Compartim el comunicat de l’àrea d’acció sindical de l’assemblea territorial de la COS a Osona i el Ripollès.

Gràcies a la demanda judicial per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical interposada pel nostre sindicat contra Escorxador Frigorífic d’Osona SA (Esfosa), per l’intent d’expulsió de la COS del comitè d’empresa es va obrir una negociació entre el comitè d’empresa i Esfosa que ha acabat amb un acord que va ser validat en dues assemblees de treballadors i treballadores d’Esfosa amb una important i notable assistència i que suposa una important i substancial millora dels drets laborals de les treballadores i dels treballadors:

Esfosa reconeix al comitè d’empresa -majoritàriament integrat per membres del nostre sindicat- com a interlocutor directe i com a òrgan representant de les treballadores i treballadors.

– Els/les treballadors/res -i no l’empresa- són els que escolliran els dies de gaudi com a dies de descans de les hores que treballin en excés, només essent necessària comunicació prèvia a l’empresa.

Esfosa instal·larà un sistema de fitxatge de la jornada a fi i efecte que les treballadores i treballadors puguin tenir un control i un comprovant de les hores treballades.

Esfosa reconeixerà categories professionals d’oficial de 1a i d’oficial de 2a a alguns treballadors i treballadores als que actualment reconeix categories professionals inferiors.

Esfosa es compromet a no utilitzar falses cooperatives de treball associat per contractar als seus treballadors i treballadores.

Regularització de la contractació temporal i incorporació de treballadors/res a la plantilla d’Esfosa: d’ara i fins al 31 de desembre de 2018, Esfosa es compromet a incorporar a la seva plantilla un mínim de 55 treballadors/res que actualment estan contractats a través d’ETT:

· En tots els casos es farà amb contracte indefinit i manteniment de l’antiguitat a tots els efectes des del primer contracte de treball amb l’ETT.

· La incorporació indefinida a la plantilla d’Esfosa es farà seguint criteris objectius donant prioritat als treballadors i treballadores amb una major antiguitat amb l’ETT i als treballadors/res que tinguin una data de finalització del contracte temporal més propera.

· Seran d’aplicació a aquests treballadors totes les condicions laborals que són d’aplicació als treballadors/res d’Esfosa des del primer moment.

· Un cop regularitzada aquesta situació contractual, la contractació indefinida a Esfosa serà, com a mínim, del 85%. Tots/es els treballadors/res tindran contracte de treball i cotitzaran al Règim General de la Seguretat Social. Esfosa es compromet a no incrementar en un futur la contractació temporal a l’empresa en més d’un 15%.

– Durant l’any 2018 Esfosa es compromet a negociar amb el comitè d’empresa l’establiment d’un plus per incrementar el salari mensual de les treballadores i treballadors.

– A canvi de tot això, la COS es va comprometre a desistir de la demanda per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical.

Des de l’àrea d’acció sindical de la COS a Osona valorem molt positivament aquest acord, en tant que suposa garantir i millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores en el seu conjunt i dóna una major estabilitat laboral als treballadors i treballadores d’Esfosa en una situació contractual més precària. Les condicions laborals resultants d’aquest acord contrasten radicalment amb les condicions laborals d’extrema precarietat presents a bona part de la indústria càrnia, on impera la utilització de falses cooperatives per dotar als escorxadors de mà d’obra esclava.

Per acabar, ens reafirmem en la convicció que aquest acord no hagués estat possible sense l’organització dels treballadors i treballadores en un sindicat de classe i combatiu. Només lluitant tenim futur.