Novetats respecte a la situació de fa dos mesos.

Set dies després d’enregistrar la tercera reclamació –i quasi 250 (dos-cents cinquanta) dies després d’enregistrar-ne la primera–, el vicerector de Professorat va respondre per escrit a les tres reclamacions anteriors impulsades per la COS UB i, a partir de la segona reclamació, impulsades també per la mateixa Assemblea de Professorat Reclamant. Va entrar per registre la seva resposta el 27 de març i la vam rebre per correu al principi d’abril.

 

 

El vicerector de Professorat argumenta que respon als signants de la tercera reclamació i no a la COS UB –tot i que la resposta s’adreça a la COS UB–, perquè aquesta secció sindical no forma part del Comitè d’empresa de PDI-laboral. Reiterem una vegada més al vicerector de Professorat i, de pas, al síndic de Greuges que: 1) la COS UB es constituí legalment com a secció sindical de la UB davant del Departament de Treball el 31-VII-2012 i esdevingué secció sindical de la UB a tots els efectes legals el 6-IX-2012; i 2) les darreres eleccions al Comitè d’empresa de PDI-laboral van tenir lloc el 25 de maig del 2012, quatre mesos abans. És impossible que ens presentéssim a les últimes les eleccions al Comitè d’empresa si resulta que encara no existíem com a COS UB!

Pensem sincerament que no és res d’estrambòtic reafirmar la petició d’una entrevista amb el rector de la nostra universitat per encaminar un procés de resolució de la greu situació laboral i salarial que pateix el professorat associat. L’escrit del vicerector de Professorat plantejava en definitiva que la UB “té present” en el seu desenvolupament les “reivindicacions del col·lectiu de professorat associat” i que “dialoga, informa i negocia amb el Comitè d’empresa”. Continuem sense bellugar-nos, doncs. Al setembre passat 130 professors van ser acomiadats (“no-renovats”) davant dels nassos d’aquest Comitè d’empresa de PDI-laboral, el mateix que ara accepta que 27 professors i investigadors vagin a parar al carrer al setembre vinent, a més d’un nombre indeterminat de professorat associat que veu trontollar els seus miserables contractes. Tot plegat sense que el Comitè faci res –res– per evitar-ho, tal com ho va confirmar a l’assemblea que convocà la setmana passada. Algú concep que es pugui esperar alguna cosa del Comitè d’empresa com a tal? L’èxit rotund de la presentació de les candidatures de l’APR al Claustre (35% dels vots emesos totals, malgrat presentar candidats només en 9 de les 18 de facultats) s’insereix en els processos d’accions que neixen de les reclamacions anteriors. Que el Comitè en compti els vots per veure qui representa qui, o que s’autodissolgui i convoqui eleccions anticipades d’una vegada atesa la seva passivitat absoluta davant dels acomiadaments.

Quarta reclamació

Després de la recollida de signatures i l’entrada al registre de la UB de les tres reclamacions de professorat associat –o bé laboral que en algun moment de la seva carrera ha estat associat– (17-VII-2013, 13-IX-2013 i 20-III-2014), l’Assemblea de Professorat Reclamant de la UB i la COS UB obrim a partir d’avui un nou període de recollida de signatures que s’afegeixen a les tres primeres. El termini de recollida de signatures d’aquesta quarta reclamació finalitzarà el divendres 20 de juny a les 8 del vespre. I el dilluns 23 de juny al matí l’entrarem al registre de la UB.

Les companyes i els companys que vulgueu signar la quarta reclamació heu de seguir aquests passos: imprimir l’arxiu adjunt, omplir-lo i entregar-lo. On? Al maig, al Punt d’informació de la planta baixa del Campus d’Humanitats del Raval (C. Montalegre – 6) de 3.30 de la tarda a 8 del vespre (de dilluns a divendres, pregunteu per l’Eduard); al juny, al Punt d’Informació de la segona planta del mateix Campus (als mateixos horaris, pregunteu per l’Eduard). El paper s’ha de lliurar presencialment. També n’hi ha prou que una persona dugui els fulls signats per altres companyes i companyes, i que en un full a part hi indiqueu nom i cognoms, telèfon i correu-e particular per poder-hi contactar i afegir-vos a la llista de correu de l’Assemblea de Professorat Reclamant UB. Ja disposem de signatures de professorat de la majoria de facultats que han entès que aquesta problemàtica estructural només es pot afrontar col·lectivament. Si saps entendre el que estàs llegint comprendràs el sentit que et proposem signar la quarta reclamació, el text de la qual reproduïm a sota.

Aquesta quarta reclamació té com a objectiu bàsic desenvolupar un diàleg formal amb la UB, encapçalada pel seu rector, sobre les precàries condicions laborals que el professorat associat pateix, i sobre la continuïtat de la figura del professorat associat i laboral a fi de resoldre satisfactòriament totes dues qüestions. Això s’emmarca en la qüestió de fons: quin és el model d’universitat que s’està construint. Per tant, la reclamació és una eina que ens ha d’ajudar a mantenir una negociació política amb la Universitat de Barcelona per resoldre-ho col·lectivament. A més de defensar-te, obre la porta a altres tipus d’accions.

Per aclarir qualsevol tipus de dubte, contacteu amb l’Assemblea de Professorat Reclamant (professorat.reclamant.ub@gmail.com) o bé amb la mateixa COS UB (ub@sindicatcos.cat).

Estem lluitant per una causa justa: una universitat pública amb unes condicions laborals dignes per a tothom, en què figures laborals com la de l’associat no es vegin sotmeses al frau de llei que se’ls imposa. Una universitat pública en què les apel·lacions a l’estabilització de la carrera docent i investigadora durant la campanya electoral per part de la candidatura guanyadora es materialitzin de debò. No podem admetre que des de l’equip de govern s’estigui esbombant la disposició a fer tot el contrari del que anunciava el seu programa electoral dos anys enrere. Mai hem vist tanta desesperació i angoixa en tants companys i companyes. No es poden tancar els ulls impunement davant d’aquesta realitat. Demanem al professorat veterà i funcionari un exercici de responsabilitat als seus departaments i facultats perquè manifestin la voluntat de fer encaminar l’equip de govern cap a la resolució d’aquesta situació. La sobreexplotació del professorat associat no es pot acceptar pas com si fos una realitat incommensurable caiguda del cel que s’ha de perpetuar fins a la fi dels temps. No podem continuar d’aquesta manera: això s’ha de resoldre i cal fer-ho urgentment. El que estan vivint centenars i centenars de companyes i companys associats és inacceptable, injust, injustificable i indigne.

***

Text de la quarta reclamació

E X P O S E M

PRIMER. Els professors associats i professores associades, com també la Secció Sindical de la COS-UB i l’Assemblea de Professorat Reclamant de la UB, volem manifestar a la Universitat de Barcelona el nostre malestar i rebuig per la precària situació laboral i contractual del col·lectiu del professorat associat que treballa a la Universitat de Barcelona.

SEGON. El marc legal que regula les relacions laborals entre el professorat associat i la Universitat de Barcelona és el Conveni Col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10-X-2006 al 31-XII-2009, que continua vigent en l’actualitat ja que no ha estat denunciat per cap de les parts.

TERCER. L’article 11 del conveni citat, relatiu a la classificació i les categories professionals, estableix que la categoria professional del professor associat és, textualment, aquella que “desenvolupa tasques docents a temps parcial i amb caràcter temporal. Són contractats d’entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari”.

Segons l’establert en aquest apartat de l’article 11, és condició necessària per poder pertànyer al col·lectiu del professorat associat acreditar una activitat professional de reconeguda competència sense que s’especifiquin en cap cas els criteris per mesurar aquesta reconeguda competència ni l’àmbit en que aquesta es desenvolupa, sempre que sigui extern de l’àmbit universitari (Llei orgànica 6/2001, d’universitats, a l’article 53, “La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas: el contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario).” En el nostre cas, l’activitat professional que podem acreditar no està sempre relacionada amb la nostra especialitat laboral o, com succeeix en la majoria de casos, no existeix, ja que l’única activitat professional que desenvolupem és la docència com a professorat associat a la Universitat de Barcelona. Aquesta situació condueix a un estat de precarietat en què el professorat associat, en alguns casos, es veu obligat a presentar contractes externs o el pagament de la Seguretat Social com a treballadors autònoms com a única condició per demostrar la seva “especialitat de reconeguda competència”.

En altres casos, el nostre reconeixement com a especialistes fa que molts dels associats treballem a altres centres acadèmics universitaris o universitats de manera que s’incompleix l’article 53 de la Llei orgànica d’universitats. Per aquests motius, entenem que el contracte de professor associat que ens vincula amb la Universitat de Barcelona va ser celebrat en frau de llei, ja que s’incompleixen un o més dels punts relacionats amb la contractació de professorat associat segons el Conveni Col·lectiu i la legislació vigent relacionada.

QUART. A l’apartat 1 de la Disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu citat, les universitats públiques catalanes signants del Conveni, entre elles la Universitat de Barcelona, admeten la realitat que estem fent palesa en aquest escrit en reconèixer, eufemísticament, la necessitat de “regularitzar el col·lectiu de professorat associat contractat en situació inadequada”, reconeixent així la realitat de les contractacions irregulars que s’han donat fins a dia d’avui en la figura del professorat associat. A més a més, la Disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu no s’ha complert, ja que no hi ha un calendari que reconegui la regularització del professorat associat a figura a temps complet. Més enllà d’això, la política que pretén reduir l’escreix de professorat associat contractat en situació irregular passa per la no renovació de contractes, i les mesures adquirides amb relació a la flexibilització per la renovació d’associats per al curs 2013- 2014, que van ser contractats en situació irregular són mesures a curt termini i que no condueixen a millorar la situació laboral precària en què actualment es troba el professorat associat.

CINQUÈ. En el Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la Universitat de Barcelona (PDA), s’hi reconeix: “És indispensable reconèixer en termes de dedicació l’activitat de recerca i transferència que duu a terme el professorat de la Universitat de Barcelona, mitjançant l’establiment d’uns barems específics i un procediment pel qual es pugui determinar una proporcionalitat entre hores de dedicació i activitat científica.” En l’actualitat, l’activitat científica desenvolupada pel professorat associat, coneguda i compartida pels Departaments i la pròpia Universitat no es reconeix en termes de PDA.

A més, segons els Criteris als efectes de reconeixement de l’activitat acadèmica del professorat: “El professorat associat no ha d’acreditar l’acompliment d’un PDA, atès que la contractació del professorat es vincula exclusivament al desenvolupament de tasques docents, a través de les quals aporten els seus coneixements i experiència professional a la universitat. Per aquest motiu, d’acord amb la regulació pròpia, en aquestes activitats de docència presencial, al professorat associat se li aplica un factor fix de 2,667 de reconeixement de l’activitat docent.”

Per altra banda, la docència d’un professor associat no difereix ni en continguts, ni en avaluació, ni en naturalesa que la de qualsevol altre tipus de figura docent, i, per tant, el factor multiplicador fix hauria poder variar per adaptar-se al nombre d’alumnes i les característiques de cada assignatura, com s’estableix per a la resta de PDI.

L’aplicació del Pla Bolonya ha suposat la sobreexplotació dels professors associats, ja que l’augment de dedicació que han suposat les noves tipologies de docència i l’avaluació contínua no s’ha vist reconegut, creant un greuge comparatiu flagrant amb la resta del PDI.

SISÈ. Fem constar, a més, la incoherència en la definició de la figura de professorat associat del Conveni Col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de les universitats públiques catalanes, que caldria revisar: un gran nombre de professors associats estem cobrint necessitats de docència estructurals que són recurrents any a any, i per tant, condueixen a renovacions contractuals que es prorroguen en el temps, en períodes que en alguns casos arriben als 10 anys. No hi ha motiu per a la nostra situació de temporalitat, cosa que entra en contradicció amb la legislació laboral que especifica que un contracte temporal ha d’estar justificat per la temporalitat de la feina.

SETÈ. El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24, de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix, a l’article 15.3, que els contractes temporals celebrats en frau de llei es presumeixen celebrats per temps indefinit.

Sobre la base dels punts exposats anteriorment,

S O L·L I C I T E M

Que admeteu a tràmit aquest escrit i, reconeixent que els contractes de professor associat i d’altres que ens vinculen amb la Universitat de Barcelona van ser celebrats en frau de llei, resolgueu, aplicant la normativa laboral bàsica vigent, declarar el nostre dret a mantenir una relació laboral amb la Universitat de Barcelona de caràcter indefinida i ens assigneu la categoria professional corresponent, reservant-nos, en tot moment, totes les opcions legals disponibles.

 

Coordinadora Obrera Sindical – Universitat de Barcelona
ub@sindicatcos.cat / @COS_UB / cosub.wordpress.cos

Assemblea de Professorat Reclamant de la UB
professoratreclamantub.wordpress.com