Per fi, centenars de milers de treballadores i treballadors dels Països Catalans al sud de l’Albera, i d’arreu de l’estat espanyol podran cobrar les prestacions per atur derivades dels ERTO, i altres ajudes, que no havien rebut des del març passat.

Dos mesos sense cap ingrés. Amb tot, dissortadament, una vegada més, l’estat posa en mans de les entitats financeres el pagament d’ajudes, prestacions i subsidis. Aquestes bestretes que avançaran les entitats financeres en nom de l’estat només significaran més beneficis per a la banca.

Avui dijous 21 de maig han estat publicades en el BOE les següents resolucions:

Resolució d’11 de maig de 2020, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal i CECA, per a la bestreta de prestacions per desocupació prèviament reconegudes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Resolució d’11 de maig de 2020, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Associació Espanyola de Banca, per a la bestreta de prestacions per desocupació prèviament reconegudes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Resolució d’11 de maig de 2020, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal i Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, per a la bestreta de prestacions per desocupació prèviament reconegudes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Objecte d’aquest Conveni:

• Que de manera ordinària, des d’antic (simplement indiquen quelcom que ja es produïa de facto des de feia anys…), el pagament de les prestacions i subsidis per desocupació es realitzarà entre els dies 10 i 15 de cada mes.

• Que la TGSS posa a la disposició de les entitats financeres l’import corresponent al pagament de la nòmina per desocupació abans del dia 7 de cada mes (entre el dia de l’ingrés dels diners per part de l’estat i el dia de pagament per part de l’entitat financera, podran especular i treure beneficis dels diners públics…)

• Que, a partir d’ara, podran gaudir els beneficiaris de desocupació de l’import d’aquesta prestació amb anterioritat a la seva data de pagament efectiu pel SEPE.

Beneficiaris:

• Les persones a les quals se’ls reconegui una prestació o subsidi per desocupació des de l’1 de maig (inclusivament), amb efectes econòmics entre del 14 de març de 2020 i la data de fi de vigència d’aquest Conveni, sempre que la gestió de la prestació o subsidi sigui competència del SEPE.

• Cada persona beneficiària només podrà accedir a la bestreta regulada en el present Conveni una sola vegada, coincidint amb l’abonament de la primera mensualitat de prestació per desocupació o subsidi a la qual tingués dret després de la sol·licitud de la bestreta (si després hi ha més endarreriments en els pagaments… ja ens n’apanyarem??).

I no podran modificar el compte bancari d’abonament de la prestació per part del SEPE, fins que es produeixi la compensació de la bestreta rebuda (ens obliguen a restar a l’entitat financera).

Bestreta:

L’import màxim de la bestreta serà equivalent a la quantia diària que es recull en la resolució d’aprovació de la respectiva prestació o subsidi per desocupació, multiplicada pel nombre de dies existent des de la data d’inici de meritació que consta en la citada resolució, fins a l’últim dia del mes anterior al mes en què s’aprova aquesta resolució. A aquest efecte, s’ha de tenir en compte que les mensualitats es consideren de 30 dies en tot cas. És a dir, que cal anticipar fins a 1 mes i mig de prestació.

• L’entitat adherida compensarà l’import anticipat de l’abonament una vegada que s’hagi produït el pagament de les prestacions o subsidis a través del circuit financer per la TGSS, aplicant si escau les condicions específiques que es poguessin haver acordat.

Obligacions de les parts:

Entitat Financera. La bestreta no és automàtica, la qual cosa comporta que es compromet al seu estudi. Però no està obligada a realitzar-ho, i no cap recurs contra la seva decisió (és a dir… que si «no ho veuen clar», podran no pagar-nos… quedant a l’espera com si res no hagués passat, i sense cobrar encara)

SEPE. Proporcionar a l’Entitat Financera la informació relativa a les prestacions i subsidis reconeguts amb data d’inici del pagament posterior al 14/03/202, de persones que tinguessin el cobrament domiciliat en l’entitat corresponent.

Condicions de les bestretes:

No hi ha interessos, no hi ha comissions, no hi ha obligació del beneficiari a sol·licitar la bestreta, ni de l’entitat financera a reconèixer-lo.

Conclusió:

Totes les treballadores i treballadors afectats per un ERTO han de poder cobrar JA MATEIX les seues prestacions (i també els salaris que, en molts casos, continuen sense pagar-se)… però, una vegada més, l’estat posa els diners públics, els nostres diners, en mas de la banca (igual que ja els té posats en mans de la indústria i l’aparell militar, l’eclesiàstic, el de la casa reial o el de la gran patronal en general…)

• I ho fan amb un llenguatge mentider i retorçut. Parlen de fer una bestreta, un «avançament» dels pagaments de les prestacions… quan en realitat estan pagant ja amb mesos de retard!!

Sol·liciteu el pagament. Cobreu el que us deuen… però organitzeu-vos als vostres centres de treball, als vostres barris i/o municipis. Organitzem-nos per defensar els nostres llocs de treball, els drets i les nostres vides. Afilieu-vos. Organitzem-nos. Lluitem!

Informació estreta del blog del company Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda.