i el pagament total de la qual (o del primer termini si es fracciona) s'efectue per mitjà diferent a la domiciliació bancària:

 1. El contribuent haurà de posar-se en contacte amb l'entitat col·laboradora per via electrònica o acudint a les seves sucursals per realitzar el pagament de la quota resultant. Una vegada realitzat l'ingrés, l'entitat col·laboradora proporcionarà al contribuent el rebut-justificant de pagament. En eixe rebut-justificant de pagament, en tot cas, haurà de figurar el Nombre de Referència Complet (NRC) assignat per l'entitat col·laboradora a l'ingrés realitzat. Si es vol domiciliar el pagament, s'haurà de connectarà amb la Seu electrònica de l'Agència Tributària i accedirà al tràmit de presentació corresponent a l'autoliquidació que desitja transmetre.

 2. Una vegada realitzat el tràmit per obtenir el NRC, s'haurà de connectar amb la Seu electrònica de l'Agència Tributària i accedir a la presentació corresponent a l'autoliquidació que desitja transmetre. Si es desitja domiciliar el pagament, s'haurà d'emplenar el formulari corresponent consignant l'ordre de domiciliació i s'introduirà l'IBAN del compte en què es domiciliï el pagament,

 3. Transmetre l'autoliquidació amb la signatura electrònica.

 4. Si l'autoliquidació és acceptada, l'Agència Tributària li retornarà en pantalla les dades de l'autoliquidació amb resultat a ingressar validats amb un codi

 5. L'obligat tributari o presentador haurà de conservar l'autoliquidació acceptada així com el document d'ingrés degudament validats amb el corresponent codi segur de verificació.

 

B- Presentació electrònica d'autoliquidacions amb resultat a retornar.

 1. Connectar amb la Seu electrònica de l'Agència Tributària i accedirà al tràmit de presentació.

 2. Transmetre la declaració amb la signatura electrònica.

 3. Si l'autoliquidació és acceptada, l'Agència Tributària, retornarà en pantalla les dades de la mateixa validats.

 

C- Presentació en oficines

 1. Declaracions el resultat de les quals siga una quantitat a ingressar: presentació i ingrés serà realitzada en qualsevol entitat de dipòsit en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de Crèdit).

Les declaracions efectuades a través dels serveis d'ajuda prestats en les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades a aquest efecte per les Comunitats Autònomes podran presentar-la directament en aquest moment per a la seva immediata transmissió electrònica.

 1. Declaracions el resultat de les quals de l'autoliquidació és una sol·licitud de devolució: presentació de l'autoliquidació es realitzarà en qualsevol entitat de dipòsit situada en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de Crèdit) on l'obligat tributari desitgi rebre l'import de la devolució. Així mateix, podrà presentar-se també en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Tributària.

 2. Declaracions negatives i declaracions en les quals es renunciï a la devolució en favor del Tresor Públic. Es presentaran bé directament davant qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Tributària o per correu certificat dirigit a la Delegació o Administració de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal de l'obligat tributari.

 3. Declaracions de cònjuges no separats legalment en les quals un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució. Les declaracions corresponents a tots dos cònjuges hauran de presentar-se de forma simultània i conjuntament

 

I si visc fora de l'estat espanyol?

Els contribuents de l'IRPF que tinguen la seva residència habitual a l'estranger i aquells que es troben fos del territori nacional durant els terminis establerts podran presentar la seva declaració i, si escau, realitzar l'ingrés o sol·licitar la devolució per via electrònica.

En el supòsit de declaracions a retornar amb renúncia a la devolució o negatives, podran enviar-se per correu certificat dirigit a l'última Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en la demarcació de la qual tinguen la seva residència habitual.

 

Com es fracciona el pagament?

L'import del deute tributari es podrà fraccionar, sense interès ni recàrrec, en dues parts. La primera, del 60% del seu import, es liquidarà al moment de presentar la declaració, i la segona, del 40%, fins al 5 de novembre de 2016, inclusivament.

Per gaudir d'aquest benefici serà necessari que l'esborrany de la declaració confirmat o l'autoliquidació es presenten dins dels terminis establerts.

 

Domicilie el pagament?

La domiciliació bancària podrà realitzar-se des del dia 6 d'abril fins al 25 de juny de 2016. La domiciliació, tant del primer com del segon termini, haurà d'efectuar-se en la mateixa entitat i compte en la qual es va domiciliar el primer termini.

L'Agència Tributària comunicarà l'ordre de domiciliació bancària del contribuent a l'entitat col·laboradora assenyalada, la qual procedirà, si escau, el dia 30 de juny de 2016 a carregar en compte l'import domiciliat. No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini de l'Impost de la Renda, la mateixa podrà realitzar-se fins al 30 de juny de 2016.

 

Altres qüestions importants a tenir ben presents:

En primer lloc, cal que tingueu molt present que la quota d'afiliació sindical es pot deduir de la declaració de l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), és a dir, els diners que heu pagat al llarg de l'any en funció de les vostres quotes sindicals us seran reintegrats (normalment de forma íntegra). Un cop us donin resposta a si la vostra declaració surt positiva (“a pagar”), o negativa (“a tornar”), rebreu els diners de les quotes (o si desgraciadament us toca "pagar", almenys les quotes hauran servit per tal que la quantitat a “tornar-li” a la hisenda espanyola sigui inferior)

Com es pot incloure a l'esborrany? Si fem la declaració nosaltres mateixa, mitjançant el programa de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària Espanyola, és molt senzill. Només cal accedir a l'opció "Modificar borrador" i emplenar la casella 011 de la declaració amb l'import total de les quotes pagades al sindicat durant el 2015.

Recordeu que les quotes del sindicat són les següents:

 • Quota normal: 30€ trimestrals (és a dir, 120 € durant tot l'any)

 • Quota reduïda: 15 € trimestrals (és a dir, 60 € durant tot l'any)

El programa calcularà automàticament la nova quantitat a pagar o a retornar i ens ho mostrarà en la casella 530.

Normalment, incloure aquestes quotes sindicals ens beneficia. En cas que no fos així, simplement eliminem la dada, tornant a posar la casella 011 a zero, i la modificació desapareix.

En principi, no és necessari presentar cap certificat de quotes pagades per poder sol·licitar la deducció, però en cas de necessitar justificar-ho (recordem, normalment no és necessari), amb els mateixos rebuts bancaris on vingui reflectit el pagament de la quota ja n'hi ha prou. Ara bé, en cas de que necessitéssiu algun justificant suplementari, demaneu-nos-el, escrivint-nos a: info@sindicatcos.cat

Recordeu: la quantitat a deduir cal posar-la a l'espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicats" [casella 011] de l'imprès oficial de l'IRPF.

En segon lloc, per més ajuda a l'hora de fer la declaració, et recomanem que visitis els següents enllaços web (amb tot d’informacions per la declaració de la renda de 2015, de molta utilitat):

http://www.wikinoticia.com/cat/mon-i-economia/finances/163590-declaracio-de-la-renda-2013

En tercer lloc, des de la COS fa temps que estem recomanant, en funció de la decisió de cada company i companya, i de la seva disponibilitat, el realitzar l'objecció fiscal a les despeses militars, mitjançant la declaració de la renda. Per més informació, et recomanem que visitis el web del Servei d'Informació sobre l'Objecció Fiscal – SIOF: http://www.objecciofiscal.org/index.php/ca/homepage o aquests altres webs més actualitzats:

http://www.nodo50.org/objecionfiscal/ / http://radiomalva.org/2014/04/19/como-hacer-objecion-fiscal-al-gasto-militar/

A més, és important que sàpigues que els diners que no destinis de la teva declaració a les despeses militars, els pots destinar a subvencionar projectes socials, en aquest cas, per exemple, la COS, o altres entitats sense ànim de lucre com Casals i Ateneus Populars. Per més informació, igualment, contacta amb el sindicat.

En quart lloc, també desgraven els conceptes següents:

 • Despeses de defensa jurídica laboral (si has tingut alguna despesa durant el 2015, contacta amb el o l'advocada que t’hagués portat el cas)

 • Quotes a col·legis professionals (en cas que siguis enginyer, advocada, etc.)

 • Donacions realitzades a entitats sense ànim de lucre (ONGs, associacions culturals, etc.)

 • Minusvalidesa”.

 • Etc.

En cinquè lloc. La indemnització exempta és aquell import que preveia la normativa laboral però que, a partir de l'1 d’agost de 2014 s'aprovà un límit de l'exempció de l'article 7.i) de la LIRPF de 180.000 €. És a dir, es produeix una limitació màxima de l'exempció de la indemnització per acomiadament en 180.000 €. Aquesta modificació de la llei va entrar en vigor a partir de la seua publicació l'1 d’agost de 2014. Amb tot, aquesta limitació no s'aplicarà a:

 1. Els acomiadaments produïts abans del citat 1 d’agost de 2014.

 2. Els acomiadaments que deriven d'un ERO – Expedient de Regulació d'Ocupació aprovat abans d'eixa data.

 3. Acomiadaments col·lectius comunicats a l'autoritat laboral abans de la data esmentada.

En definitiva, i per “tranquil·litzar-nos” una mica, si has patit algun acomiadament al llarg del 2015, pel qual has rebut una indemnització, sempre que no siga major de 180.000 €, no hauràs de declarar-la a hisenda.

En sisè lloc, teniu present també aquestes altres exempcions, entre d’altres:

 • Es manté l'exempció de les beques per estudis…, tant per a Estudis Reglats, com per a Recerca.

 • Els rendiments del treball derivats de les prestacions en forma de renda percebudes per les persones amb discapacitat, corresponents als seus sistemes específics de previsió social, juntament amb els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits d'aquestes persones amb discapacitat, estaven exempts fins a un import màxim conjunt de 3 vegades el IPREM. Ara es fixen límits exempts separats de 3 vegades el IPREM per a cadascun d'aquests rendiments. (Modificació de la redacció de l'article 7 w) de la LIRPF)

 • S'estableix una nova deducció del 20% per cent de les quotes d'afiliació i les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors. La base màxima d'aquesta deducció serà de 600 €/any. Substitueix l'anterior model de reducció en base imposable. (Nova redacció article 68.3 b) LIRPF)

Esperem que aquesta informació et sigui d'ajuda, i que la declaració et surta a "tornar".