Serà el divendres 27 de juny a la Cruïlla, el Casal Independentista de l’Eixample de Barcelona.

La sectorial de treballadors i treballadores de l’àmbit educatiu de la COS (Coordinadora Obrera Sindical), un projecte combatiu des de l'autoorganització col·lectiva, convoca pel pròxim divendres 27 de juny, a partir de les 19.00 h, una assemblea oberta de treballadores de l'educació. La reunió tindrà lloc al Casal Independentista La Cruïlla, situat al Carrer Sardenya, 256 de Barcelona (<M> L2 Monumental).

 

 

En què em pot afectar el decret de plantilles ?

Durant el mes de maig i principis de juny les escoles i els instituts, a través de les direccions i d’acord amb la inspecció, confeccionen i confirmen les plantilles per l’any següent. D’una banda es determina el número de places per cobrir en el centre segons els grups, les ràtios i les hores de dedicació de cada especialitat. I enguany es confirmaran, es remouran o es crearan “llocs de treball específics” de personal funcionari segons el que determinin i dissenyin les direccions.

En el darrer claustre (finals de juny, quan ja és massa tard) es comuniquen les decisions que s’han pres i es podrà saber com afecten a diferents companys del centre. Abans, però ja han anat parlant individualment. Mestres i professors tornen a oblidar que són un col·lectiu i que poden defensar-se.

HAS QUEDAT TOCAT PEL DECRET DE PLANTILLES? Explica’ns el teu cas: educacio@sindicatcos.cat

Aquest any no està sent diferent dels anteriors i seguirem: 1.Perdent plantilla, 2.Perdent hores de dedicació a l’alumnat i 3.Guanyant vergonya per empassar-nos el nou sistema de selecció de personal que atorga plens poders a les direccions dels centres.

Cap mecanisme de control o d’arbitratge ha estat dissenyat per tal que amb la participació dels treballadors (o dels seus representants) en l’àmbit de cada centre educatiu puguin valorar les discrepàncies o al·legacions que es fan a les decisions dels equips directius.

És doncs un sistema de selecció basat únicament en els criteris incontestables que estableixen les direccions. I en elles hem de confiar-hi a cegues. Aquesta opacitat està produint molts dubtes, submissions i silencis entre el professorat. Ni el claustre, ni el consell escolar, ni els sindicats tenen valor real en els centres de treball i no poden frenar les decisions de les direccions.

PUNTS BÀSICS DEL DECRET. T’INTERESSA ESTAR INFORMAT.

1. EL PACTE DE LA FAM DELS INTERINS i SUBSTITUTS. Entrevistes i selecció fora del número d’ordre.

Hi ha molts interins que seguint el pacte de la fam estan presentant les seves candidatures en els centres, trucant i demanant parlar amb les direccions. Sol·licitant entrevistes. I també hi ha direccions que tenen algunes vacants ja donades a interins que han triat per amiguisme i bon veïnatge. Després faran la papereta de l’entrevista, però la realitat és que serà una vacant menys pel nomenament per llista. Fins ara se seguia un barem objectiu, basat en l’experiència, els mèrits i la titulació. Ara quedaran ben poques places per a distribuir seguint aquest barem objectiu.

Gràcies a CiU i ERC, el Decret de Plantilles permet a les direccions de totes les escoles triar la plantilla no fixe, fent una proposta concreta de candidat i prèvia entrevista, sense tenir en compte el número d’ordre a la Borsa de Treball. A més poden fer propostes de candidats en qualsevol lloc de treball ordinari els centres que tenen “la consideració de dificultat especial” perquè estan ubicades en entorns socials i econòmics desafavorits.

Són totes aquestes escoles concretament: http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Resolucio_Centres_Maxima_Complexitat.pdf

2. LA POR AL COS DE TOTS ELS TREBALLADORS

El Decret de Plantiles també afecta als llocs de treball fixes que ocupen persones funcionàries sense destinació definitiva o en comissió de serveis. Les direccions del centre poden crear “llocs de treball específics” definint un perfil segons el Projecte Educactiu de Centre, que no ens enganyem és el Projecte Educatiu de Direcció. Aquests perfils es poden dissenyar tan a mida que ja tenen posat el nom i els cognoms del candidat.

Els “llocs de treball específics” són places amb un perfil definitiu, però revisables cada any pel que fa al titular del lloc. Progressivament s’aniran creant fins a ser màxim del 50% de la plantilla d’un centre. En principi els candidats que s’hi presentin hauran de demostrar els mèrits, títols i passar per una comissió endogàmica d’avaluació. Quan quedi una vacant per jubilació es podrà crear un lloc de treball específic.

Els llocs de treball específics representen la discrecionalitat de les direccions en la tria de la persona que ocuparà una plaça.

La opacitat en la comunicació de les vacants d’aquest perfils serà la norma ja que el Decret de Plantilles no concreta de quina manera es faran públics i accessibles aquests perfils cada any ni els llocs específics que es pensen crear a cada centre. Es publicaran al Portal ATRI i serà una informació durant molt temps disponible sols per les direccions. La manera de proveir aquests llocs específics de caràcter fix no és només irregular sinó que pot ser constitutiva de prevaricació. Ja ha posat la por al cos al personal estable en el centre que ara veu perillar el seu lloc de treball.

“La direcció del centre educatiu públic pot proposar la no-continuïtat en el mateix centre per al curs següent d’un funcionari docent de carrera o en pràctiques destinat provisionalment, mitjançant un informe degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de la direcció, amb un informe de la Inspecció d’Educació, i fet prèviament el tràmit d’audiència de la persona interessada, suposa la no-continuïtat en el centre educatiu públic del funcionari per un període d’un curs escolar, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball.” Article 26 del Decret de Plantilles

3. LA PORTA OBERTA A L’ENTRADA DELS VOLTORS QUE PRIVATITZARAN L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Per acabar el Decret de Plantilles obre la porta a l’entrada dels voltors que privatitzaran l’ensenyament públic. Es crearan “Llocs de responsabilitat especial” per donar plaça definitiva a un centre a les persones que desenvolupen càrrecs directius. De moment els “llocs de responsabilitat especial” es faran als centres de nova creació i “centres que tinguin consideració de dificultat especial” per part de l’Administració. I representen la discrecionalitat del Departament d’Ensenyament per posar a dit “les direccions professionals”.

El decret permet presentar candidatures col·lectives per a formar part de l’equip directiu d’un centre. I no necessàrieament tots els membres de la candidatura col·lectiva han de tenir tots els requisits immediatament. Com per exemple el requisit de l’experiència docent prèvia.

AXIA el lobby de directors professionals vertader artífex del Decret de Plantilles és per aquest punt pel que més ha treballat. I també el que han volgut mantenir més ocult. Ja veurem com s’aplicarà en les resolucions que han de venir. Però fonts sindicals presents a les meses de negociació i coneixedores d’esborranys de futurs reglaments diuen que converteixen les direccions en caps de personal com els de l’empresa privada.

Sectorial d'Educació de la COS / www.coseducacio.wordpress.com / @COSeducacio