La COS editem una nova versió de la guia dels drets de les treballadores del sector de l'hostaleria.

L'hostaleria és un sector amb condicions de treball extremament precàries (alta temporalitat i rotació, contractes en frau de Llei, manca d'alta al Règim General de la Seguretat Social, jornades de treball inacabables, mercat altament segmentat i discriminació per raó de sexe, entre altres exemples).

Encara que les empreses ens diguin que poden disposar com vulguin de nosaltres, això no és cert. No podem donar per bones frases com "aquest negoci és així" o "se sap quan s'entra però no quan se surt". Som treballadors i treballadores amb drets i està en la nostra mà defensar-los. Els tenim reconeguts al marc normatiu vigent: Estatut dels Treballadors i Convenis Col·lectius d'hostaleria, i amb organització sindical i lluita de base i consciència col·lectiva podem defensar-los, ampliar-los i millorar-los.

Amb la nova edició d'aquesta guia es vol continuar facilitant tot un seguit d'informacions bàsiques d'importància per a les treballadores del sector, per tal de què es puguin informar i organitzar-se en un sector on la precarietat és el més habitual, fonamentalment entre el jovent, les dones i les persones migrants, tot promovent l'acció col·lectiva, tant dins com fora dels centres de treball, per poder fer front a la precarietat laboral imperant en el sector donada l'extrema situació d'atur, desconeixement i desprotecció existents actualment i els diversos problemes per a les treballadores que se'n deriven; horaris fora de tota reglamentació, jornades inacabables, acumulació d'hores extres, manca de seguretat i higiene al treball, treball en negre…